Narodenie Pane – Vigília (24.12.) – (Iz 62,1-5)

V dnešnom prvom čítaní sme počuli veľmi zvláštny Boží prísľub: „Nebudú ťa viac nazývať „Opustená” a tvoju krajinu „Osamelá“. Ale ťa budú volať „Moja potecha” a tvoju krajinu „Nevesta“. Pretože Pán si ťa obľúbil a tvoja krajina dostane manžela. Ako sa junák snúbi s pannou, tvoj Tvorca si zasnúbi teba a ako ženích má radosť z nevesty, tak z teba bude mať tvoj Boh.”

Väčšinou ľudia prežívajú svoje kresťanstvo ako ustavičné: „toto nesmieš”, „toto nerob”, „tamtoho sa nedotýkaj”, „toto nejedz”. Pre mnohých je kresťanstvo len určitou formou obmedzovania sa všade a na každom kroku. Akoby Boh bol proti všetkému, čo je krásne, čo je radostné. Ale Božie Slovo nám odhaľuje iného Boha. „Ako sa junák zasnúbi s pannou, tvoj Tvorca si zasnúbi teba a ako má ženích radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.” Náš Boh je Ženích! A my všetci sme „Nevestou”. Kresťanstvo to je svadba Boha s človekom. Aj to najlepšie pozemské manželstvo je len veľmi chatrným predobrazom toho, čo pripravuje Boh od večnosti pre človeka.

„Ako sa junák snúbi s pannou, tvoj Tvorca si zasnúbi tebe…” Boh je tvoj Tvorca. Boh ťa stvoril. Boh ťa poznal skôr ako si sa počal v živote matky. Tvoji rodičia nevedeli, kto sa narodí. Dokonca ani matka, ktorá ťa nosila pod srdcom, nepoznala tvoje meno, nevedela od začiatku, či budeš muž, či žena a ako budeš vyzerať. Ale je tu ktosi, kto ťa tajomne spriadal v živote tvojej matky. Je to tvoj Tvorca, tvoj Boh. On ťa povolal k životu, pretože On ťa chcel. Nikto a nič ho nenútilo, aby ťa stvoril. Motívom jeho činnosti bolo číre chcenie, láska, záľuba.

Kresťanstvo to je svadba Boha s človekom. To je úžasný Boží projekt „Bohočlovek”. Boh sa chce snúbiť s človekom v najväčšej intimite ľudskej bytosti. Boh sa chce s tebou stretnúť v realite tvojho živote. Kristus – Bohočlovek, je pre nás radostnou zvesťou. Teológia hovorí, že Kristus je pravý Boh a súčasne je pravým človekom. Kristus je najľudskejší človek, pretože je v ňom Boh – Láska.

Mnohí z vás boli v tomto predvianočnom čase na svätej spovedi a vyznávali svoje hriechy, ale veľmi často ich pozornosti unikal ten najťažší hriech. Hriech, ktorý gréčtina označuje slovkom asebeia a prekladáme ho ako sebestačnosť vo vzťahu k Bohu. Snahe človeka o dokonalosť čisté z vlastných síl, ktorá nutne konči v slušnosti. Dokážeme byť slušní, ale to je všetko. Bez prijatia Ježiša nemôžeme byť dobrí, pretože jedine Boh je Dobrý. Človek sa stáva dobrým vtedy, keď je Boh v ňom. Bez Boha si opustený, vydaný napospas svojej skazenosti a skazenosti tohoto svete. A táto skazenosť ťa zničí. Bez Boha nevyhráš svoj zápas o ľudskosť a ľudskejší svet. Bez Boha budeš len neľudským človekom. Nebudeš môcť zjaviť Boha, byť Božím obrazom pre svoju rodinu.

Duchovný život to nieje len modlitba ráno na obed a večer. Duchovný život to je chodenie s Kristom. Modlitba nespočíva len v tom, že sa ráno, na obed a večer pomodlíš nejakú naučenú modlitbu, po prípade ju prečítaš z knižky. Keď sa modlíš, tak si uvedom, že hovoríš k Bohu Otcovi, ktorý ťa miluje a ktorý ti dokonale rozumie. Boh chce, aby si sa s ním rozprával o veciach svojho života. Ako by si sa cítil, keby tvoje deti v styku s tebou užívali nejaký formulár ale nikdy by ti zo srdca nič nepovedali. Bolo by ti z toho asi veľmi smutne. Boh chce počuť tvoje srdce. On chce s tebou zdieľať tvoje starosti, On chce s tebou zdieľať tvoj zápas s hriechom, pretože ak On nebude s tebou, určite prehráš. Hriech je tak silnou skutočnosťou, že bez Boha si s ním neporadíš. Celá slabosť tvojho kresťanstva je v tom, že Boha nepozývaš, že ho nevzývaš, že ho nevoláš do všetkých oblasti tvojho života. Kristus chce spasiť celý tvoj život, všetky oblasti tvojho života. Božia Láska chce vstúpiť do všetkých tvojich vzťahov.

