29. sobota, cyklus I. – (Rim 8,1-11)

Ekumenický český preklad berúc ohľad na chápanie sv. Pavla, prekladá túto partiu trochu výstižnejšie. Prečítam časť textu 8. kapitoly z listu Rimanom z českého ekumenického prekladu:

„Teraz však nieje žiadne odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, lebo zákon Ducha, ktorý vede k životu v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.“ Podľa sv. Pavla najdôležitejšie nieje chodiť do kostola, to nestačí ku Spáse, ale najdôležitejšie je byť v Kristovi Ježišovi a to sa deje prijatím Božieho Slova i Tela. Dôležité je žiť v Posväcujúcej milosti. Pre tých, ktorí sú takto dôverne spojení s Kristom, už nieje odsúdenie. Skrze prijatie Krista sa v nás objavuje nový zákon, zákon Ducha, ktorý vedie k životu v Kristovi a oslobodzuje nás od zákona hriechu a smrti.

„Boh učinil to, čo bolo zákonu nemožné kvôli ľudskej slabosti: Ako obeť za hriech poslal svojho vlastného Syna v tele, aké má hriešny človek, aby na ľudskom tele odsúdil hriech, a aby tak spravodlivosť požadovaná zákonom bola naplnená v nás, ktorí sa neriadime svojou vôľou, ale vôľou Ducha.“ Pretože si človek pre svoju narušenosť nevedel poradiť s hriechom, tak mu pomohol Boh sám, tým, že poslal svojho vlastného Syna v tele ako máme my, aby v jeho ľudskom tele odsúdil hriech. A my sme teraz pozvaní, aby sme to Telo, v ktorom je víťazstvo nad hriechom, požívali.

„Ti, ktorí robia len to, čo sami chcú, tiahnú k tomu, čo je telesné; ale ti, ktorí sa dajú viesť Duchom, tiahnú k tomu, čo je duchovné. Dať sa viesť sebectvom znamená smrť, dať sa viesť Duchom je život a pokoj.“ Robíme len to, čo samí chceme, alebo konáme Božiu vôľu zjavenú v Slove? Sv. Pavol hovorí, že keď sa riadime len svojou vôľou, skončíme v telesnosti a to vedie ku smrti. Ak sme sa rozhodli poslúchať Boha a jeho Slovo, postupujeme ako duchovní ľudia a to vedie k životu a pokoju. Vidíme, kam to vo svete vedie, ak sa človek riadi len tým, čo sám chce. Dnes sa presadzujú manželstvá homosexuálov, a možno zajtra budú obhajovať styk so zvieratami. Dobrovoľne sa priznávam, že moja narušenosť je tak veľká, že keby som sa riadil tým, čo sám chcem, dávno by som skončil na ulici ako posledný vyvrheľ spoločnosti. Len tým, že zapieram seba samého a svoje zlé sklony, dokážem žiť ako človek. Ak človek nepočúva Božie Slovo a nechce uznať svoj hriech a narušenosť a proti ním bojovať, tak mu potom vychádzajú nemorálne absurdity. Božie Slovo zjavuje, že sme narušení a to poriadne. Preto sme všetci pozvaní umŕtvovať svoje zlé sklony mocou Božieho Ducha.

„Sústredenie na seba je Bohu nepriateľské, lebo sa nechce a ani nemôže podriadiť Božiemu zákonu.“ My si myslíme, že naša Spása je v sústredení na seba, ale skúsenosť hovorí, že len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. V sústredenosti na seba a v strachu o seba začína človek zabraňovať počatiu, ale spása a nový život je možný len v zabudnutí na seba. Kto stratí svoj život, nájde ho. Keby zemiaky v záhrade začali rozmýšľať moderne a raziť heslo: „Jeden zemiačik stačí!“, asi by sme z toho šťastní neboli.

„Ti, ktorí žijú len z vlastných siľ, nemôžu sa páčiť Bohu. Vy však nieste živí zo svojej sily, ale z moci Ducha, ak vo vás Boží Duch prebýva.“ Tu sa môžeme zamyslieť, čo alebo kto určuje môj život? Som to ja sám alebo je to Ježiš Kristus. Ak žijem podľa Slova Božieho, vtedy som vedený duchom Kristovým. Ak je vo mne Kristov duch, som jeho, som jeden z tých maličkých, ktorým Otec zjavuje tajomstvá svojho kráľovstva. Ak nemám Ducha Kristovho, nie som jeho.

„Ak je však vo vás Kristus, potom vaše telo síce podlieha smrti, pretože ste zhrešili, ale Duch dáva život, pretože ste ospravodlivení.“ Náš život sa pohybuje medzi týmito dvoma pólmi. Starý človek, ktorý je narušený a podlieha smrti a nový človek, ktorý sa objavuje v nás v moci Ducha Svätého.

„Ak vo vás prebýva Duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, potom ten, ktorý vzkriesil z mŕtvych Krista Ježiša, oživí aj vaše smrteľné telá Duchom, ktorý vo vás prebýva.“ Ježiš vošiel do smrti a tak našiel svoju oslavu. Ani my k nej ináč neprídeme, iba skrze svoju smrť. Žime tým istým Duchom, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych.