Sv. Ľudovít IX.

Narodil sa 25. apríla 1214 vo Francúzsku. Po predčasnej smrti svojho otca, roku 1226, keď dovŕšil dvanásť rokov, sa stal kráľom Francúzska. Oženil sa (1234) s Margitou Provensálskou a dobre vychoval svojich 11 detí. Snažil sa nielen žiť, ale aj vládnuť podľa kresťanských zásad. Prísne dbal na dodržiavanie spravodlivosti. Ako panovník bol úspešný. Vo vlastnom štáte uskutočnil mnohé priekopnícke reformy. Ujímal sa chudobných a staval nemocnice. Bol hlboko zbožný a sám sa stal členom 3. rádu sv. Františka, ale vždy si bránil práva kráľa voči cirkvi. Podporoval cirkev pri presadzovaní dôležitých rozhodnutí, ale aj odsudzoval zneužívanie cirkvi. Snažil sa riešiť spory bez vojny, ale nebol zbabelcom; keď bolo treba, vedel rázne zasiahnuť.

Jeho duchovnosť môžeme vyčítať aj z jeho duchovnej závete svojmu synovi: „Syn môj milovaný, predovšetkým ti pripomínam, aby si miloval Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svoje sily. Lebo bez tohto niet spásy. Synu musíš sa chrániť všetkého, o čom vieš, že sa nepáči Bohu, totiž akéhokoľvek smrteľného hriechu, až natoľko, že radšej musíš zniesť hocaké muky, ako by si mal spáchať nejaký smrteľný hriech. Okrem toho, ak Pán na teba dopustí nejaké súženie, musíš ho znášať ochotne a so vzdávaním vďaky a uvedomovať si, že prichádza pre tvoje dobro a že si si ho možno zaslúžil. A zasa, ak ti Pán daruje akýkoľvek úspech, musíš mu pokorne ďakovať a dávať si pozor, aby si sa nestal preň horším, či už márnou slávou, alebo nejakým iným spôsobom, lebo nesmieš Boha za jeho dary napádať alebo urážať.

Ochotne a nábožne počúvaj bohoslužby Cirkvi. A kým si v kostole, dávaj si pozor, aby si sa všetečne neobzeral a nerozprával zbytočnosti, ale modli sa nábožne k Pánovi, či už ústami alebo rozjímavým srdcom. Maj srdce naklonené k chudobným, biednym a trpiacim a podľa svojich možností im pomáhaj a potešuj ich. Za všetky dobrodenia, ktoré ti udeľuje Boh, vzdávaj mu vďaky, aby si bol hoden dostať ešte väčšie. Voči podriadeným buď spravodlivý, drž sa línie spravodlivosti a neodkloň sa ani napravo ani naľavo. A vždy buď viac na strane chudobného ako bohatého, kým nevieš s istotou, kde je pravda. Dbaj, aby sa všetci tvoji podriadení tešili spravodlivosti a pokoju, najmä však cirkevné a rehoľné osoby. Buď oddaný a poslušný našej matke Rímskej Cirkvi a najvyššiemu Veľkňazovi ako duchovnému otcovi. Pracuj na tom, aby z tvojej krajiny vymizol každý hriech, hlavne však bohorúhania a bludy.

Syn môj milovaný, nakoniec ti dávam všetko požehnanie, aké môže dať milujúci otec synovi, a nech ťa celá Trojica a všetci svätí chránia od každého zla. A nech ti Pán dá milosť plniť jeho vôľu tak, aby si mu slúžil a oslavoval ho, aby sme sa po tomto živote spolu dostali k nemu, hľadeli na neho, milovali ho a chválili ho bez konca. Amen.“

Podnikol dve krížové výpravy na oslobodenie Svätej zeme (1248, 1270). Pri druhej sa nakazil morom a zomrel 25. augusta 1270 blízkosti dnešného Tunisu. Ešte za živa ho volali: „nekorunovaný cisár Západu“. Vo svojej epoche bol považovaný za jednu z najväčších osobností. Za jeho vlády bolo Francúzsko najmocnejším štátom v Európe. Za svätého bol vyhlásený 11. augusta 1297 pápežom Bonifácom VIII. Jeho srdce sa dodnes uchováva v urne na oltári normanského Dómu v Monreale na Sicílii. Ďalšie jeho ostatky sú uložené v mohutnom chráme St. Denis v Paríži. Jeho úcta sa rozšírila po celom svete. Je patrónom 3. rádu sv. Františka.