Spomienka mena Panny Márie II.

Dnes slávime spomienku mena Panny Márie. Tento sviatok bol v západnej cirkvi zavedený pápežom Inocentom XI. v r. 1683 ako prejav vďačnosti, keď sa podarilo s pomocou Jána Sobieského poraziť Turkov pri Viedni. Je aj dnes veľmi aktuálny, keď narážame na svetový terorizmus. Dnešné evanjelium hovorí: „A meno Panny bolo Mária.“ Cela pozornosť anjelov i ľudí je sústredená na toto meno. V evanjeliu sme počuli presnú adresu: galilejské mesto Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z rodu Dávidovho; a meno panny bolo Mária.“ Zvestovanie sa udialo v reálnom čase a na konkrétnom mieste.

Od Marinej odpovede záleží, či sa uskutoční úžasný Boží projekt vtelenia Božieho Syna, vtelenia Božieho Slova. Sú medzi kresťanmi ľudia, ktorí majú oči a nevidia a majú uši a nepočujú. Chovajú sa k Panne Márii tak, akoby sa počatie z Ducha Svätého konalo každý deň. Akoby to bolo bežné. Nemajú úctu k neveste Ducha Svätého. Dokonca sa odvážia tvrdiť, že Mária je prekážkou prijatia Ducha. Panna Mária len preto mohla počať a porodiť Krista, lebo bola úplne zjednotená s vôľou Boha Otca.

Čudujú sa nám, že jej vzdávame väčšiu úctu, ako ostatným svätým. Ale ako si nectiť tú, ktorú sám Boží anjel v mene Božom pozdravuje: „Zdravas, milostiplná…“ My v našej modlitbe „Zdravas…“ len nasledujeme Boží príklad. Boh nežiarli na skutočnú veľkosť svojho Stvorenia. Aj Pán Ježiš ohlasuje, že toho, kto plní vôľu Božiu, uctí si sám Otec. Boh žiarli len na to, čo nie je skutočnou hodnotou, na mŕtve modly. Ozajstná veľkosť a svätosť človeka predsa zjavuje niečo z veľkosti a svätosti Božej.

Všimnime si túto rozumnú Pannu ako reaguje na Božie Slovo. Božie Slovo nás často pozýva k veciam, ktoré evidentne presahujú naše sily a vlohy. Máme tendenciu odpovedať Bohu: „Nie“ a tak sa dostávame do vnútorného konfliktu s Bohom, ktorý pozýva. Aj Panna Mária bola vyzvaná k veci, ktoré ďaleko presahovali jej možnosti. Bola Panna a mala porodiť. Bola človekom a mala porodiť Božieho Syna. Ona však odpovedá múdro: „Nech sa mi stane podľa tvojho Slova!“ Vyslovuje tak modlitbu, ktorá bola dokonale vyslyšaná. Najlepšou modlitbou je zladiť svoju vôľu so Slovom Boha.

Sv. Bernard z Clairvaux nám dáva takúto radu z príležitosti tajomstva dnešnej spomienky na meno Panny Márie: „A meno Panny bolo Mária“, hovorí evanjelista. Chceme niečo povedať aj o tomto mene, ktoré v preklade znamená Hviezda morská a veľmi priliehavo pristane panenskej matke. Ona je tá vznešená hviezda, ktorá vyšla z Jakuba, a jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa skveje na nebesiach, preniká do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti. Ona je, hovorím, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená sa trbliece svojimi zásluhami a osvetľuje svojím príkladom. Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchríc a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu

V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A meno Panny bolo Mária.“