Druhá neděle po Narození Páně „A“ – (Ef 1,3-18)

Na začátku roku, obyčejně každá strana, každá firma a dokonce každý člověk, vyslovuje před druhými svoje plány a očekávání. Je tedy přirozené, že i Církev nám v tomto čase představuje Boží plán s námi. V dnešním čtení jsme slyšeli něco, o našem předurčení: „Bůh nás svým dobrotivým rozhodnutím předurčil, abychom se skrze Ježíše Krista, stali jeho dětmi ke chvále a slávě jeho milosti, kterou nás obdaroval ve svém milovaném Synu.“ Existuje jen jedno předurčení a to je předurčení ke Spáse. Pokud můžeme mluvit o předurčení ze strany Boha, můžeme s jistotou tvrdit, že existuje jen toto jedno, pozitivní předurčení ke Spáse. Na jiném místě ve svých listech, tvrdí sv. Pavel, osvícený Duchem Svatým: „Bůh chce spasit všechny lidi.“

Bytostné určení člověka, o kterém píše už kniha Genezis, je „aby se stal Božím obrazem“. Člověk má v sobě touhu po Absolutnu. Kdyby tato touha nebyla v naší přirozenosti daná přímo od Boha, neměl by na co navázat ďábel při svém pokušení, když sliboval „budete jako Bůh“! Ale pokud tato touha po Božském byla vložena už do přirozenosti prvních lidí, to znamená, že Bůh od počátku chtěl tuto touhu naplnit. Co je tedy podstatou prvotního hříchu? Nikoli to, že člověk chtěl být jako Bůh, vždyť to bylo jeho prvotní určení, ale podstatou prvotního hříchu bylo, že to chtěl dosáhnout bez Boha, proti Bohu, vzpourou a neposlušností. Chtěl být Bohem bez Boha. Chtěl být Bohem bez Lásky a Zodpovědnosti.

A jestliže se člověk harmonizuje s plánem Boží Lásky, který je zjeven v Božím Zákoně, tak už tehdy začíná z jeho z viditelné bytosti působit Neviditelný Bůh. Všechno toto se děje skrze osobní přijetí Ježíše, jako Spasitele. Je zapotřebí, zříci se zlého ducha a znovu uznat nad sebou Vládu Božího Slova. Čím více jsme podrobeni a odevzdaní Boží vládě, tím více se stáváme Božím příbytkem. Stáváme se podle vzoru P. Ježíše, Boholidmi. Lidmi, ve kterých přebývá Bůh, ve kterých působí Bůh, kteří poznávají Boha ve své duši. Stáváme se lidmi, kteří zažívají velké věci, které v nich činí Bůh. A toto nás vede k ustavičnému velebení Boha: „Ať je veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal a zahrnul nebeskými duchovními dary.“

Na rozdíl od SZ, který byl dán skrze Mojžíše, skrze Krista přichází zákon nový, skrze Krista přijímáme od Boha Milost a Pravdu. Z jeho plnosti jsme přijali všichni Milost za Milostí. Pokud správně pochopíme Boží plán s námi, začneme také my Boha velebit. Bůh je tak dobrý, že nežádá od nás nemocných, abychom se vlastními silami uzdravili, ale posílá nám lék ve svém Synu. V jeho člověčenství tkví uzdravení našeho člověčenství. Jeho člověčenství zůstalo s námi ve svátostech Církve, v Božím Slově. Společně se sv. Pavlem, se dnes za vás všechny modlím: „Ať vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dá Ducha Moudrosti a Zjevení, abyste ho poznali. Nechť osvítí oči vaší mysli, abyste věděli, k jaké naději vás povolává, jaké je bohatství a sláva jeho dědictví, určeného svatým.” Jaká je naděje, takový bude i život. Modlím se za vás, aby vám Bůh zjevil tu blaženou naději, o které mluvíme v liturgii. (očekávám splnění blažené naděje a příchod našeho Pána Ježíše Krista.. slov. překlad)

Snad je zapotřebí, dnešní úvahu o pozitivním předurčení ke Spáse doplnit úvahou o zatracení. Bůh nás nestvořil pro zavržení. Peklo je autonomní oblastí, která nehodlá uznat svrchovanost Boha – Lásky. Peklo nastupuje tam, kde se stvoření uzavírá před svým Stvořitelem. Žalmista velmi výstižně říká: „To jsou ti, kteří se vymanili z tvé náruče.“ Každý hřích může být projevem naší nepodřízenosti, a proto způsobuje v naší duši zážitek pekla, zážitek ztráty Boha. Peklo je v těch, kteří odepřeli Bohu právo vstupu do jejich života. Pokud se takto rozhodnou definitivně, Bůh bude respektovat jejich vůli, i když nemá zálibu v jejich smrti. Vy, kteří se bojíte Boha, nebojte se pekla. Jestliže jste uvěřili v Syna Božího a pokud jste uvěřili v tuto úžasnou lásku Boha vůči lidem, přešli jste ze smrti do života. Jste Božími milovanými dětmi. Pokud se odevzdáte Ježíši, je to On, který způsobí, že budete růst v Boží milosti, že stále více budete podobni Ježíši, ve kterém má Otec svoje zalíbení. Amen.