Vigília Turíc – (Jn 7,37-39)

Na záver dnešného evanjelia sme počuli: „To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili”. Keď sme sa zišli na tejto obnove, robíme to hlavne pre to, aby sme si v zmysle našej rehoľnej požiadavky: „Aby bratia mali Ducha Pánovho a jeho sväté účinky!“ – ukázali cestu, ako prísť k tomuto Duchu. Panna Mária môže byť našou učiteľkou, lebo Ona z Ducha Svätého počala.

1) Podmienka: „Ak je niekto smädní, nech príde ku mne a nech pije.“ Pán Ježiš tieto slová a tento svoj prísľub adresuje ľuďom, ktorí sú smädní. Teda nie tým, ktorí sa cítia opojení. Ježiš blahoslaví smäd po spravodlivosti. Stav smädného človeka nie je stavom, v ktorom by mohol zostať. Stav smädného ženie k vode. Smädný je ten, kto nie je sám so sebou spokojný. Ten, kto si ako Nikodém uvedomuje, že je veľký rozdiel medzi tým, čo má a čo by z božej milosti mohol mať, že je veľký rozdiel medzi tým čo robí a čo by z božej milosti mohol robiť. Smädný je ten človek, ktorý si uvedomuje svoju nehotovosť a neúplnosť. Ten, ktorý sa ešte chce vzdelávať a učiť od Ježiša. Teda, ak si o sebe nemyslíš, že si už dokonalý počúvaj, čo máš urobiť.

2) Podmienka: „Kto verí vo mňa” Túto podmienku podrobnejšie rozvíja sv. Pavol v prvom čítaní. Ešte skôr ako sa začneme týmto čítaním zaoberať, zdôrazním, že keď sa židia pýtali: „Čo máme robiť, aby sme konali skutky božie? Ježiš im odpovedal: „Veriť v toho, ktorého Boh poslal, je skutok Boží”. Teda skutočne prvý a najpotrebnejší boží skutok je veriť v Ježiša. Veriť v Ježiša, to neznamená, veriť len v jeho historickú existenciu. Ale veriť v to, že ho Boh Otec z lásky k nám poslal na tento svet, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný. Naša viera sa často podobá prázdnemu hrobu po vzkriesení Pána. Dáva čosi tušiť, ale chýba jej náplň. Vzkriesený a Živý Ježiš, Vtelené Božie Slovo

Sv. Pavol nás poúča: „Bratia, pretože sme ospravedlnení z viery, skrze nášho Pána Ježiša Krista, žijeme v pokoji s Bohom”. Počuješ, si ospravedlnení z viery skrze nášho Pána Ježiša Krista. Boh sám ťa ospravedlňuje, tak ako Abraháma, o ktorom je napísané: „Abrahám uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť“. Uveriť Bohu, ktorý nás tak miluje, že dal svojho Syna. Uveriť Bohu, že je Láska, že nie je v Ňom nijaká Tma. Boh je Svetlo. Ježiš a viera v neho, nás pred Bohom robia spravodlivými. Veď všetky kresťanské sviatosti odtiaľto čerpajú svoju účinnosť, z viery v Ježiša Krista a jeho vykupiteľského diela. Táto viera je prvým krikom, ktorý v nás pôsobí pokoj v tej najväčšej hĺbke, kde sa človek stretá s Bohom. Duch Svätý je duch pokoja s Bohom, duch viery v lásku Božiu.

„V ňom totiž máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej pevne stojíme, a chválime sa nádejou, že raz budeme mať účasť na Božej sláve.“ Už v tomto svete máme pokoj s Bohom a prístup k tej milosti, ktorá nás duchovne upevňuje. Ale tento svet nie je našou konečnou stanicou. Skrze Ježiša Krista budeme mať ráz účasť na Božej sláve. A my sa touto nádejou môžeme chváliť. Chváliť sa niečím, čo nie je vôbec podložené, je nerozumné. Táto nádej hraničí alebo môžeme povedať približuje sa istote. Z Božej strany je to na 100 % . Boh nás chce spasiť. Pochybnosť je len z našej strany. Žalmista hovorí o tých, ktorí sa vymanili z Božej náruče. Z ľudskej strany je neistota. Ak sa ale nenecháme od neho odlúčiť, nič nás neodlúči od Neho.

„A táto nádej nás neklame, lebo v našich srdciach sa rozlieva Božia láska skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.” Áno táto nádej nás neklame, lebo Láska je znakom nového života. Nikto, kto skutočne miluje, nebude zatratení, lebo zatratenie je stav bez lásky. Láska je znakom nového života. Láska sa prebúdza vierou a nádejou, ktorú nám dáva Boh. Láska sa prebúdza na podklade Božej lásky. Láska je znakom Ducha svätého, ktorý je nám daný.

„Kristus v určenom čase zomrel za nás bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotvakto zomrie čo aj za spravodlivého; ešte tak za dobrodincu by sa niekto odhodlal zomrieť. Boh však svoju lásku k nám dokazuje tak, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.” Kristova smrť, ktorú budeme za chvíľu znovu prežívať vo svätej omši, je dôkazom Lásky Boha voči nám. Pozrite akú veľkú lásku Boh daroval nám. Ak Ježišovi uverím aj z môjho vnútra potečú prúdy živej vody.