Sobota po Popolcovej strede – (Lk 5,27-32)

Dnešné Evanjelium nám odhaľuje postup, ako Ježiš zachádza s hriešnikom. Môžeme si tento jeho postup rozdeliť do viacerých bodov:

l. Ježiš si skôr všimne Matúša ako Matúš jeho a povoláva ho. Sv. Ján evanjelista tvrdí, že „zvláštnosť Božej lásky je v tom, že nie my sme prv milovali Boha, ale On prv miloval nás“. Je to Boh, ktorý milostivo hľadí na hriešneho človeka. Keď sa stretáme s človekom, ktorý žije v ťažkom hriechu, máme tendenciu hovoriť: „Počkaj, Boh ťa potrestá!“ Ale to nie je pravda. Boh je Láska. A On ho chce spasiť, chce mu pomôcť. Hriešnika netrestá Boh, ale hriech, ktorý spáchal. Hriešnika nemusíme a nemáme strašiť budúcim peklom, pretože on ho už teraz vo svojej duši prežíva a preto je zlý a koná zlo. Hriešnikovi treba zvestovať Božiu Lásku, ktorá sa prejavila v tom, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný. Hovoríme tu síce o hriešnikovi ako o niekom cudzom, ale ten hriešnik som aj ja, aj ty. Nie sme zo svojej prirodzenosti lepší, ako ti, čo sú mimo, sme len šťastnejší, pretože sme skôr poznali svojho Pána a Spasiteľa.

2. „On vstal a zanechal všetka a šiel za nim.” Toto je okamih spásy v živote každého človeka. Pán Ježiš nám všetkým hovorí: „Ak sa nezriekneš všetkého, čo máš, nemôžeš byť mojím učeníkom!” Človek musí zanechať všetko i seba samého a úplne sa odovzdať Spasiteľovi. Všetko dať pod vládu Božieho Slova. Podobne ako keď sa pripravujeme na operáciu. Zanecháme všetku svoju činnosť a dokonca sa necháme uspať, aby doktor mohol lepšie pracovať. Len keď sa úplne odovzdáme Spasiteľovi, môžeme v sebe prežiť naplno jeho oslobodzujúcu a uzdravujúcu moc. Nášmu kresťanskému životu často chýba práve tento moment odovzdanosti a pri tom v nej a v prijatí Ježiša je podstata Spásy. Odovzdaj sa a prestaň sa úzkostlivo sledovať! Spása je prednostne Božie dielo, Božia činnosť, až následne tvoja. Chorý musí viacej pozerať na moc svojho lekára, ako na veľkosť svojej choroby. Ty si chorý a z toho ťa Boh neviní. Ale tvoje vina začína tam, kde ti Boh dáva liek, svojho Syna a ty ho neprijímaš.

3. „Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu a stoloval s nimi veľký zástup mýtnikov a iných ľudí.” Keď ti už Ježiš urobil v živote veľké veci, keď ťa oslobodil a uzdravil, nenechaj si to pre seba, ale povedz o tom svojím priateľom a známym. Matúš privádza k Ježišovi ľudí z prostredia, v ktorom predtým žil v hriechu. Ježiš nechce zachrániť len teba, ale celé tvoje hriešne prostredie. Existuje jedna príčina slabnutia a až straty viery, o ktorej sa málo hovorí, ale je reálna a veľmi nebezpečná. Viera rastie hlásaním slova a stráca sa, keď nie je v živte kresťana rozmer svedectva, keď človek kresťan nesvedčí, keď sa so svojou vierou nedelí. Ježiš chce preniknúť do tvojho domu. Pozvi ľudí na hostinu s Kristom. Možno niektorí prídu privábení len tvojou veľkodušnou ponukou veľkej hostiny, ale na tejto hostine sa stretnú so svojím Spasiteľom.

4. „Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi!”“ Je to akoby výtka, že apoštoli stratili slušné náboženské chovanie V tomto šomraní je snaha zobudiť v apoštoloch farizeja. Farizej drieme v každom jednom z nás. Farizej ma svoj kritický postoj k Ježišovi. Niekedy si aj ako učeník Pána žijem celkom pokojne farizejským štýlom a neviem o tom. Farizeji šomrú a kritizujú Ježiša a žiarlia na Božiu milosť, hoci by ju tak isto mohli mať. Farizeji nechcú pochopiť, že Boh neodmeňuje na základe výkonu a zásluh, ale že náš Boh je Spasiteľ pre všetkých a jeho spásu môžu prežiť len tí, ktorí sa mu plne odovzdajú.

5. „Odpovedal im Ježiš.“ Veľmi často sa cirkev vysiľuje obranou seba samej, alebo obranou Boha. Aj nás dnes svet napáda. Ale či je naším poslaním odpovedať zlom na zlo? A je pravda aj to, že nevieme vždy múdro odpovedať. V dnešnom evanjeliu vidíme, že Pán Ježiš odpovedal za svojich apoštolov. Nechajme a modlime sa, aby aj dnes obránil svojich apoštolov. Vari nemá Pán tu istú moc, ako pred dvoma tisícmi rokov? Vari nie je s nami živý a vzkriesení až do konca vekov? Vari mu nie je daria všetka moc na nebi i na zemi?

6. „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.” Ježiš sa veľmi často predstavuje ako lekár a teda pristupujme k nemu ako k lekárovi. Keď idem k lekárovi, nejdem sa pochváliť s tým, čo nám zdravé, ale ukážem mu ten najškaredší vred na skrytom mieste tela, pretože ma trápi a od Ježiša čakám pomoc. Takto pristupujme k Ježišovi a nechajme sa ním operovať a potom podobne ako Panna Mária budeme môcť svedčiť o veľkých veciach, ktoré nám urobil Pán.