03. adventná streda – (Lk 7,19-23)

03. adventná streda – (Lk 7,19-23)

V dnešnom evanjeliu vidíme ako sv. Ján Krstiteľ posiela dvoch zo svojich učeníkov k Ježišovi s otázkou: „Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného?“ V jeho otázke môže byť zašifrované aj posolstvo a výčitka: „Dokedy mám ešte čakať?“ Možno táto otázka vyplývala z Jánovej situácie, ktorý bol v tej dobe už v žalári a čakal na svoju popravu. Možno si myslel, že Mesiáš prelomí aj brány jeho väzenia. Ale Ježiš to neurobil, aspoň nie na úrovni materiálnej. Dokonca vyhlásil za blahoslavených tých, ktorí trpia pre spravodlivosť.

Na Jánovu otázku ohľadom jeho mesiášstva odpovedá tým, že poukazuje na zázraky, ktoré sa dejú skrze neho. „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným a ohlasuje radostná zvesť.“ Takto vyzerá príchod Boha na tento svet. Môžeme povedať, že Ježiš dokonale prevracia zabehnuté poriadky tohto sveta poznačeného hriechom. V jeho zázrakoch sa zjavuje Božia moc, ale možno ešte viac Božia dobrota. Boží úmysel s človekom. Ježiš žiadnemu chromému nepovedal: „Chcem aby si zostal chromí!“ Alebo. „Páči sa mi, že si slepí!“ Dokonca mení pre nás tak prirodzenú vec ako smrť. Veď aj my bežne konštatujeme, že každý človek umrieť musí. A tu zrazu mŕtvi vstávajú! Panna Mária, jeho matka, bola Nanebovzatá, a On sám z mŕtvych vstal a vystúpil na nebesia.

Deje sa to, čo predpovedal prorok Izaiáš a my sme to čítali v poslednú nedeľu: „Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás. Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá,……”. Presne toto všetko sa plní a pod tým ako by bol podpis: „Hľa váš Boh!“ Toto sú Božie skutky.

V duchu tejto logiky uvažuje aj Nikodém v Jánovom evanjeliu: „Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.” Teda toto všetko je znakom toho, že s Ježišom je Boh. A je to Boh, ktorý sa nám predstaví ako Vzkriesenie a Život. Teda nielen Perfektný Život ale aj moc obnovy toho, čo už zomrelo.

Veda sa pýta: „Čo je život?“ Božie zjavenie tvrdí: „Život nieje čo ale kto. Ježiš je život. Život je predovšetkým sám Boh. My všetci žijeme, ale len On je Život.“ Boh stojí na strane života a do smrti zostúpil tiež len preto, aby ju víťazne premohol.

„Tak hovorí Pán, ktorý stvoril nebo; on je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil. Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil: „Ja som Pán a nik iný. Nie som Pán len ja? Veď nieto Boha okrem mňa. Okrem mňa niet Boha pravého a spásneho. Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu, všetky končiny zeme.“ Keď sa obraciame k Bohu nachádzame spásu duše i tela. Obraciame sa k Bohu vtedy, keď zachovávame jeho slovo a priamo sa ho dotýkame v Eucharistii.