30. štvrtok, cyklus I. – (Rim 8,31-39)

Dnes sme počuli veľmi zaujímavé čítanie z listu sv. Pavla Rimanom. Sv. Pavol hovorí z poznania, ktoré pramení zo stretnutia so Vzkrieseným Pánom pri Damasku. Božia Láska ho doslova zaskočila na jeho zlej a pomýlenej ceste. On najlepšie vie, že Boh nás miluje. A svedčí: „Boh nás miloval ešte, keď sme boli hriešni.” Uvedomujeme si v každodennom zápase, že Boh je za nás?

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám?” Ekumenický český preklad hovorí: „Ak je Boh s nami, kto je proti nám?“ Boh stojí o nás a berie sa za nás. Ako si môžeme byť v tom istý, že Boh je za nás? Sv. Pavol takto podopiera svoju istotu: „Keď On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?” Niekedy máme nesprávnu predstavu o vykúpení človeka. Myslíme si, že Boh Otec bol urazený pre hriech človeka, že nás nemiloval, a preto musel byť zmierený a to tým najstrašnejším zločinom, smrťou Bohočloveka na kríži. Keby toto bola Pravda, potom by kresťanský Boh bol strašnejší ako Boh Aztékov, ktorý s obľubou prijímal ľudské obete. V zmienení s Bohom išlo o čosi úplne iné. Zmierenie človeka s Bohom spočíva v tom, že Kristus ako Boh i človek v sebe znovu vytvára jednotu medzi človekom a Bohom, ktorá tu pôvodne bola. To človek začal podozrievať Boha a urážať ho svojou nedôverou, ale Boh ho neprestal milovať. Preto aj na inom mieste nás apoštol Pavol vyzýva, aby sme sa zmierili s Bohom. Boh svoju lásku voči nám dokázal aj tým, že sa celkom za nás nasadil. V dare svojho Syna dal to najúžasnejšie, čo mal. Ježiš hovorí: „Otec ma miluje!“ Boh nám dáva to, čo má najradšej: Božie Slovo.

„Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje?” Veríte, že ak ste si vyvolili Ježiša ako svoju Cestu, Pravdu a Život, tak patríte medzi Božích vyvolencov. Položme si obvyklú otázku o viere v Boha trošku nezvykle: Veríte v Lásku? Veríte, že ste milovaní Bohom, ktorý vás stvoril a úplne sa pre vás vydal až na kríž, až do vtelenia, ktoré pokračuje v eucharistii? Veríte, že sám Boh nás ospravedlňuje!

„A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?” Ježiš zomrel za nás, vstal zmŕtvych pre naše ospravedlnenie. On nám priniesol odpustenie hriechov. Ježiš určite nebude súdiť tých, ktorý ho prijali. Veď On sa po Božej pravici prihovára za nás ľudí, ako jeden z nás, z našej rodiny.

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky?” Sv. Pavol dôrazne prehlasuje: „A som si istý, že ani smrť ani život ani anjeli ani kniežatstvá ani prítomnosť ani budúcnosť ani mocnosti ani výška ani hĺbka ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.” Toto je naša viera. Viera v Božiu lásku, ktorá sa zjavila v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Túto dôveru však môžeme mať len vtedy, keď je Ježiš naozaj naším Pánom, keď sme sa mu úplne odovzdali, keď sme a chceme byť jeho vlastníctvom a prijímame Ho za svojho Pane. Toto je to, čo sa od nás čaká, čo môžeme urobiť napriek svojej slabosti.