Duchovný život nieje dokonca ani prijímanie v čase vianočnom a veľkonočnom. Ak tvoje prijímanie nieje trvalou odovzdanosťou, podobá sa skôr Judášovmu bozku. Judáš sa priblížil k Ježišovi, pobozkal ho ako dobrý priateľ a vzápätí ho vydal do rúk nepriateľov. Nič ti to nepripomína? Nerobíš to isté, keď na Vianoce Ježiša prijmeš, aby si už na Silvestra vedome zvolil iný a hriešny štýl života.

Máme dnes Vianoce. Je to čas Božích zázrakov, ale nič ti to nepomôže, ak sa Kristus nepočne mocou Ducha Svätého dnes v tebe. Ak sa Kristus nestane dnes tvojim Pánom a Spasiteľom. Uvažuj sám, či sa v tomto stave, v ktorom žiješ, napriek tomu, že si bol na spovedi, môžeš páčiť Bohu! Nepáčiš sa sám sebe a myslíš si, že sa Bohu budeš páčiť? Preto pros Ježiša: Ježišu, urob ma takým, ako my Ty chceš mať! Nechaj sa pretvoriť Bohom. Jeho Slovo je Stvoriteľské. Ty len k nemu pristúp s túžbou a odovzdanosťou: „Nech sa mi stane podľa Tvojho Slova”! Toto je počatie z Ducha Svätého. Takto sa Slovo stáva Telom. Takto nás to učí Mária – Matka Vteleného Slova. Ä len takto do sebe prijmeš život z moci Ducha Svätého a v tvojom živote sa objaví svedectvo o veľkých veciach, ktoré Ti urobí ten, ktorý je mocný. Každý deň sa znovu a znovu pred tvojimi očami obnovuje zmluva človeka s Bohom v Tele a Krvi Pána Ježiša. Zapoj sa do tejto zmluvy. Ži z tejto životodárnej zmluvy. Vezmi a jedz chlieb života, chlieb tvojej Spásy. Sv. Augustín hovorí: „Stávaš sa tým, čo prijímaš! Prijímaš Telo Kristovo, stávaš sa jeho Telom.“ A skrze prijatie Kristovho Tela začína v tebe žiť Kristus – Bohočlovek.

Nemá zmysel sentimentálne sa rozplývať nad krásou tohoto sviatku, ak to nebude sviatok tvojho spojenectva s Bohom, tvojej zmluvy s Bohom. Vstupom Boha do tvojej ľudskej reality. Nehovor Bohu: „Milujem ťa!”, ak sa mu dnes nechceš vydať. Nehovor Bohu milujem ťa, ak si rozhodnutý ďalší pol rok alebo aj rok, žiť len sám zo seba a svojej sily. Nehovor Bohu, milujem ťa, ak ti znovu polroka nebude vôbec v tvojom živote tvoj Stvoriteľ chýbať. Nehovor Bohu, „milujem ťa” ak On nieje tvojím Ženíchom, s ktorým rád tráviš čas.

Ak si napriek tomu, čo bolo predtým, pochopil, o čo tu ide, odovzdaj sa do jeho rúk a pros ho, aby ťa On pretvoril. Pros ho, aby On v tebe spôsobil, žeby si ho miloval tak, ako On miluje Teba. Odovzdaj mu svoj Život, ktorý nebol dobrý, pretože nebol v ňom prítomný On, tvoj Stvoriteľ a Pán. On, ktorý je Dobro, samé Dobro, Najvyššie Dobro. Nezabúdaj, že tvoj Boh je tvojím Ženíchom.

Na záver tejto kázne poprosím Pána Ježiša za Vás. Ak súhlasíte s touto modlitbou povedzte na záver svoje Amen: Pane Ježišu, chceme ťa dnes odprosiť za to, že sme ťa nechali v Bohostánku čakať, hoci Ty si Ženích našej duše. Chceme ťa dnes odprosiť, že sme často padali do hriechu, ako by nám nebolo pomoci, ale Ty si na nás čakal, aby si nás posilnil. Pane chceme Ti poďakovať, že si prišiel preto, aby si bol s nami a v nás. Vieme, že si našou silou i spásou. Pane Ježišu sľubujeme Ti, že už nechceme a nebudeme svoje kresťanstvo žiť, len zo svojich vlastných síl, pretože nedokážeme sami vytvoriť dobrého človeka. Pane Ježišu príď do nás a zostaň v nás. Amen