Sv. Matej, apoštol

Svätého Mateja charakterizuje vytrvalosť a vernosť. Skutky apoštolské dosvedčujú, že to bol učeník, ktorý bez toho, aby ho niekto osobne pozýval, bez nároku na priradenie k dvanástim apoštolom, stále od krstu Jánovho až po Nanebovstúpenie Pána, v akomsi výslovne osobnom rozhodnutí nasledoval Pána Ježiša. Jeho povolanie stojí v protiklade k povolaniu apoštola Judáša, ktorý bol oficiálne povolaný Kristom ale premárnil svoje povolanie. Matej ho zasa svojou vytrvalosťou získal.

Keď Judáš spáchal samovraždu, apoštol, ktorý mal zaujať jeho miesto, musel spĺňať určité požiadavky: mal byť nasledovníkom Ježiša od jeho krstu až po jeho Nanebovstúpenie a mal byť svedkom jeho Vzkriesenia. Apoštoli si vyberali medzi dvomi: Jozefom, zvaným Barsabášom a Matejom. Los padol na Mateja.

K zvláštnej voľbe apoštola Mateja sa sv. Vavrinec Justinián vyjadril týmito slovami: „Pozrime sa na voľbu Mateja. Apoštoli vybrali Barsabáša, prímením Spravodlivý a Mateja, aby zvolili jedného z nich namiesto Judáša, zradcu, ktorý predal Pána Ježiša a obesila sa. Začali prosiť o Božiu pomoc slovami: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.” Táto voľba sa uskutočnila podľa najdokonalejšieho poriadku. Konajúc podľa zdania, apoštoli vyberú Barsabáša – Spravodlivého a Mateja. Bolo vhodné, že pre apoštolskú špičku bol vybraný tak spravodlivý, ako aj Matej, ktorého meno znamená „daný Pánovi“. Potom predložili voľbu tomu, ktorý súdi podľa srdca a ktorý poznal srdce každého z nich, aby ukázal, ktorého z týchto dvoch si vyvolil. A on vyvolil isto Mateja pre túto poctu, skôr ako bol hodený los, skôr než bol stvorený svet. Viditeľný los len zjavil neviditeľnú voľbu Božiu…

„Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať. (Mk 11,24) Preto má cirkev zvyk prosiť jednomyseľné vždy, keď sa domnieva, že musí žiadať Pána o niečo; a nič tak nezaujíma Božiu vôľu, ako prosba, ak je konaná s vierou, pokojne, pokorne a vytrvalo. Ťah lósu nijako nie je na škodu voľbe tohto slávneho apoštola, pretože, ako to dosvedčuje Písmo, apoštoli sa začali modliť. A je to skôr odpoveď na ich prosbu, že im Boh vnukne, aby losovali pri tejto voľbe.

Na druhej strane Matej neobdržal menej veľkú milosť než Peter alebo ostatní apoštoli, i keď bol nazvaný posledný. Prijal Ducha s tou istou plnosťou ako ostatní apoštoli a tie isté duchovné dary, ako oni. Duch Sv. spočinul na ňom, naplnil ho láskou; dal mu dar vyjadrovať sa vo všetkých jazykoch, konať zázraky, obracať národy, hlásať Krista a uchvátiť triumf mučeníctva. Nakoniec bude sedieť na jednom z trónov s ostatnými apoštolmi, aby súdil dvanásť Izraelských pokolení. Veď ako je milosť apoštolátu jediná pre všetkých, tak každý z nich bude mať tú istú súdnu moc.“

Podobne ako ostatní apoštoli dostal dar Ducha na Turíce. Tradícia dodáva, že po Turiciach pôsobil v Júdsku, v Kapadócii a Etiópii, kde aj podstúpil mučenícku smrť za Krista. Existujú Apokryfné Skutky sv. Andreja a Mateja. Jeho životný program vyjadruje jeho myšlienka, ktorú nám zachoval sv. Klement Alexandrijský: „Podrobuj si telo umŕtvovaním, aby sa duch stal podobný Ukrižovanému.“

Jeho pozostatky sú uložené na dvoch miestach. Časť ostatkov sa nachádza v Ríme a časť v Nemecku v Trevíri. Jeho zvyčajné atribúty sú sekera alebo halapartňa, ktoré boli pokladané za nástroje jeho mučeníckej smrti. Možno práve preto sa sv. Matej stal patrónom tesárov, mäsiarov a stavebných robotníkov.