Veľkonočný utorok – (Jn 20,11-18)

Peter im povedal: „Kajajte sa a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Kriste na odpustenie svojich hriechov a prijmete dar Ducha Svätého.” Vždy, keď sa skutočne odriekame hriechu, dáva nám Boh svojho Svätého Ducha. Z ľudskej strany je potrebná kajúcnosť, aby sme sa mohli stretnúť so Zmŕtvychvstalým. Nieje to istota bezhriešnosti, ktorá by nás priviedla k videniu Zmŕtvychvstalého Pána, ale je to kajúci plač, ktorý nám očistí oči srdca, aby sme mohli správne vidieť. Kajúcnosť je ovocím pravej lásky, kajúcnosť očisťuje dušu.

Mária Magdaléna stála vonku pri hrobe a plakala. Možno si až veľmi dobre uvedomovala, že Ježiš trpel aj za jej hriechy. Nikto tak vytrvalo neplakal, ako Magdaléna. Tento plač vytryskol zo srdca a bol to plač očistnej ľútosti. Videla svoje hriechy vo svetle Kristovho utrpenia. “Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť na mieste, kde predtým ležalo Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.” Prázdnotu, ktorá zostala po viditeľnej prítomnosti Pána Ježiša, zapĺňajú anjeli, Boží poslovia. Pred Pánovým umučením platilo, kde je smrť, tam nieje Boh a teraz, keď sa Magdaléna díva do hrobu, vidí tam anjelov. Kde je Ježišovo Telo, tam majú anjeli ustavičnú adoráciu.

Anjeli sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?” Anjeli skúmajú dôvod jej plaču. Boha zaujíma dôvod môjho plaču, motív mojej ľútosti, či plačem zo sebelásky, alebo tak ako Magdaléna, ktorú nevie potešiť ani prítomnosť anjelov. Je hriešny smútok, ktorý spôsobuje svet a túžba po svetských veciach a existuje aj zármutok v Duchu Božom a ten netreba ľutovať.

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.” Magdaléna plače pre stratu Pána. Ježiš je jej Pán. Bez Ježiša sa cíti ako sluha bez Pána. Ježiš je pre ňu všetkým. Bez Ježiša i nebo, ktoré je plné blažených duchov, nič neznamená. Ani videnie anjelov nemôže uspokojiť tých, ktorí celým srdcom hľadajú Boha.

„Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš“. Mária Magdaléna hľadá Pána Ježiša. Mŕtvy Ježiš má pre ňu väčšiu cenu, než živí anjeli. Magdaléna sa obrátila. Ak sa chceme stretnúť s Kristom, musíme obrátiť svoju pozornosť od stvorení k Stvoriteľovi. Videla pred sebou Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš. Zmŕtvychvstalého možno vidieť, ale bez Božej milosti ho nemožno rozpoznať. On sa ukazuje v rôznych podobách. Magdaléna ho považuje za záhradníka.

Ježiš jej dáva znovu tú istú otázku ako anjeli: „Žena, prečo plačeš?” a dodáva: „Koho hľadáš?” Zvláštne sa nám môže zdať počínanie Ježiša. On, ktorý vie všetko sa pýta. Nepýta sa kvôli sebe, ale kvôli nám. Tak ťažko je skúšaná láska, kým sa jej dostane milosť stretnutia s Kristom. „Koho hľadáš?” Aj každého jedného z nás sa možno denne spytuje Pán Ježiš skrze naše svedomie: „Koho hľadáš? Kto je miláčikom tvojho srdca?” V každom pokušení sa ma Ježiš podobne ako apoštola Petra znovu a znovu pýta: „Miluješ ma väčšmi ako…?”

„Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.”” To z nej hovorí bezhraničná láska. To z nej hovorí úcta ku Kristovmu Telu. Toto Telo, je takým pokladom, že Mária ho chce sama strážiť, sama si ho chce odniesť.

„Ježiš ju oslovil: „Mária!” Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,” čo znamená Učiteľ.” Konečne ju Ježiš osloví menom ako starý priateľ, ako učiteľ. Znovu sa Mária obracia. Človek, ktorý hľadá Krista, sa musí stále obracať.

„Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.” Inou mierou je Boh Otcom nášho Pána Ježiša a inou mierou našim Otcom. Ale Božia túžba je, aby sme sa stali takými ako jeho Syn, aby sa k nám mohol prihlásiť úplne ako ku svojím deťom.

„Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,” a že jej toto povedal.” Len stretnutie so Vzkrieseným Pánom ju uschopnilo k tomu, aby odišla od prázdneho hrobu a niesla radostnú zvesť ostatným. Prázdny hrob je symbolom viery bez obsahu. Viera sa má zaplniť radostnou zvesťou o Vzkriesenom Pánovi.