Prejsť bránou kríža

Počuli sme o modlitbe sv. Františka pred krížom v San Damiano. Môžeme povedať, že tu pred krížom, začalo Františkovo obrátenie. Ale kríž nebol len na počiatku jeho obrátenia, ale sprevádzal ho celým jeho životom, ako hlboko premieňajúce stretnutie s Božím tajomstvom. Františkánska duchovnosť je veľmi silne poznačená krížom, takže môžeme hovoriť o mystike umučenia. Aby sme sa priblížili Františkovmu chápaniu, musíme najskôr odložiť všetky predsudky, ktoré má moderný človek, odchovaný konzumnou spoločnosťou, proti mystike kríža. Pri tom nejde o žiadnu formu sebatrýznenia, hoci aj toto nachádzame v živote sv. Františka, ale v zásade ide o nazeranie na Božiu lásku, ktorá sa prejavuje v Ukrižovanom Ježišovi a v našej ochote nasledovať ho.

Moderný človek je v niektorých situáciách ochotný vziať na seba námahu a utrpenie pre nejaký cieľ, bez toho, aby nad tým nejako dlho špekuloval. Vo fitnesových centrách a posiľovniach vylieva kropaje potu a obetuje množstvo peňazí bôžikom športu a fyzickej krásy a nikto sa nad tým nepozastavuje. Dokonca v salónoch krásy a na klinikách plastickej chirurgie tečie aj krv v záujme zachovania príťažlivého fyzického vzhľadu. Pokúsme sa chápať s rovnakou samozrejmosťou aj mystiku kríža a objaviť pri tom, čo je základom a prečo františkánska kontemplácia považuje kríž za vstupnú bránu, ktorá uvádza do Božieho tajomstva. V kríži sa Božím pôsobením uskutočňuje plastická chirurgia našich duší.

Františkov život bol v zásade určovaný krížom. Ako sme počuli včera, dôležitú a silnú skúsenosť s krížom a Ukrižovaným urobil František v kaplnke sv. Damiána. Ukrižovaný Ježiš na ikone kríža, pretože to bola a je naozaj ikona, prehovoril k nemu úplne osobne a silne ho zasiahol. Legenda troch druhov (14) k tomu poznamenáva: „Od tej chvíle bolo jeho srdce poranené, spomínalo na utrpenie Pána tak, že František po celý život nosil v srdci stopy rán Pána Ježiša, ako sa ukázalo neskoršie, keď sa zázračne a zjavne ukázali na jeho tele.“

Na tomto mieste odhaľujeme po prvý raz základné poznačenie Františka stretnutím s Ukrižovaným. Poznačenie krížom a duchovná cesta s Ukrižovaným tak znamená Františkovu cestu do Božieho tajomstva. Kríž je cesta a Ukrižovaný je pre neho bránou k srdcu Trojjediného Boha, je kľúčom k premene ľudského života v Boha Stvoriteľa. Sv. Bonaventúra píše: „K pokoju neexistuje iná cesta než vrúcna láska k Ukrižovanému, ktorá uchvátila Pavla až do tretieho neba a premenila do tej miery v Krista, že mohol povedať: S Kristom som pribitý na kríž.. (Itinerarium, Prolog 3)

Pre Františka nie je cesta k Bohu na prvom mieste cestou stúpania, ale najprv cestou zostupu Boha k nám ľuďom. Práve kríž bol pre Františka miestom tohto pokorného zmenšenia sa Boha. Celé toto tajomstvo ukrižovanej Božej pokory prežíval František celkom konkrétne pri slávení Eucharistie. Pri premenení a lámaní chleba eucharistie sa Ukrižovaný sprítomňuje, keď je jeho telo zraňované a rozlámané a človek dostáva darom nový život, spoločenstvo s ľuďmi i s Bohom.

Tomáš z Celána takto vyjadruje tajomstvo Kríža v živote sv. Františka: „Sv. František bol obrazom a znamením Serafína a svojou vytrvalosťou v nesení Kríža si zaslúžil povzniesť sa až medzi najvznešenejších duchov. Stále totiž visel na kríži, neuhýbal žiadnej námahe a žiadnej bolesti, len aby na sebe dokonale plnil Božiu vôľu.“ Vidíme, že pre sv. Františka sa kríž stál spôsobom jeho bytia a života. „Stále totiž visel na kríži, neuhýbal žiadnej námahe a žiadnej bolesti, len aby na sebe dokonale plnil Božiu vôľu“.

„Keď kráčal a premýšľal alebo spieval o Ježišovi, úplne na cestu zabudol a všetky tvory vyzýval k Ježišovej oslave. A pretože Ježiša a to Ukrižovaného, stále nosil vo svojom srdci, bol pred všetkými inými nádherne vyznamenaný jeho jazvami. Mohol tiež na Ježiša vo vytržení nazerať, ako sedí v nevysloviteľnej a nepochopiteľnej velebnosti po pravici Otca, s ktorým ako rovnocenný Syn Najvyššieho v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje, víťazí a vládne ako večne Nanajvýš velebný Boh po všetky veky vekov. Amen“ Povzbudení jeho príkladom, prosme aj my, aby nás Boh i za cenu nášho utrpenia, viedol ku Spáse.