Vianočná omša vo dne I. – (Jn 1,1-18)

V dnešnom evanjeliu počujeme: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ My ľudia sa najplnšie stretáme skrze svoje slová, ale aj skrze vzájomné poznávanie vo svojom tele. Slovo a Telo sú dva nástroje našej komunikácie. Ak zachytím niekde zaujímavú myšlienku, túžim sa osobne stretnúť s človekom, ktorý ju vyslovil. Niekedy stretnem človeka veľmi sympatického a potom uchvátený jeho krásou chcem poznať aj jeho myšlienkový svet. Chcem poznať, čo za dušu sa skrýva v takom krásnom tele.

Boh s nami komunikuje podobným spôsobom. Skrze Slovo, ktoré sa stalo Telom. Boh sa chce zjaviť skrze ľudskú prirodzenosť. Sv. Ján nám hovorí o Ježišovi. Ale my všetci sme pozvaní byť obrazom Boha v tomto svete. Boh sa chce zjaviť v tisícorakých prejavoch svojej milosti ná nás. Boh se chce zjaviť skrze ľudského génia. Aký veľký je Boh vo svojich anjeloch a svätých, hovorí žalmista.

Boh skrze svoje Slovo vyslovuje svojho Ducha, skryté hlbiny Božie. Každé Slovo, ktoré počujem ma môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť, Aj Boh chce ovplyvniť človeka. Toto Božie ovplyvňovanie to je záchrana človeka. Boh ma chce spasiť. Ale Spása sa uskutočňuje tam, kde sa nechám viesť jeho Slovom. Ak si jeho Slovo nevšímam, nie som vôbec Božím priateľom. Spása človeka je v prijatí Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova.

Ježiš Kristus mi zjavuje Pravého Boha a súčasne aj dokonalého človeka. Ako som to už včera spomenul znovu to zopakujem. Dokonalý človek je človek zjednotený s Bohom. My sa dokonalosti zmocňujeme, keď sa zjednocujeme s Kristovým Slovom i s jeho Telom. Kristus je podmienkou z Božej strany. Ak ho neprijmem, tak nemilujem Boha. Pretože On a Otec sú jedno. Kto mňa vidí, vidí Otca. Skrze Kristovo človečenstvo môžem spoznávať vznešenosť Neviditeľného Otca. Skrze Krista prišla do nášho života Božia milosť. Milosť to je vnútorné spojenectvo Boha s človekom. Milosť to je obnova prvotného priateľstva s Bohom. Keď človek nepozná Boha, ak chce Boha prijať, musí súhlasiť s tým, ktorý sa zjavuje skrze Krista, ináč jeho nábožnosť falošná a bez poznania Živého Boha.

„Mnoho raz a rozličnými spôsobmi hovoril v minulosti Boh naším otcom ústami prorokov. V poslednom čase prehovoril k nám ústami Syna, ktorého ustanovil za dediča všetkého s skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a verný obraz jeho podstaty.“ Každý hriech ruší toto poslanie človeka. Človek, ktorý hreší nie je už verný obraz Božej podstaty. Božia podstata je Láska.