8. streda, cyklus II. – (1 Pt 1,18–25)

„Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.“

V tejto pasáži svojho listu nám sv. Peter odhaľuje, že v podstate existujú dve formy ľudskej existencie na tomto svete: „márny spôsob života“ a „vykúpený život“.

Márny spôsob života je to, čo dedíme po svojich predkoch po stránke biologickej i kultúrnej. Sme dedičmi existencie, ktorá ústi do rozpadu a smrti. Žijeme vo vedomí smrti. Podnikáme, množíme sa, budujeme a nechceme na to moc myslieť. Nechceme myslieť, že naše telo, do ktorého sme toľko investovali, sa ráz rozpadne na prach, že naše možno i pekné a radostné vzťahy sa zmenia na smútok z odlúčenia. Toto je márny spôsob života.

Keby nás Ježiš nevykúpil z tohto nezmyselného kruhu, ktorý vedie z ničoty do ničoty, nevedeli by sme si ctiť ani svojich rodičov, lebo nás voviedli do nezmyselnej existencie. Ale apoštol nám prízvukuje, že sme z tejto formy existencie boli vykúpení a to nie porušiteľným striebrom a zlatom. Striebro a zlato rozhodujú v tomto svete. Ľudia hovoria, že za zlato si môžeš kúpiť všetko, všetko, okrem zmyslu existencie.

Boli sme vykúpení drahou krvou Krista. Svoju hodnotu a zmysel začíname chápať vtedy, keď si uvedomíme cenu, ktorú nám dáva Boh. Nie je to naša „prirodzená hodnota“, pretože po prirodzenej stránke by sa naša cena možno dala vyčísliť v korunách a pravdepodobne by to nebolo až tak moc. Dokonca z hľadiska stvorenia z ničoho, môžeme uvažovať aj o nulovej cene, pretože v mojom základe je nič.

Cena, ktorú mi dáva Boh, nevyplýva zo mňa samotného, ale vyplýva z Neho, z jeho Srdca. Je to cena lásky akou ma Boh miluje. I túto moju cenu zjavil ľudský pochopiteľným spôsobom, vyliatím svojej krvi. Boh nás miluje, až po „sebažertvu“. Boh sa zjavuje v celom Ježišovom živote. Boh sa zjavuje a možno práve v najvyššej miere na kríži.

Na toto myslíme, aj vtedy, keď prichádzame čerpať z prameňov odpustenia vo sviatosti zmierenia, lebo táto milosť sa zrodila z Kristovej krvi. Ak ma Boh z ničoho stvoril, mám cenu nesmierneho Božieho zázraku a jeho vôle.

„On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu; aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.“ Ako človek patril Ježiš medzi Božích vyvolených, podobne ako jeho matka a podobne ako celý Izrael. Náš Boh má naozaj svojich vyvolených. Môžeme hovoriť o akejsi Božej protekcii. Boh určitých ľudí pozýva bližšie, pripúšťa ích na svoje Božské srdce. Je to pozvanie k láske, ale súčasne aj k utrpeniu. Boží vyvolenci zakusujú omnoho väčšiu mieru utrpenia, ako ostatní.

Skrze Ježiša veríme v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Najväčší dôkaz existencie Božej a Božej lásky voči ľuďom, je vzkriesenie Ježiša. To je výkrik Boha do nespravodlivosti sveta. Je to Zjavenie sa Božej spravodlivosti v čase. Je to dôkaz, že Boh vidí a nemlčí. Vzkriesenie a oslávenie Ježiša je dôvodom našej viery a nádeje.

„Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!“ Poslušnosť Pravde očisťuje dušu. Čo je Pravda. Ježiš je Pravda. Božie Slovo je Pravda. Poslušnosť Božiemu Slovu je Láska. Láska nespočíva predovšetkým v nestálych citoch, ale v ľudskej vôli poslušnej Bohu. Nasledovanie Ježiša vedie k vnútornej čistote. On sám hovorí: „Vy ste už čistí pre Slovo, ktoré som vám hlásal!“

„Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného – Božím slovom, živým a večným. Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne, ale Pánovo slovo trvá naveky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.“

Naše znovuzrodenie začína v tom okamihu, keď sa otvárame Božiemu Slovu, či už prítomnému v Písme sv. alebo prítomnému vo sviatostiach cirkvi. A to sa deje vierou. Viera je schopnosť duše otvoriť sa Božiemu Slovu. Viera je otvorenie ale láska je prijatie. Božie Slovo je živé a večné. Prosme Pána o milosť, aby sme sa dokázali vierou otvoriť Bohu skrze prijatie Ježiša Krista.