Sv. Jozef II

Bratia a sestry, dnes si pripomíname pamiatku sv. Jozefa. Písmo sv. hovorí, že „Jozef bol muž spravodlivý.“ Jeho spravodlivosť sa líšila od spravodlivosti farizejov a zákonníkov. Aj keď nechápal Boží plán a videl čosi nepochopiteľné na svojej snúbenke Márii, predsa Písmo Sväté hovorí, že ju nechcel vydať potupe. Písmo Sväté jasne hovorí o počatí z Ducha Svätého. Dnešné evanjelium, teda, ktoré by sa čítalo v piaty pôstny pondelok, keby nebola slávnosť sv Jozefa, nám ukazuje na prípad ženy, ktorá bola neverná svojmu mužovi, po prípade na prípad slobodnej matky. Mojžišov zákon bol tvrdý a nekompromisný. Žena, ktorá sa takto prehrešila, bola odsúdená na smrť ukameňovaním. Toto by bol osud Máriin, keby jej sám Pán nevybral Jozefa za ochrancu a navonok za manžela. Máriu by čakala potupa, ktorá mohla skončiť jej smrťou. V Oriente ešte aj za našich čias, matka dcéry, ktorá sa prehrešila nemanželským stykom, vynáša prísny ortieľ nad svojou dcérou. Mária potrebovala túto vzácnu oporu, aby mohla prežiť ako panna a matka.

Sv. Bernardín, ktorý bol veľkým ctiteľom sv. Jozefa, hovorí o ňom: „Pre všetky osobitné milosti, ktoré dostáva nejaký rozumom obdarený tvor platí všeobecné pravidlo: Kedykoľvek si Boh vo svojej dobrote vyberie niekoho na nejakú úlohu alebo do nejakého vyššieho stavu dá mu všetky charizmy, ktoré takto vyvolená osoba nevyhnutne potrebuje pre svoju úlohu a ktoré ju veľmi vyznačujú.

To sa v najvyššej miere ukázalo pravdivým na sv. Jozefovi, domnelom otcovi Pána Ježiša Krista a skutočnom ženíchovi Kráľovnej sveta a Panej anjelov, ktorého si večný Otec vybral za verného živiteľa a strážcu svojich najvzácnejších klenotov: svojho Syna a nevesty Ducha. A on túto úlohu plnil neobyčajne spoľahlivo. Preto mu Pán hovorí: „Dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho Pána“. Ak si všimneš Jozefov súvis a celou cirkvou Kristovou, nie je potom on tým vyvoleným a výnimočným človekom, skrze ktorého a pod vedením, ktorého prišiel Kristus riadne a dôstojne na svet? Ak je teda celá svätá Cirkev dlžníčkou Panny Márie, lebo skrze ňu mohla prijať Krista, tak po Márii rozhodne jemu dlhuje zvláštnu vďačnosť a úctu.

On je vrcholom Starého zákona, lebo v ňom dosahuje hodnosť patriarchov a prorokov prisľúbené ovocie, a on jediný mal i telesne to, čo im Božia dobrota prisľúbila A isto nemožno pochybovať, že mu Kristus tú dôvernosť a úctu a najvyššiu česť, ktorú mu ako syn svojmu otcovi preukazoval počas života na zemi, neodoprel ani v nebi, lež ešte ju doplnil a zavŕšil.

Preto Pán plným právom dodáva: „Vojdi do radosti svojho Pána.“ A hoci radosť večnej Blažeností vchádza do srdca človeka, Pán mu radšej povedal, vojdi do radosti, aby sa tajomne naznačilo, že tá radosť nie je iba v jeho vnútri, ale že ho zovšadiaľ obklopuje a pohlcuje a on sa do nej ponára ako do bezodnej priepasti.“

A sestra Mária od Ježiša, španielska klariska sa takto prihovára sv. Jozefovi: „Ale ja sa nemôžem v tejto chvíli zdržať , aby som negratulovala k veľkému šťastiu najšťastnejšiemu zo všetkých mužov, svätému Jozefovi. Z akej príčiny je to, o muž Boží, že ty zo všetkých synov Adamových máš mať to šťastie, že tvoj pomer k Bohu má byť taký, že On sám sa bude chovať voči Tebe ako tvoj syn a bude považovaný za tvojho jediného syna? Večný Otec ti dáva svojho Syna a Syn ti dáva svoju skutočnú matku a Duch Svätý Ti zveruje svoju Nevestu a celá najsvätejšia Trojica ešte Ti prenecháva a tebe zasnubuje ako zákonitú tvoju manželku svoju jedinú vyvolenú ako slnko?

Poznávaš svätec svoju dôstojnosť? Poznávaš svoju vznešenosť? Chápeš, že tvojou nevestou je Kráľovná a Paní neba a zeme, a že ty si opatrovníkom nesmiernych pokladov samého Boha? Pamätaj, muž Boží, čo ti bolo zverené a vedz, že ak ti anjeli a serafíni nezávidia, iste sú plný údivu a žasnú nad tvojím šťastím a posvätným tajomstvom, ktoré je spojené s tvojím manželstvom. Preto ti blahoprajem menom celého ľudského pokolenia k tak veľkému šťastiu.

Ty si archívom dejín božského milosrdenstva, pánom a manželom Tej, ktorá je Najvyššia po Bohu. Poznávaš, že si zbohatol a stal si sa požehnaným v očiach všetkých ľudí, ba i samých anjelov? Pamätaj na nás úbohých a núdznych a pamätaj zvlášť na mňa najneužitočnejšieho červíka pozemského, lebo si prajem byť pod tvojou ochranou a dosiahnuť tvojho mocného príhovoru. Ak je Nepoškvrnená najúžasnejším obrazom božej milosti, tak je Jozef najkrajší typ vykúpeného človeka, ospravodliveného prijatím Krista,