9. piatok, cyklus II. – (2 Tim 3,10-17)

Sv. apoštol Pavol píše Timotejovi: „Milovaný, ti si ma nasledoval v učení, v spôsobe života, v predsavzatiach, vo viere a zhovievavosti, v láske a trpezlivosti, v prenasledovaniach a utrpeniach, ktoré som podstúpil v Antiochii, Ikóniu a v Lystre.“ Možno sa nám zdá text tohto listu strašne vzdialení nášmu súčasnému kresťanskému štýlu života, ktorý by sme asi najlepšie charakterizovali tým, že chodíme do kostola. Ale ozajstné kresťanstvo je čosi iné a viac ako len chodenie do kostola a prijímanie sviatostí. Ak sa mi naozaj zdá obsah Pavlovho listu veľmi vzdialený, potom moje kresťanstvo nie je skutočné. Pozrime sa, ktoré oblasti nášho života má kresťanstvo zasiahnuť, čo je potrebné nasledovať:

1. učenie – kresťanstvo to je učeníctvo, začína tam, kde sa Božie Slovo stane pre nás učebnicou života.

2. spôsob života – ak sa moje učeníctvo nepremietne do celkového spôsobu života, zostane len cirkevným folklórom.

3. predsavzatia – ide o oblasť nášho plánovania. Všetci niečo plánujeme do budúcna. Naše kresťanstvo musí ovplyvniť aj predstavy a plány do budúcnosti. Ak chcem byť slobodný Kristov učeník, nemôžem si plánovať postaviť prepychový dom na tomto svete.

4. vieru – naša viera, ak je pravá tak rastie. Viera je vzťah k Bohu, k jeho Slovu. Živá viera sa prejavuje krokmi. Vždy keď dávame prednosť Božiemu Slovu pred vlastnou chytrosťou, robíme krok viery a prijímame väčšiu plnosť Ducha Svätého.

5. lásku – Viera postupne vedie človeka k láske, lebo Láska je dušou viery. Preto, aby som sa mohol s niekým v láske zjednotiť, potrebujem otvorenosť viery. Viera je otvorenosť duše, je ako otvorené náručie, ktoré umožňuje objatie, bez ktorého neexistuje Láska.

6. trpezlivosť – je schopnosť Lásky, znášať a premáhať zlo.

7. prenasledovania a utrpenie – ak žijeme skutočné kresťanstvo, určite sa s ním stretneme.

Timotej ako správny učeník nasledoval apoštola Pavla vo všetkých týchto oblastiach.

„A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých.“ Ako často si myslíme, že kresťanstvo vedie k bezproblémovému a po prípade pozemský úspešnému životu. Domnievame sa, že ak budeme zachovávať Kristovo Slovo, budú si nás všetci ľudia vážiť a to nie je pravda. Pán Ježiš sľubuje: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15,20). Pravdou je, že dokiaľ žijem len ako slušný a poriadny človek, budú si ma rovnako slušní ľudia vážiť, ale ako náhle sa môj život stane životom v Kristovi Ježišovi, celé peklo sa proti mne postaví. Skutočne kresťanstvo je snahou predĺžiť Kristovo Vtelenie do každého človeka. Sv. Pavol výslovne zdôrazňuje: „Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“ Naozaj len o život podľa Krista, ale o priamo život v Kristovi Ježišovi. Otcovia hovorievali, že Krista nemáme napodobovať, Krista máme žiť. Teda máme ho prijať do seba ako Nový Život. Len takto dostávajú naše čnosti nebeskú pečať a stávajú sa víťazstvom nad svetom, telom a diablom.

„Ale zlí ľudia a zvodcovia sa budú zmáhať v zlom a iných budú strhať do bludu, v ktorom sú sami.“ Koľko krát to sami pozorujeme, že ľudia zlí a zvodcovia sa majú na tomto svete dobre. Ono to vypláva zo situácie sveta, v ktorom po dedičnom hriechu žijeme a ktorý podľa apoštola Jána „leží v moci zla“. Ježiš zvíťazil nad svetom a nám všetkým hovorí: „Dúfajte, ja som premohol svet!“ Svet treba premôcť a nie nejak sa s ním dohodnúť.

„Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a prijal ako isté. Veď vieš, od koho si sa to naučil.“ Viera to je naučené Božie Slovo prijaté s istotou. Istotu v ňom spôsobuje Boh, ktorý je jeho autorom, ale aj autorita tých, ktorí mu toto Slovo hlásali. Nebola to autorita založená na práve, ale vychádzajúca zo spôsobu bytia. Boli to ľudia, ktorých autorita bola potvrdzovaná ich príkladným životom a prejavmi Ducha Svätého.

„Od detstva poznáš Sväté písmo.“ Sv. Timotej vďačí svojej starej matke, teda babičke Loide za to, že tak dobre pozná Písmo Sväté. Apoštol Pavol poznal jeho starú matku a veľmi si ju vážil. Dá sa povedať aj o nás, že poznáme sv. Písmo od detstva, alebo ho ešte do dnešného dňa poriadne nepoznáme?

Sv. Pavol ďalej hovorí, aké účinky môže mať na nás poznanie Písma: „Ono ťa môže naučiť múdrosti, aby si vierou v Krista Ježiša dosiahol Spásu.“ Keď Pavol hovorí o Písme Svätom, nemá na mysli natoľko Nový zákon ale Starozákonné knihy, pretože Nový zákon v tej dobe ešte nebol napísaný, a len postupne sa tvoril. Mohli by sme povedať, že Nový Zákon je vlastne tou vierou v Krista Ježiša, ktorá vedie ku Spáse. Ale aby sme žili plne kresťanský, potrebujeme prijať i múdrosť Starého Zákona.

„Každá kniha Písma je Bohom vnuknutá a preto je užitočná na poúčanie, na presviedčanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží muž dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ Sv. Pavol to vyjadruje náuku o inšpirácii Písma Svätého. Ak je toto Slovo inšpirované, tak skrze neho na nás znovu pôsobí Duch Svätý. Z toho potom vyplýva jeho moc, ktorá sa prejavuje v týchto oblastiach: 1. poúčanie, 2. presviedčanie, 3.náprava a 4. výchova ku spravodlivosti. Zmysel tejto výchovy je pripraviť človeka k dokonalosti a ku každému dobrému dielu.