29. nedeľa cez rok „C“ – (2 Tim 3,14–4,2)

Cirkev nám dnes kladie na srdce potrebu hlásať Božie Slovo. Taký bol aj záver druhého čítania z listu sv. Pavla Timotejovi: „Hlásaj Slovo!“ Často vedieme spory o rôzne súkromné zjavenia, ale zabúdame na jedno najdôležitejšie, že všetko, čo chcel Boh ľudstvu povedať, už povedal vo svojom Slove. A nemôže už zaznieť žiadne iné Slovo, ktoré by čosi z toho, čo už bolo povedané, menilo. Máme vážnu povinnosť poznávať Slovo Písma. Ani samotná cirkev, aj keď uzná nejaké súkromné zjavenie, nepredpisuje, že musíme mu veriť ako pravde viery. Ak to niekomu pomáha byť lepším človekom, môže to byť preňho dobré. Ale všetko, v čo máme veriť, je v Božom Slove. Skôr ako sa naháňať za rôznymi senzáciami, máme sa snažiť poznať Slovo Božie. Kto pozná Božie Slovo, získava zvláštny duchovný dar. Po určitom čase vie rozlíšiť v zmesi rôznych hlasov, ktoré z rôznych strán zaznievajú, Boží hlas. Získa zmysel preto, čo je Božie a vie odlíšiť ľudské od Božieho. Je nebezpečné, ak sa človek necháva viesť len nejakými súkromnými zjaveniami, ale popritom si nevšíma Božie Slovo. Všetko, čo potrebujeme ku spáse, je obsiahnuté v Slove Božom. Slovo Božie je Zjavením Boha Krista. Kto nepozná Božie Slovo, nepozná Krista, tvrdí sv. Hieroným.

Pozrime sa ale dôkladnejšie, čomu nás učí sv. apoštol Pavol vo svojom liste: „Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené (o čom si presvedčený; čo si prijal ako isté). Veď vieš, od koho si sa to naučil“. Božie Slovo sa máme učiť, tak ako sa učia deti v škole naspamäť úryvky básni. A na rozdiel od ľudského slova, máme prijať Slovo Božie s istotou viery. Teda nie ako ľudské slovo, kde si vždy ponechávam určitú rezervu pre možný omyl, ale s istotou. A v tomto Slove máme vytrvať. Na adresu Timoteja môže Pavol povedať: „Od útleho detstva poznáš Sväté písma.“ Koľko krát zisťujeme, že ani kresťania, ktorí pravidelne pristupujú ku sviatostiam, nepoznajú Písmo Sväté. A ono je predsa základom našej viery.

O Slove Božom hovorí Pavol: „Oni ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (Oni ťa môžu naučiť múdrosti, aby si vierou v Krista Ježiša dosiahol spásu; Oni ti môžu dať múdrosť ku Spáse, a to vierou v Krista Ježiša.) Pravá múdrosť prichádza ako ovocie poznania Slova. Pravá múdrosť nás učí, ako dosiahnuť vierou v Krista spásu. Naša Spása závisí od viery v Krista, a nie od toho, či sa pomodlíme to alebo ono. Viera to je ale osobný vzťah ku Kristovi. Veriť to znamená dôverovať osobe Ježiša Krista. Veriť, že On je Spasiteľ a Pán.

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. (Každá kniha Písma je Bohom vnuknutá, a preto je užitočná na poúčanie, na presviedčanie, na nápravu a na výchovu ku spravodlivosti, aby bol Boží muž dokonalý a pripravený na každé dobré dielo).“ Na čo všetko sa hodí Písmo Sväté?: na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu ku spravodlivosti. Každá Kniha Písma je Bohom vnuknutá. Z toho vyplýva, že pri čítaní týchto kníh na nás pôsobí Duch Svätý. Sv. František učí, že skrze „Božie Slovo hlboko do nás preniká vznešenosť Najvyššieho“.

Sv. Pavol na záver tohto úryvku doslova zaprisaháva Timoteja ale skrze neho aj nás. „Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

Na záver slová sv. Františka: „A také alebo podobné reči a napomenutia a chvály môžu mať všetci moji bratia s Božím požehnaním ku všetkým ľuďom, kedykoľvek chcú: „Bojte sa a ctite, chváľte a dobrorečte, ďakujte a klaňajte sa Bohu, všemohúcemu Pánovi v jeho Trojici a jednote, Otcovi, Synovi i svätému Duchu, Stvoriteľovi celého sveta. Čiňte pokánie! Neste ovocie, ktoré je hodné pokánia! Lebo vedzte, že skoro zomriete. Dávajte a bude vám dané. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Ak však vy neodpustíte, potom ani vám Pán neodpustí vaše hriechy. Vyznávajte sa zo všetkých svojich hriechov. Blažení tí, ktorí umierajú v kajúcnosti, lebo prídu do nebeského kráľovstva: beda však tým, ktorí neumierajú kajúcne, lebo budú deťmi diabla, pretože robia to, čo on žiada a prídu do večného ohňa. Vystríhajte sa a chráňte sa všetkého zlého a vytrvajte v dobrom až do konca.“