Slávnosť prvého svätého prijímania.

Úvod:

Drahé deti, bratia a sestry, dnes je váš veľký deň.. Keď sa na vás pozerám, pripadá mi to, ako by som bol na nejakej veľkej svadbe, kde sa vydáva naraz mnoho ľudí. Naozaj, to čo ideme teraz robiť je skutočne akousi veľkou svadbou. Naschvál som hovoril len o výdaji, pretože Ježiš sa dnes vydá vám a vy sa máte vydať jemu. To je zmysel sv. prijímania. Možno to vyzerá zvláštne, všetci predsa dobre vieme, že sa normálne berú vždy muž a žena. Avšak vieme, že Boh náš Stvoriteľ nieje ani muž ani žena. On je jednoducho Boh a naša duša je nevestou. Každá duša, či je to duša Jankova alebo Aničkina je nevestou. Každá duša sa má vydať Bohu. Ľudia niekedy nato zabúdajú, že sv. prijímanie je svadbou a že podobne ako pri svadbe sa môžem pýtať: „Anička, Janko berieš si Ježiša dobrovoľne? Berieš si ho naozaj z lásky a budeš ho stále milovať? Chceš s ním stále chodiť? Láska je len tam, kde niekoho stále a verne milujeme. Ježiš nás miluje až na smrť a my ako?

Zamyslíme sa nad tým a oľutujme svoju malú lásku, aby sme sa dnes mohli s Ježišom lepšie a plnšie stretnúť

Zamyslenie:

Drahé deti, my sme si už veľa povedali o tom, čo to je sväté prijímanie. Ale to, že ide o vašu svadbu, to asi počujete prvý ráz. Boh vás miluje a chce vo vás prebývať.

Svätým prijímaním začína vo vás niečo, čo nazývame duchovný život. Pán Ježiš je tým Životom a keď ho prijmeme, On začne v našom živote robiť veľké a dobré veci. Pán Ježiš je druhá Božská Osoba, Vtelené Božie Slovo. Toto Božie Slovo je živé, alebo môžeme dokonca povedať, že je Životom, Cestou i Pravdou.

Pán Ježiš v jednom podobenstve hovorí o sebe, že Božie Slovo je ako zrno zasiate do zeme. Človek, ktorý ho zasial, či sedí a či stojí, či bdie a či spí, to zrno rastie a on ani nevie ako. Ježiš, ktorého dnes prijmete je ako to zrno.

Deti, čo myslíte, prečo sa dvaja ľudia berú? Ja si myslím, že preto, lebo človek zisťuje, že sám nedokáže byť šťastný. A podobne je to aj s našou dušou. Ona sama nevie byť šťastná. Je ako prázdny pohár. Prázdny pohár môže byť pekný, ale nikto sa z neho nemôže osviežiť, ak v ňom nieje žiaden nápoj. Boh je obsahom. On robí našu dušu dobrou.

Naša duša je ako zeleninová záhrada. Rastie v nej dobré i zlé. My vieme, že v záhrade je potrebné stále trhať burinu. Podobne je to aj v našej duši. Ale jedine Ježiš vie, čo je burinou v našej duši. Je potrebné poprosiť, aby zobral vládu nad našimi dušami, aby nás urobil takými, že by sme sa mu mohli páčiť.”

Ešte jednu veľmi dôležitú vec vám musím povedať. Keď prijmeš Pána Ježiš pod spôsobom chleba, nemysli si, že ten chleba bude mať nejakú zvláštnu chuť. Možno, že ani nič pri sv. prijímaní nepocítiš. Ale dôležité je veriť, že Ježiš naozaj v tej chvíli vstupuje do tvojho srdca. Je dôležité veriť, pretože Ježiš to hovorí. A On je predsa sama Pravda.

Kedysi dávno sv. Tomáš napísal slova jednej piesne o sv. prijímaní a v nich hovorí: „zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať.” Verme, preto lebo to hovorí Ježiš, ktorý bol ukrižovaný a slávne vstal zmŕtvych a On je náš Pán a Boh. Pána Ježiša môžete prijať rôznym spôsobom:

1.Telesne vo sv. prijímaní.

2. Duchovne svojou túžbou po ňom.

3. Duchovne, keď sa modlite.

4. Duchovne, keď čítate a snažíte sa uskutočniť Slovo Božie.

5. Ešte ráz telesne, keď urobíte niekomu dobrý skutok. Pán Ježiš hovorí: „čo ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili.”

Deti, doteraz ste prijímali duchovne Pána Ježiša, keď ste počúvali Božie Slovo a keď ste sa modlili. Dnes ho prijmete v jeho Tele, aby ste mali istotu, že On naozaj vstúpil do vás a odteraz bude vo vás prebývať, jedine keby ste ho ťažkým hriechom urazili, musí od vás odísť. Vtedy treba hľadať cestu naspäť skrze svätú spoveď. Keď sa jedná o všedný hriech vtedy stačí oľutovať a môžete pokračovať vo sv. prijímaní.

Modlitba pred sv. prijímaním:

Pane Ježišu, ty si môj Boh a Pán. Ty si môj Spasiteľ a Vykupiteľ. Ty si môj najlepší priateľ. Verím, že si prítomný vo sviatosti Oltárnej ako Boh a človek. Verím, že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš byť pokrmom mojej duše. Verím nie preto, že som to pochopil, ani nie preto, že som to videl a ochutnal, ale verím pre Tvoje Slovo. Ty si Ženích mojej duše. Milujem ťa z celého srdca a veľmi túžim po Tebe. Príď Pane Ježišu. Posväť mi dušu i telo a ochraňuj ma, aby som mohol byť s tebou šťastný naveky. Amen

Keď prijmete Ježiša, zachovajte ticho .

Po sv. prijímaní:

Dobrý Ježišu, ďakujem Ti, že si prišiel ku mne. Klaniam sa ti a milujem ťa. Klaniam sa ti spolu s mojím anjelom strážnym i so všetkými anjelmi a svätými. Prijímam ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Vezmi do svojich rúk vládu nad mojou dušou, nad mojím životom, aby sa vo mne objavilo Božie kráľovstvo.

Aký som šťastný! Ty si môj a ja som tvoj. Ty si vo mne a ja v tebe. Pomáhaj mi, aby som sa vždy viac a viac podobal tebe. Aby som ťa vždy viac a viac miloval a kvôli tebe aby som miloval všetkých svojich blížnych a dobre robil každému. Daj, aby som veľmi miloval tvoju i moju nebeskú matku Máriu. Zachovaj ma vo svojej láske a milosti. Požehnaj ma a požehnaj i mojich rodičov i všetkých mojich drahých. Amen.

Duša Kristova , posväť ma! Telo Kristovo, spas ma! Krv Kristova, opoj ma! Voda z boku Kristovho, obmy ma! Umučenie Kristovo, posilni ma! O dobrý Ježišu, vyslyš ma! Do svojich svätých rán, skry ma! Nedaj mi odlúčiť sa od teba! Pred zlým nepriateľom chráň ma! V hodinu mojej smrti povolaj ma! A káž mi prísť k tebe, aby som ťa chválil s tvojimi svätými na veky vekov! Amen.