Sv. Terezie Benedikta od Kříže

Dnes oslavujeme sv. Terezii od Kříže občanským jménem Edita Steinova. Narodila se 12. října 1891 ve Vratislavi jako dcera židovských rodičů. Její židovští rodiče měli celkem 11 dětí. Studovala filozofii a dlouhý čas se při tom věnovala hledání pravdy. Určitou dobu žila jako ateistka, dokud znovu nenašla víru v Boha. Dosáhla doktorát z filozofie a byla blízkou spolupracovnicí slavného filozofa Edmunda Huserla. Po přečtení životopisu sv. Terezie z Avily, která měla také židovský původ, se pevně rozhodla. Ve věku 31 let konvertovala do katolické církve a nechala se 1. ledna r. 1922 pokřtít. Od té doby sloužila Bohu jako učitelka a věnovala se literární tvorbě. Navzdory pocitu viny vůči své stařičké matce, která nechápala její konverzi, vstoupila Edita v r. 1933 v Kolíně k sestrám karmelitánkám a přijala jméno Terezie Benedikta od Kříže. Svůj život zasvětila židovskému lidu a německému národu. Kvůli pronásledování židů opustila svou německou vlast a 31. prosince 1938 ji přijali do kláštera karmelitánek v Echte v Nizozemsku. Kvůli své sestře Růženě, která se také stala karmelitánkou, nevyužila možnost záchrany ve Švýcarsku.

2. srpna r. 1942 ji po obsazení Nizozemska německou armádou zatkly spolu s její sestrou Růženou. V okamžiku zatčení posilovala svou sestru: „Pojď, jdeme za náš národ!“ Už 7. srpna 1942 byly obě sestry odvlečeny do koncentračního tábora v Osvětimi. „Cokoliv přijde, jsem na všechno připravená. Ježíš je i zde uprostřed nás.“ Těmito slovy těšila Edita své spoluvězně na cestě do koncentračního tábora v Osvětimi. Tam ji i její sestru 9. srpna 1942, čili už po dvou dnech, usmrtili v plynové komoře. Za svatou ji prohlásil papež bl. Jan Pavel II. Její současník a také mučedník, František Jägerstätter, pronesl tato slova, které můžeme použít i na naši mučednici: „Myslím, že je lepší obětovat život hned, než se ještě dostat předtím do velkého nebezpečí hříchu a až potom zemřít.“

Necháme sv. Terezii od Kříže promluvit k nám skrze její zachováno dílko „Věda Kříže“: „Kristus přijal jho zákona, zákon plně zachovával a pro zákon a skrze zákon zemřel. Tím způsobem osvobodil ty, co skrze něj chtějí přijmout život. Nemohou ho však přijmout, pokud neobětují vlastní život. Neboť všichni, co jsou pokřtěni v Kristu Ježíši, v jeho smrt jsou pokřtěni. Vnořují se do jeho života, aby se staly údy jeho těla a jako jeho údy s ním trpěli a zemřeli. Tento život nastane hojněji v den slávy; ale už teď, když jsme v těle, máme na něm účast, pokud věříme, že Kristus pro nás zemřel, aby nám dal život.

Proto víra, která je v Ukřižovaném, čili živá víra spojená s oddanou láskou, je pro nás branou života a začátkem budoucí slávy, proto je kříž naše jediná chvála: „Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.“ Kdo si vyvolil Krista, zemřel pro svět a svět pro něj. Nosí na svém těle Kristovy znaky, je slabý a lidmi opovrhovaný, ale stále platí, že Boží síla se projevuje v slabosti. Tímto poznáním Ježíšův učedník nejen přijímá daný kříž, ale i sám sebe křižuje: „Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.“ Tvrdě bojovali proti své přirozenosti, aby v nich umřel život hříchu a otevřel se prostor pro život Ducha. V tomto zápase se vyžaduje nejvyšší odvaha.

Kříž však není konec; kříž je vyzdvižen, aby ukázal nebe. Není jen znamením, ale i nepřemožitelnou Kristovou výzbrojí; holí pastýře, kterou Boží David bojuje proti ničemnému Goliáši a kterou Kristus mocně bouchá na bránu nebe a otevírá ji. Když se to děje, Boží světlo se vylévá a naplňuje všechny, co následují Krista.“

Staří poustevníci říkaly: „Ubi crux, ibi victoria!“ – „Kde je kříž, tam je vítězství!“ Tuto pravdu plně potvrzuje sestra Terezie Benedikta od Kříže. Držme se Kříže, staré osvědčené zbraně křesťanů.