9. pondelok, cyklus II. – (2 Pt 1,1-7)

„Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista“ Apoštol Peter adresuje svoj list všetkým tým, ktorí dosiahli rovnako vzácnu vieru. Kresťanská viera je vzácnosť, je to vzácny Boží dar. Je to schopnosť otvoriť sa a prijať bohatstvo Ducha Svätého. Viera nás uschopňuje k prijatiu. Ježiš je základom a príčinou našej viery. On zjavil Božiu Spravodlivosť a táto Spravodlivosť sa nám v Duchu Svätom ponúka. Pre apoštola Petra je Ježiš Boh a Spasiteľ a nie ako to učia svedkovia Jehovovi len púhym stvorením.

„Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána.“ Milosť to je nová forma vykúpenej existencie a pokoj je zážitok a dôsledok Božej milosti. Čím dôvernejšie poznáme Pána Ježiša, tým viac rastie v nás milosť a rozmáha sa pokoj. Poznanie Boha a Ježiša nášho Pána vedie k rozhojneniu milosti a pokoja. Boh má konkrétnu podobu a charakter, ktorý sa nám zjavil v osobe Ježiša Krista. Uvažovanie nad Ježišovým životom a nad jeho učením nás vedie k hlbšiemu poznaniu Boha. Čo spôsobuje v nás toto poznanie Pána Ježiša?

„Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou.“ Keď počúvame apoštola Petra máme dojem, že je zaľúbený do Boha, ktorého poznal skrze Ježiša Krista. Pre neho je poznanie Ježiša ústredným pojmom, okolo ktorého sa ustavične točí celý jeho život. Nejde len o rozumové poznanie, ale o skúsenosť s Ježišom. Je isté, že aj my chceme žiť zbožným životom a cítime, že nám to akosi nejde. Sv. Peter nás poučuje, že pravá zbožnosť sa objavuje tam, kde sa človek stretá s Kristom. Náš Boh nie je neznámym pojmom, zjavil sa v osobe a v živote nášho Pána Ježiša Krista, v jeho mocných činoch i v jeho sláve. Prečo nemáme v sebe túto zbožnosť? Preto, lebo nie sme zaľúbení do Boha ako apoštol. Kto sa zaľúbi, je schopný všetko obetovať. Prečo nie sme zaľúbení ako Peter apoštol? Preto lebo sa viac venujeme poznávaniu stvorenia ako poznávaniu Boha. Poznanie Boha nachádzame v Božom Slove. Boh nám daroval všetko, čo je potrebné pre život a nábožnosť. Nábožnosť je naplnením prvého prikázania lásky.

„Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.“ Žiadostivosť vedie svet do záhuby. Toto slovo je prekladané aj ako zvrátená túžba. Zvrátená túžba je túžba, ktorá nesmeruje k Bohu ako ku svojmu konečnému cieľu. Človek môže milovať aj stvorené veci, keď v nich hľadá Boha. Ale stvorené veci sa môžu stať pre nás prekážkou, ak sa na nich zavesíme svojou túžbou a ak od nich očakávame to, čo môže dať jedine Boh. Túžba po Bohu vedie človeka do spoločenstva s Bohom.

„A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.“ Sv. Peter nám dáva návod ako sa v našom živote môže objaviť láska. Prvým predpokladom je viera. Viera ako dôvera Bohu ale zároveň ako istota v Božom Slove. K viere treba pripojiť čnosť. Čnosť je žitá viera. Žité Božie Slovo. Vieru treba praktizovať. Potom sa v nás objaví poznanie, ktoré je dôsledkom života z viery. Skúsenostné poznanie Boha. Toto skúsenostné poznanie Boha nám dáva silu ovládať hriech. Dáva nám tiež schopnosť trpezlivo znášať problémy vyplývajúce z našej situácie vo svete, ktorý leží v moci zla a vedie nás až k láske k Bohu a k blížnemu. Boh sám vstupuje do nás a mení naše srdcia. Keď je v nás Boh, je v nás láska. Keď je v nás Boh, nie je v nás hriech!