Piaty deň oktávy – (1 Jn 2,3-11)

„Deti moje, podľa toho vieme, že sme poznali Ježiša, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho” a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy.” Dnešné čítanie z listu sv. Jána nám poskytuje závažné kritéria, podľa ktorých môžeme zistiť, či sa môžeme nazývať učeníkmi Pána. Sv. Ján hovorí o Ježišových prikázaniach. Veľmi často sa náš kresťanský život zužuje na zachovávanie prikázaní Desatora, ale zabúdame, že Ježišovými učeníkmi sme len vtedy, keď plníme jeho Slovo. Často k tomu, aby náš život bol skutočne kresťanský, chýba práve tento rozmer: „Vierou prijaté Božie Slovo”. Prakticky to znamená, že sa nebudeme riadiť svojou chytrosťou ani chytrosťou tohoto sveta, v ktorom žijeme, ale že v každom skutku dáme prednosť Božiemu Slovu, Božej múdrosti. Nestačí len prijímať Ježišovo Telo, najprv a prednostne musíme prijať Kristovo Slovo, aby prijatie jeho Tela bolo skutočnou láskou.

„Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láske skutočne dokonalá; a podľa toho, vieme, že sme v ňom. Kto tvrdí, že zostáva v ňom, má žiť, ako žil on.” V čom spočíva dokonalosť lásky? Dokonalí v láske Božej sme vtedy, keď zachovávame Božie Slovo. Lebo Láske je v zjednotení sa s vôľou Božou a vôľu Božiu nám zjavuje Písmo Sväté. Len keď sme zjednotení so Slovom Božím, máme životodárne spoločenstvo s Bohom. V opačnom prípade prežívame prázdnotu a nenaplnenosť svojho života. Možno ste už niekedy zažili, akoby sa Pán Boh od vás vzdialil. Stáva sa to vtedy, keď sa neriadime jeho Slovom. Lebo hriech nieje len v prestúpení Desatora, ale aj v každom opačnom postoji voči Božiemu Slovu. Najspoľahlivejšou legitimáciou Kristovho apoštola je život podobný Ježišovmu životu.

„Milovaní nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku; staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo.” Kresťanské prikázania nie sú nové, čo sa týka mravného obsahu, veď tie iste prikázania poznali aj Židia. Novosť kresťanských prikázaní spočíva v darovanej milosti, v sile Ducha Svätého zachovávať Boží zákon. Duch Svätý vloží Boží zákon do srdca. Duch Svätý spôsobí, že hriech nám prestane chutiť a začne nám chutiť Boh. Boží Duch spôsobí, že zákon prestaneme pociťovať ako jarmo a začneme ho prežívať ako cestu k plnšiemu životu. Duch Svätý spôsobí, že prestaneme byť pokrytcami, ktorí musia maskovať svoje zlé sklony a Kristovo Slovo sa stane v našich životoch najintímnejšou Pravdou. Tma nepoznania Boha sa stratí a začne svietiť svetlo bytostnej skúsenosti s Bohom.

„Kto tvrdí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, ešte stále je vo tme. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je pre neho pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a kráča vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.” Čo je to nenávisť? Nenávisť je opakom lásky. Láska je snaha žiť Božie Slovo vo svojich vzťahoch. Nenávisť znamená nežiť Božie Slovo vo svojich vzťahoch. Každý hriech je nenávisťou. Problém lásky k blížnemu je problém, na ktorý väčšina z nás dopláca a preto nemá spoločenstvo s Bohom. Pretože Boh miluje aj našich nepriateľov. Sv. Pavol nám odporúča, aby sme nikomu neboli nič dlžní, okrem vzájomnej lásky. Nenávisť v akejkoľvek podobe je prekážkou toho, že nie je a nemôže v nás byť súčasne Láska – Boh. Ak máte hnevníka, snažte sa aspoň zo svojej strany byť vždy pripravený k zmiereniu. Ak sa na vás hnevá spravodlivo, odstráňte príčinu jeho hnevu. Predstavte si, že nebo to je večné spoločenstvo všetkých spasených a Boh chce, aby tam bol aj ten váš hnevník. Ak sa ho nenaučíte milovať v tomto živote, aké to bude nebo. Alebo si myslíte, že pre vás Pán Boh otvorí špeciálne oddelenie.

Ak nemáte silu tak si ju vyprosujte. Boh je dosť mocným aby lásku do vášho srdca vložil, ale vy to musíte chcieť. Ak sa chceme dnes stretnúť s Ježišom, musíme najprv prijať jeho Slovo. Skrze prijaté Slovo Božie vstupuje do nás Duch Svätý a sväté prijímanie je len vtedy skutočne svätým prijímaním, ak sa deje v Duchu Svatom. Ak mám toho istého Ducha, akého ma Kristus. Aj starec Simeon len tak rozpoznal v Ježišovi Spasiteľa sveta, že mal Ducha Svätého. On ho priviedol na toto podivné stretnutie a On mu zjavil, že v chlapcovi Ježišovi spoznal svojho Spasiteľa.