Sv. Matěj, apoštol

Svatého Matěje charakterizuje vytrvalost a věrnost. Skutky apoštolské dosvědčují, že to byl učedník, který aniž ho někdo osobně pozval, bez nároku na přiřazení k dvanácti apoštolům, stále od křtu Janova až po Nanebevstoupení Páně, v jakémsi výslovně osobním rozhodnutí následoval Pána Ježíše.

Jeho povolání stojí v protikladu k povolání apoštola Jidáše, který byl oficiálně povolán Kristem ale promarnil své povolání. Matej ho zase svojí vytrvalostí získal.

Kdy Jidáš spáchal sebevraždu, apoštol, který měl zaujmout jeho místo, musel splňovat určité požadavky: měl být následovníkem Ježíše od jeho křtu od Jána u Jordánu až po jeho Nanebevstoupení a měl být svědkem jeho Vzkříšení. Apoštolové volili mezi dvěma: Josefem, zvaným Barsabáš a Matějem. Los padl na Matěje.

K zvláštní volbě apoštola Matěje se sv. Vavřinec Justinián vyjádřil těmito slovy: „Podívejme se na volbu Matěje. Apoštolové vybrali Barsabáše, příjmením Spravedlivý a Matěje, aby zvolili jednoho z nich namísto Jidáše, zrádce, který prodal Pána Ježíše a oběsil se.

Začali prosit o Boží pomoc slovy: „Pane, ty znáš srdce všech lidí; ukaž, kterého z těchto dvou jsi vyvolil, aby zaujal místo v této službě a apoštolství, kterým se Jidáš zpronevěřil, aby odešel na své místo.“ Tato volba se provedla podle nejdokonalejšího řádu.

Jednajíc podle zdání, apoštolové vyberou Barsabáše – Spravedlivého a Matěje. Bylo vhodné, že pro apoštolskou špičku byl vybrán tak spravedlivý, jako i Matěj, jehož jméno znamená „daný Hospodinu“.

Pak předložily volbu tomu, který soudí podle srdce a který znal srdce každého z nich, aby ukázal, kterého z těchto dvou si vyvolil. A on vyvolil jistě Matěje pro tuto poctu, spíše než byl vržen los, spíše než byl stvořen svět. Viditelný los jen zjevil neviditelnou volbu Boží

„Proto vám pravím: Věřte, že vše, o co v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít. (Mk 11,24) Proto má církev zvyk prosit jednomyslné vždy, když se domnívá, že musí žádat Pána o něco; a nic tak nezajímá Boží vůli, jako prosba, pokud je konána s vírou, pokojně, pokorně a vytrvale.

Tah losu nijak není na škodu volbě tohoto slavného apoštola, protože, jak to dosvědčuje Písmo, apoštolové se začaly modlit. A je to spíše odpověď na jejich prosbu, že jim Bůh vnukne, aby losovali při této volbě.

Z druhé strany Matej neobdržel méně velkou milost než Peter nebo ostatní apoštolové, i když byl nazván poslední. Přijal Ducha s toutéž plností jako ostatní apoštolové a tytéž duchovní dary, jako oni. Duch Sv. spočinul na něm, naplnil ho láskou; dal mu dar vyjadřovat se ve všech jazycích, konat zázraky, obracet národy, hlásat Krista a uchvátit triumf mučednictví.

Nakonec bude sedět na jednom z trůnů s ostatními apoštoly, aby soudil dvanáct izraelských pokolení. Vždyť jako je milost apoštolátu jediná pro všechny, tak každý z nich bude mít stejnou soudní moc.“

Podobně, jako ostatní apoštolové, dostal dar Ducha na Letnice. Tradice dodává, že po Letnicích působil v Judsku, v Kapadócii a Etiopii, kde i podstoupil mučednickou smrt za Krista. Existuje Apokryf Skutky sv. Andreje a Matěje. Jeho životní program vyjadřuje jeho myšlenka, kterou nám zachoval sv. Klement Alexandrijský: „Podrobuj si tělo umrtvováním, aby se duch stal podobný Ukřižovanému.“

Jeho ostatky jsou uloženy na dvou místech. Část ostatků se nachází v Římě a část v Německu v Trevíru. Jeho obvyklé atributy jsou sekera nebo halapartna, které byly považovány za nástroje jeho mučednické smrti. Možná právě proto se sv. Matej stal patronem tesařů, řezníků a stavebních dělníků.