Štvrtok po Popolcovej strede – (Dt 30,15-20)

Mojžiš prehovoril k ľudu: „Hľa dnes ti predkladám život a šťastie i smrť i nešťastie.“ Boh nám ústami svojho služobníka Mojžiša predkladá dve možnosti. Jednou je život a šťastie, druhou je smrť a nešťastie. Je na nás, čo si vyberieme. Už u Mojžiša sa stretávame s Tým, ktorý sa predstaví ako Cesta, Pravda a Život. Život i smrť majú svoje podmienky vyjadrené slovkom ak:

„Ak budeš poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes dávam,“ Život je v poslušnosti Božím príkazom. Je to prvá podmienka života. Poslušnosť Bohu, skrze jeho príkazy. Nejde však o otrockú poslušnosť, ale o poslušnosť, ktorá je zároveň láskou. „Ak budeš milovať Pána svojho Boha.“ Pán Ježiš to zdôrazni, keď povie: „Kto zachováva moje prikázania, ten ma miluje.“ Láska a poslušnosť vo vzťahu k Bohu, je to isté. Neposlušnosť voči Bohu je zároveň neláskou voči Bohu i voči sebe samému. Ježiš je poslušný až na smrť a až na smrť na kríži. Tak hrozne poslušný a tak hrozne milujúci Boha Otca. Mohli by sme v zmysle jednej modernej reklamy dodať: „Lebo On za to stojí!“

„Kráčať po jeho cestách“ Nestačí len poslušne počúvať, ale treba kráčať. Ježiš je predsa Cesta. Máme kráčať po cestách Boha. Máme hľadať Božie cesty. Niet inej cesty Boha k ľuďom a človeka k Bohu ako Ježiš. On je Cesta človeka, ktorá ústi do Boha. On je cesta Boha, ktorá vedie k človeku.

„A zachovávať jeho nariadenia, prikázania a ustanovenia,“ Božie výroky môžeme rozdeliť do troch kategórii: nariadenia, prikázania a ustanovenia. Ich zachovávanie vedie k životu a požehnaniu. „budeš žiť: Pán ťa rozmnoží a požehná v krajine, do ktorej vojdeš a prevezmeš ju do vlastníctva.“

„Ale ak sa tvoje srdce odvráti a nebudeš počúvať, ak sa dáš zviesť a budeš sa klaňať iným bohom, a budeš im slúžiť, tak vám už dnes hovorím, že zahyniete a nepobudnete dlho v krajine, do ktorej vojdeš, keď prejdeš cez Jordán, aby si ju vzal do vlastníctva.“ Opačná možnosť je vyjadrená odvrátením srdca, nepočúvaním, ochotou nechať sa zviesť, modloslužbou. Toto všetko vedie ku smrti.

„Nebo i zem volám dnes za svedkov proti vám, že som vám predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu:“ Mojžiš volá nebo i zem za svedka. Nebo je miestom anjelov, zem patrí človeku a celej prírode. Nebo i zem budú svedčiť, že sme počuli o obidvoch možnostiach. Božia túžba vzhľadom k nám je vyjadrená prianím: „vyvoľ si život, aby si žil ty aj tvoje potomstvo“. Boh chce, aby sme si vyvolili život, aby sme nehľadali smrť. „Nehorlite za smrť na bludisku svojho života, nepriťahujte si skazu činmi svojich rúk, pretože Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich. Veď on stvoril všetko pre bytie: tvory sveta sú tu pre spásu a nieto v nich nijakého jedu záhuby, podsvetie tiež nepanuje na zemi.“

„miluj Pána, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a viň sa k nemu“ Znovu počujeme miluj, poslúchaj a viň sa k Bohu. Tak ako sa vinieme k milovanej bytosti. Vinúť sa k Bohu, to je snaha žiť stále v jeho blízkosti, žiť stále v stave milosti. Prečo? „lebo on je tvoj život a dlhý vek“. Boh je tvoj život. Život nie je niečo, ale Niekto. Boh je život. Miluj Boha ako svoj život. Miluj ho celým spôsobom svojho života.

„a budeš bývať v krajine, o ktorej Pán prisahal tvojím otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.“ Výsledkom takéhoto životného štýlu je naplnenie Božích prísah. Svedectvo o tom, že Boh je Pravda. Vojdeme a budeme žiť v Božom Kráľovstve.