28. piatok, cyklus I. – (Rím 4,1-8)

Podľa sv. Pavla bol Mojžišov zákon vychovávateľom na ceste ku Kristovi. Ale keď prišiel Kristus – náš život – znovu treba uprieť zrak na dobu pred Mojžišom, keď ešte neexistoval židovský národ. A čo sa dozvieme a čo zistíme o dobe, keď sa na zemi objavuje Abrahám. Zistíme veľmi pozoruhodné fakty. Jeden z nich je „ospravedlnenie z viery“.

„Bratia, čo dosiahol Abrahám, náš praotec podľa tela? Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.” Keď sa nás niekto opýta na to, či sme veriaci, my odpovieme: „Áno, verím v Boha“. Ale toto je len prvý stupeň viery. Málo je veriť v Boha, aj diabol verí a trasie sa. Biblické a Abrahámovske je uveriť Bohu. Uveriť Bohu, ktorý vyslovuje svoje Slovo. Prestať podozrievať Boha zo zlých úmyslov s nami. Uveriť Bohu, ktorý nás tak miluje, že dal svojho jedno rodeného Syna, aby sme mali skrze neho život. Toto je cesta nášho ospravedlnenia pred Bohom. Bez tejto viery sa nikto nemôže páčiť Bohu. Viera je pozitívnym vzťahom k Božiemu Slovu.

Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. A ako sa mu počítala? Obrezanému, či neobrezanému? Neobrezanému. Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých, čo veria ako neobrezaní, aby sa im počítala spravodlivosť, aj otcom obrezaných, ktorí nie sú len obrezaní, ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma, ktorú mal už ako neobrezaný.

V dobe Abrahámovej sa objavuje ešte jeden zvláštny teologický problém. Abrahám sa stretá s veľkňazom Melchizedechom, ktorý nepatril k židovskému národu a nebol židovského pôvodu. Bol to kráľ a kňaz v jednej osobe. Obetoval Bohu chlieb a víno. On Abrahám, základ vyvoleného národa, mu odovzdal desiatok a ako uvažuje sv. Pavol, je nesporné, že menší odovzdáva desiatok väčšiemu. Melchizedech mu požehnal.

„Tento Melchizedech, kráľ Salema, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel totiž v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal z porážky kráľov, a požehnal ho. A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, ale potom aj kráľ Salema, čo znamená kráľ Pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.

Pozrite sa len, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abrahám dal desiatok z najlepšieho! A iste aj tí, čo z Léviho synov dostávajú kňazský úrad, majú príkaz brať podľa zákona desiatky od ľudu, to jest od vlastných bratov, hoci aj oni vyšli z Abrahámových bedier. Ale ten, čo k nim nepatrí podľa rodu, vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal prisľúbenia. A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. A potom: tu berú desiatky smrteľní ľudia, tam však ten, o ktorom sa vydáva svedectvo, že žije. Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdal desiatky aj Lévi, ktorý prijíma desiatky; veď bol ešte v bedrách otca, keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech.

Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levitského kňazstva, lebo pod ním ľud dostal zákon, načo by bol musel povstať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho, a nenazvať ho podľa radu Áronovho? Lebo keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. A ten, o ktorom sa toto hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. Veď je známe, že náš Pán vzišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. A toto je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz podobný Melchizedechovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.” Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné, veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti a zavádza sa lepšia nádej, vďaka ktorej sa blížime k Bohu.

A pretože sa to nestalo bez prísahy, – tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy, tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal: „Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky,” Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. A tamtí sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať, no tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. O budúcom Mesiášovi píše Dávid vo svojom žalme 110. „Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici..” „Pán prisahal a nebude ľutovať: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho“. (Hebr 7,1-20)

Mesiáš teda otvára novy kňazský rád, podľa Melchizedecha. Mesiáš je súčasne kňazom i kráľom, prinesie obetu chleba a vína, bude sedieť po pravici Božej. Nebude pochádzať z rodu Áronovho. Pri zmene kňazstva sa nutne mení aj zákon. Namiesto Mojžišovho zákona nastupuje zákon Ducha a milosti. Preto sa prví kresťania necítili povinní zachovávať rituálne predpisy Mojžišovho zákona. Prví kresťania sa necítili viazaní svätiť sobotu, ale na pamiatku Kristových Spásnych Tajomstiev, ktoré sa prevažne udiali v prvý deň v týždni, teda v nedeľu, začali svätiť tento deň. To čo sa odohráva v našej cirkvi, na našich oltároch, bolo predpovedané dávno pred príchodom Pána Ježiša. V cirkvi Kristovej neexistuje rodové kňažstvo ale kňažstvo na základe vyvolenia. a povolania.