09. Príprava na Turice – Kto je Duch Svätý?

4. Veľkonočná streda – (Sk 12,24-13,5a)

V dnešnom čítaní zo Skutkov apoštolských znovu vidíme úžasne účinky Ducha Svätého. Vidíme ako sa veľmi konkrétne prejavuje jeho vedenie. Duch Svätý povedal: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal”. „A oni vyslaní Duchom Svätým prišli do Seleúcie….“ Vidíme, že existuje taká reálna spolupráca a také duchovné vedenie ako kedysi medzi apoštolmi a Kristom. V evanjeliu vidíme, že Ježíš prišiel na svet ako Svetlo, aby nik kto verí v neho neostal vo tme. Už SZ žalmista hovorí: „Svetlom pre moje nohy je tvoje Slovo.“ Za Kristovým Slovom sa skrýva sám Otec.

Na minulej katechéze sme si povedali, že absolútne najdôležitejším posolstvom pre nás je, ako sa stať naplneným Duchom Svätým. Ak sa to nenaučíme, ak to nepochopíme, tak nesplníme príkaz Pána voči súčasným ľudom. Existuje mnoho príkladov svedčiacich o tom, že pochopenie toho, čo znamená byť naplnený Duchom Svätým, radikálne mení život ľudí. Toto pochopenie sa stáva prameňom sily pre vydávanie svedectva.

To je základná vec, ak chceme ohlasovať evanjelium. Ohlasovanie evanjelia nie je predovšetkým záležitosťou dobrej organizácie, alebo využívania techniky. Ohlasovanie evanjelia je záležitosťou skutočne živých a Duchom Svätých oživených kresťanov. Len títo majú o čom ľuďom hovoriť a oni si najlepšie uvedomujú rozdiel života len z vlastných síl a života z moci Božej. Budeme si postupne odpovedať na niektoré otázky týkajúce sa Ducha Svätého:

1. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je Boh. Je osobou, ktorá ma svoju vôľu, rozum a city. Teda nie je akousi neosobnou Božou mocou. Má tú istú Božskú prirodzenosť, ako Otec a Syn. Je treťou Osobou Najsvätejšej Trojice, rovný Bohu Otcu i Synovi. Je jeden Boh v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Duch Svätý vychádza z Otca i Syna. Je osobným vzťahom lásky medzi Otcom a Synom. Je Božským výronom lásky. Otec miluje Syna v Duchu Svätom. Duch Svätý je Bytostnou Nestvorenou Dobrotou Boha. Každá z týchto osôb má svoj vlastný podiel na našej Spáse. Boh Otec dokonal naše Spasenie skrze to, že dal svojho Syna a Syn spolu s Otcom posiela Ducha Svätého. Pôsobenie jednotlivých osôb je možné vyjadriť takto: náš život, nový život je smerovanie k Bohu Otcovi skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom.

2. Prečo nám Kristus poslal a vydobyl prístup k Duchu Svätému?

Evanjelium hovorí a to slovami samého Krista o piatich skutočných plodoch a účinkoch Ducha Svätého:

a.) Duch Svätý spôsobuje naše znovuzrodenie, ktoré je podmienkou vstupu do Božieho Kráľovstva, čiže do nového života v Bohu, v jednote s Bohom. Ježiš povedal Nikodémovi: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha Svätého, nemôže sa dostať do Kráľovstva Božieho.” Duch Svätý je tvorcom nového života, akéhosi nového počiatku, akéhosi rozhodujúceho zvratu v nás, ktorý Písmo Sväté nazýva novým narodením.

Môžeme povedať, že Duch Svätý v nás znovu vytvára obraz Boží, že nás formuje do podoby Ježiša Krista, že v nás oživuje samého Ježiša Krista, ktorý je naším Životom. Treba nám podobne ako Panne Márii počať z Ducha Svätého, vierou v Božie Slovo a z moci Božej. Duch Svätý je teda absolútne nevyhnutný, aby sme sa narodili znovu, aby sme mohli začať nový život. Toto je to najzákladnejšie uzdravenie, ktoré potrebujeme.

b.) Duch Svätý nám dáva poznanie Pravdy, tej Pravdy, ktorou je, Kristus sám.

c.) Bez Ducha Svätého nie sme v stave a nie sme schopní veriť jej s absolútnou neochvejnou istotou, tak aby sme dokázali na ňu oprieť celý svoj život. Preto hovorí Kristus: „Hovorím vám však pravdu: Bude vám osožiť, keď odídem, lebo ak neodídem, neprijde k vám Obhajca; keď však odídem, pošlem ho k vám“ (Jn 16,7).

d.) Duch Svätý nám neprinesie novú náuku, novú vo vzťahu k tej, ktorú priniesol Kristus, ale túto pravdu umiestni do nášho vnútra a vzbudí v nás vieru, bez ktorej sa Kristovo slovo nestane pre nás Slovom Božím, ktoré prijmeme bez akejkoľvek pochybnosti.

Ak môžeme hovoriť o akejsi novosti, tá spočíva len v tom, že to Slovo, ktoré sme už stokrát počuli, stane sa zrazu pre nás živým a hlbokým a lepšie mu porozumieme. „Keď však príde On, Duch Pravdy, vyučí vás vo všetkej Pravde, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje, a zvestuje vám aj veci budúce. On ma oslávi, lebo príjme z môjho a to vám zvestuje” (Jn 16,13-14).

e.) Len v Duchu Svätom môžeme prijať Kristovu Pravdu, jeho náuku. Tu nestačí prirodzená inteligencia, veda, rozum a ľudské nadanie, lebo platí slovo SZ žalmu: „Len v Tvojom Svetle môžem Svetlo vidieť”. (Ž 35,10) Musíme mať vnútorné Svetlo Ducha Svätého, aby sme mohli poznať Krista ako Svetlo – Jasnosť.