5. utorok – (Mk 7,1-13)

My katolíci sa líšime od niektorých protestantských cirkví, že okrem Písma Svätého uznávame aj Učiteľský úrad cirkvi a Posvätnú tradíciu. Veľmi často sa nám stáva, že keď chceme niečo z našich zvykov a učenia doložiť naším odlúčeným bratom dôkazom z tradície, bývame odmietnutí argumentom, že Kristus neuznával tradíciu. Ježiš v dnešnom evanjeliu útočí na rôzne ľudské tradície, ktoré stoja v opozícii proti Zjavenému Slovu, ale nehovorí proti Posvätnej tradícii.

Aby sme správne pochopili, čo je to posvätná tradícia a čo sú to ľudské tradície, musíme pozorne pozrieť do Písma Svätého. Tradícia je zárukou určitej duchovnej spojitosti s minulosťou. Jedine u ľudí sa dá hovoriť o tak zvanej kumulatívnej tradícii, teda o schopnosti prijímať duchovné bohatstvo predošlých generácii a pridávať k nemu. Keď hovoríme o posvätnej tradícii máme na mysli skutočnosť, že Písmo Sväté pri najlepšej vôli autorov nebolo schopné zachytiť celú šírku života. Mnoho vecí sa do Písma Svätého nedostalo a to pre ich všeobecné rozšírenie a uznávanie. O veciach, ktoré sú všeobecne známe a uznávané sa obyčajne nediskutuje a začne sa o nich písať až vtedy, keď sú napádané a spochybňované. Nepíše sa tiež o veciach, ktoré sú chránené tajomstvom. Tradícia je teda akýmsi širším polom ako samotné Božie Slovo. Veď nakoniec samotné Božie Slovo je nesené tradíciou. Tradícia nám hlása: „Toto je Božie Slovo.“

Keď chceme lepšie pochopiť niektoré časti evanjelia, ktoré napríklad v našej dobe iným spôsobom vykladajú niektoré sekty, siahneme po dôkaz do tradície. Z tradícii vyberieme svedectvá žiakov tých, ktorí evanjelia písali. Kto nám môže lepšie objasniť ako to apoštol myslel, ako jeho žiaci. Tradícia okrem iného obsahuje popis udeľovania sviatosti. Napr. akým spôsobom krstili prví kresťania, ako vyzerali prvé eucharistické zhromaždenia.

Slovo Tradícia vo svojom slovesnom tvare ako „odovzdávať“ „dať“ „prijať“ sa vyskytuje už v listoch apoštola Pavla. „Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.“ (1 Sol 4,1-2) „A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom.“ (2 Sol 2,15) Aj sv. Ján na záver svojho evanjelia podotýka: „Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.“ (Jn 21,25)

To, čo v dnešnom evanjeliu Pán Ježiš vytýka farizejom nie je tradícia v zmysle katolíckeho chápania posvätnej tradície, ale jedna sa o ľudské obyčaje, ktoré často stoja v opozícii voči Božiemu Zjaveniu. Je to falošná zbožnosť, ktorá pohoršuje našich blížnych a ktorá nikomu nepomôže ku stretnutiu s Bohom. Určite aj takéto tradície existujú v cirkvi. Niekedy tieto zabehnuté tradície, ktoré priamo alebo nepriamo stoja proti Božiemu zjaveniu, posmešne zvykneme volať piatym evanjeliom. Objavuje sa tam, kde sa ľudia neriadia Božím Slovom ale podľa všelijakých súkromných zjavení. Boh na konto týchto zvykov hovorí: „No darmo si ma ctia, lebo čo učia, sú ľudské príkazy.“

„Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov. Šikovne viete zrušiť Božie prikázania, aby ste zachovali svoje obyčaje.“ Pán Ježiš odsudzuje tú tradíciu, ktorá ruší Božie Slovo. Môže to byť aj tradícia dlhšie existujúca a všeobecne rozšírená. Jej hlavným znakom je, že ruší Boží príkaz a kladie väčší dôraz na ľudský názor alebo zvyk.

Aj v našich časoch sa šíri tradícia, ktorá vôbec neberie ohľad na Božie Slovo a Cirkevné dejiny. Je to tradícia, ktorú vytvárajú Svedkovia Jehovovi. Niektorí, ktorí prešli touto cestou, takto vystihujú svoju skúsenosť. „Najprv sme spolu čítavali Písmo Sväté, potom postupne komentáre Strážnej veže, ktorým sa nesmelo protirečiť, nakoniec sa čítala už len Strážna veža.“ Do okruhu tejto pochybnej tradície patrí i skomolený preklad Písma Svätého, ktorý užívajú. Tento preklad nemá nič spoločné s tradíciou prekladov predošlých dôb. Úplne odlišným spôsobom prekladá niektoré partie textov, ktoré protirečia ich učeniu. Podľa svojho učenia si urobili preklad. Takýchto tradícii sa predovšetkým treba chrániť. Ale je potrebné uvedomiť si aj tie, ktoré sa usadili v našich zvykoch.