Sv. Mária Magdaléna

Na dnešný dátum pripadá sviatok sv. Márie Magdalény. Podľa starokresťanskej tradície bola Mária Magdaléna onou Máriou z evanjelia, teda sestrou Marty a Lazára, ktorých mal Ježiš veľmi rád. Skôr ako poznala Ježiša a jeho moc, žila zlým životom. Koľko v tom všetkom bolo hriechu a koľko skutočnej lásky k ľuďom, to vie len Boh. Pán Ježiš ju neodsúdil, i keď v evanjeliu čítame, že z nej vyhnal sedem zlých duchov. Na inom mieste o nej hovorí ako o žene, ktorá prejavila veľkú lásku voči nemu. Svoju veľkú lásku prejavila aj tým, že pomazala Ježišove nohy voňavým olejom a umyla vlastnými slzami a utrela svojimi vlasmi. Verne stála pod krížom a verne zotrvávala aj pri hrobe Pána, preto dostala ako prvá milosť vidieť Vzkrieseného. Východní kresťania jej dávajú titul: „Apoštolka apoštolov“. Tradícia o nej hovorí, že po Nanebovstúpení Pána sa spolu s Martou a so svojím bratom Lazárom dostali do Francúzska, kde založili cirkev a ohlasovali evanjelium. Sv. Mária Magdaléna sa stala prototypom kontemplatívnych duší.

Prečo je práve ona symbolom kontemplatívnych kresťanov? Možno i preto, lebo celý život prežila v túžbe po láske. Najprv to boli nesprávne túžby, choré lásky, ktoré ju viedli do náručia mnohých mužov. Jej otvorenosť na prijatie a neschopnosť rozlišovať duchov, spôsobili, že sa stala príbytkom mnohých zlých duchov. Keď Písmo sväté hovorí o siedmych, hovorí obrazne. Sedmička v orientálnych symboloch znamenala plnosť. Toto je riziko, ktoré v sebe nesú tí, ktorí nestrážia svoje túžby, túžia a nerozlišujú. Málokto si uvedomuje, že desatoro požaduje od nás i čistotu túžby. Túžba má zvláštnu moc. Formuje našu budúcnosť. Ak je naša túžba hriešna, vytvára okolo nás hriešne prostredie. Potom žijeme v ovzduší hriechu. Túžba je ako dýchanie duše. Po čom túžime, tým žijeme. K tomu sa aj reálne približujeme.

Sv. František hovorí: „Všetci tí, ktorí nie sú ochotní konať pokánie a ktorí neprijímajú Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista a dopúšťajú sa nerestí a hriechov, a ktorí žijú podľa svojej zlej žiadostivosti (zlých túžob) a svojich škaredých chúťok, a ktorí nedodržujú to, čo sľúbili, a ktorí slúžia svojím telom svetu, pretože ich telesnými žiadosťami, problémami a nepokojom tohoto sveta a starosťami tohoto života oklamal diabol, ktorého deťmi sú a ktorého skutky konajú: tí všetci sú slepí, pretože nevidia pravé svetlo nášho Pána Ježiša Krista. Nemajú duchovnú múdrosť, pretože nemajú v sebe Božieho Syna, ktorý je pravou múdrosťou Otca. O nich platí: „So všetkou svojou chytrosťou zlyhali”. Oni vidia, poznávajú, chápu a robia zlé veci a vedome ničia svoje duše.”

Sú túžby dobré a sú túžby zlé. Sú túžby, ktoré nás vrhajú do otroctva žiadostivosti, ale existuje túžba, ktorá nás vedie k absolútnej slobode, a to je túžba po Bohu. Ak je Boh predmetom našich túžob, už v tomto živote sa k nemu môžeme približovať a po smrti k nemu vyletíme ako šíp. Boh je Dobro, najvyššie Dobro. Všetko, čo nás v tomto svete fascinuje, je len akoby nepatrnou iskričkou, ktorá vyletela z veľkého plameňa Božej lásky. Máme pracovať na očisťovaní svojich túžob, aby sme žili jednou veľkou túžbou po Živom Bohu. Túžba po Bohu je cestou ku Spáse.

Človek môže len vtedy správne túžiť, ak prijal Božie Slovo, Božieho Syna. Ináč, ako hovorí sv. František, mu chýba duchovná múdrosť a nevie správne rozlišovať. A ak sme otvorení pre Božie Slovo, prijímame aj Božieho Ducha. A Boží Duch je tou živou vodou, ktorá plynie k Bohu. Jedine Boží Duch vie v nás primeraným spôsobom odpovedať na Božiu túžbu po nás.

Sv. Gregor Veľký takto uvažuje nad sv. Máriou Magdalénou:

„Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala.“ Tu treba uvážiť, aká sila lásky rozpaľovala srdce tejto ženy, že neodišla od Pánovho hrobu, ani keď učeníci odišli. Hľadala ho a plakala. Zapálená ohňom lásky k nemu horela túžbou za tým, o ktorom si myslela, že ho odniesli. A tak sa stalo, že ho vtedy videla iba ona, čo zostala, aby ho hľadala, lebo veď silou dobrého skutku je vytrvalosť, ako aj hlas Pravdy hovorí: „Ale kto vytrvá dokonca bude spasený.“

Najprv teda hľadala a nenašla. Vytrvalo hľadala ďalej a našla. Jej túžby odďaľovaním rástli a rastom nadobúdali schopnosti, že našli. Lebo sväté túžby odďaľovaním rastú. Keby odďaľovaním ochabovali, neboli by túžbami. Touto láskou horel každý, komu sa podarilo dosiahnuť pravdu.“

Sv. Augustín tvrdí, že „človek je túžbou Boha, je cieľom Jeho lásky“. Problém „prijatia Ježiša“ je podstatný problém kresťanstva. Od riešenia tohoto problému závisí, či sa môžeme volať kresťanmi. Kresťanstvo začína v tom okamihu, keď sa Panna Mária rozhodla prijať Ježiša, Božie Slovo. To je prelomový bod medzi SZ a NZ. Ak sme Krista prijali, platí aj o nás to, čo sme počuli v druhom čítaní z listu sv. Pavla Kolosanom: „Tajomstvo skryté od vekov: Kristus vo vás, nádej slávy….” alebo na inom mieste toho istého listu: „A my ohlasujeme, každého napomíname a každého vo všetkej múdrosti učíme, aby sme každého človeka urobili dokonalým v Kristovi.”

V kresťanskom náboženstve teda nejde predovšetkým o prijatie určitých doktrín, ale ide o prijatie Boha, ide o osobu živého Boha, ktorý sa stal človekom. Ide o Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A Boh zostupuje do srdca človeka vtedy, keď je v ňom túžba po Bohu. Sv. Augustín hovorí: „Človek je túžbou Boha, je cieľom Jeho lásky.“ Z Božej strany je nesmierna túžba po človeku. Ak sa táto túžba stretne s túžbou človeka, nastáva životodarné spojenie, ktoré spôsobí premenu človeka. Ovocím kontemplácie je zmena človeka. Uzdravenie našich zlých túžob.

Ak objavujeme v sebe hriešne a choré srdce Márie Magdalény, nasledujme ju aj v tejto živej túžbe po Živom a Pravom Bohu, ktorý sa nám približuje a zjavuje v osobe Ježiša Krista, aby sme mohli mať účasť na tej blaženosti, v ktorej dnes ona s Kristom prebýva.