Premenenie Pána “A” – (Mt 17,1-9)

Dnešné evanjelium nám umožnilo vystúpiť na horu premenenia spolu s apoštolmi a Ježišom. Na hore premenenia videli apoštoli Božiu velebu vyžarujúcu z tela Syna človeka. Premenený a oslávený Ježiš nám ukazuje do akej miery môže byť zušľachtená ľudská prirodzenosť. Ježiš sa premenil v tele, ktoré prijal z ľudskej matky. Má také isté telo ako my a predsa vidíme, že žiari svetlom nadprirodzenej krásy. To isté svetlo sa tajomne objavuje v živote mnohých svätých.

Akým spôsobom by sme sa mohli my dnes zmocniť tejto slávy? Boh Otec v evanjeliu nám ukazuje cestu: „Toto je môj milovaný Syn, jeho poslúchajte”. Poslušnosťou Bohu sa môžeme prebojovať až k takejto nadzemskej kráse. Sv. Peter apoštol hovorí, že Boh dáva svojho Ducha tým, ktorí ho poslúchajú. To čo vidíme vyžarovať z Ježišovho tela je dar Ducha. Jeho telo je zduchovnené, naplnené životodárnym Božím Duchom. Už prvé čítanie z knihy Genezis nám ukazuje, že človek, poslušný Božiemu volaniu, sa stáva požehnaním pre svoje prostredie. Skrze Abraháma budú požehnané všetky národy. Kto bude žehnať Abrahámovi, toho Boh požehná, kto ho prekľaje, ten bude Bohom prekliaty. Tak ďaleko vedie priateľstvo s Bohom. Adam po zlyhaní počuje iné slová: „Zem bude prekliata kvôli tebe…” Celá príroda bola prekliata kvôli človeku. Avšak Boží človek sa stáva požehnaním pre svet.

Poznáme cestu, ako prísť k osobnému premeneniu: „Toto je môj milovaný Syn, poslúchajte ho!” Môžeme povedať, že k premeneniu dochádzame vierou a poslušnosťou. Viera je otvorenosť našej bytosti, ktorá spôsobuje, že sme schopní a ochotní prijať Ježiša ako Pána a Boha, bezvýhradnou poslušnosťou. Človek je oslávený tou mierou, akou mierou sa stáva príbytkom Ducha Svätého. Duch Svätý je Božou Slávou. Duch Svätý naplňuje zem i vesmír. Teológia nás poučuje na základe zjavenia, že Duch Svätý vychádza z Otca i Syna. Pozíciu Ducha Svätého v Tajomstve Najsvätejšej Trojici by sme mohli prirovnať k tomu, čím je v ľudskom manželstve objatie, alebo samotný fakt manželstva.

Ľudské manželstvo je zvláštna forma existencie, ktorá má svoj základ v dvoch osobách. Je úžasnou skutočnosťou, ktorá môže dať vznik tretej osobe. Manželstvo je čosi viac ako jednotlivé osoby, ktoré ho tvoria. Žiadna osoba sama od seba nemôže dať existenciu novej bytosti, ale osoby spojené láskou môžu dať vznik novej osobe. Analogický je Duch Svätý Božou Vzájomnosťou, Nežnosťou, Objatím, Bozkom, Božou Rozkošou, Láskou Božou. Duch Svätý je svojou podstatou darom Otca Synovi, pretože Božie Slovo je vydychované Duchom Svätým. Duch Svätý je Božím Dychom. Syn miluje Otca v Duchu Svätom. V Duchu Svätom sa Boží Syn celý dáva Bohu Otcovi ako dar.

Písmo sväté nás poučuje, že na počiatku v raji, týmto istým Dychom dýchal aj Adam: „Boh vdýchol do jeho nozdier Dych života a tak sa stal človek živou bytosťou.” Človek sa stáva dokonalým, až keď dýcha týmto dychom, ináč nieje ľudský, pretože nieje Boží.

Absolútne najdôležitejším posolstvom pre nás je informácia o tom, ako sa môžeme stať naplnení Duchom Svätým. Človek je tak stvorený, že je v ňom priestor pre Boha. Slovanská mytológia tvrdila, že keď Boh stvoril človeka, stvoril ho dutého. Naše duše sú ako prázdny pohár. Jedine Boží Duch je pre ne vhodným obsahom, plnosťou. Človek prichádza na tento svet ako čistá tabuľa, alebo moderne by sme to vyjadrili, ako nenahraná páska. Avšak zmysel našej existencie je napĺňať sa Duchom Svätým. My sme si hovorili, že cesta nášho naplnenia je cesta poslušnosti Božiemu Slovu. Najprv musíš prijať informáciu. Skrze Slovo Božie preniká do nás vznešenosť nášho Stvoriteľa. Informácia usmerňuje našu vôľu. Preto aby sme mohli prijať Ducha Svätého je dôležité chcieť to, čo chce Boh. Chcieť Boha, ktorý sa zjavuje v osobe Ježiša Krista.

Existuje mnoho príkladov svedčiacich o tom, že pochopenie toho, čo znamená byť naplnený Duchom Svätým, radikálne mení život ľudí. Toto pochopenie sa stáva prameňom sily pri vydávaní svedectva. Totiž len človek naplnený Božím Duchom je schopný svedčiť o tom, aké veľké veci mu urobil Pán. Dokiaľ nemáte v sebe toto svedectvo, neprivediete k Pánu Bohu ani len svojich najbližších. Lebo kresťanstvo nieje to isté, ako: „Musím ísť do kostola.”

Naplnenie a napĺňanie sa Duchom Svätým je základnou vecou, ak chceme hlásať Evanjelium. Ohlasovanie Evanjelia nieje predovšetkým záležitosťou dobrej organizácie, alebo záležitosťou dobrej technickej vybavenosti. Ohlasovanie Evanjelia je záležitosťou skutočne živých a Duchom Svätým oživených kresťanov, ľudí tak krásnych a vyžarujúcich ako Pán Ježiš na hore premenenia.