Ježiš Kristus

Neodvážil si človek stvoriť v predstavách

Syna Božieho,

čo by bol prišiel žiť s ním, trpieť, slúžiť a

umrieť pre neho.

Nemohol vysnovať sa z mysle človeka

jak niť z osnovy,

nezvykol človek svojím bohom určovať

osud krížový.

Nemohol narodiť sa z ľudských úmyslov

Ježiš, Boží Syn,

čo dal sa ukrižovať, by nám zosňal z pliec

ťarchu dávnych vín.