25. utorok, cyklus I. – (Ezdr 6,7-20)

Žiadna stavba pri svojom budovaní nenaráža na toľko problémov, ako stavba chrámu. Aj čítanie z knihy Ezdráš ukazuje aké veľké ťažkosti museli zdolať navrátilci z Babylonu. Obnova Božieho mesta Jeruzalema sa diala dokonca tak, že v jednej ruke museli stále držať výzbroj a druhou pracovať. To, čo sme počuli, je len predobrazom ťažkostí, na ktoré naráža budovateľ Cirkvi, duchovného chrámu, tajomného Kristovho teľa. Máme proti sebe nielen bezbožných ľudí, ale aj mocnosti temností. Cirkev rastie ohlasovaním evanjelia a vysluhovaním sviatostí. Hlásanie Božieho Slova sa nikdy nedeje len na ľudský popud a len ľudskou mocou.

K tomu, aby mohlo byť hlásanie Božie Slovo, potrebujeme pomoc Boha. Slovo, aby skutočne zaznelo ako Božie Slovo, musí byť z nášho vnútra vydýchnuté Duchom Svätým. Preto je veľmi potrebné modliť sa za tých, ktorí ohlasujú evanjelium. Sv. Pavol veľmi často vyzýva kresťanov, aby mu vyprosili milosť hlásať Božie Slovo. Prečítam len niekoľko veršov z jeho listov, kde prosí o modlitbu za pravé Slovo: „V každý čas sa v Duchu Svatom modlite a proste, bdejte na modlitbách a vytrvalo sa prihovárajte za všetkých bratov i za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím. Tak budem môcť smelé oznamovať tajomstvo evanjelia, ktorého som vyslancom i v okovách a slobodne ho zvestovať, ako je mi uložené.” (Ef 6,18-20) Vyprosujte od Boha pre seba i pre nás toto pravé Slovo. Keď vidíte kňaza ísť na ambón a chcete počuť skutočné a živé Božie Slovo, modlite sa za neho. Kázeň nikdy nieje dielom len kňaza. Závisí od celého zhromaždenia. Ale aj navzájom si vyprosujme pravé Slovo, aby sa evanjelium hlásalo aj v tom prostredí, kde sa kňaz nedostane, ale kde sa dostanete vy.

Na inom mieste sv. Pavol takto prosí: „A tak bratia, modlite sa za nás, aby sa slovo Pána stále šírilo a bolo oslávené ako u vás, aby sme boli vyslobodení od pochybných a zlých ľudí. Lebo nie všetci veria. Ale Pán je verný; on vás posilní v Pánovi, že konáte a budete konať, čo prikazujeme. A pán nech riadi vaše srdce k Božej láske a k trpezlivosti Kristovej.” (2 Sol 3,1-5) Božie Slovo sa vypovedá a ohlasuje proti duchu tohoto sveta, preto duch tohoto sveta bojuje proti nemu. Potrebujeme moc Ducha Svätého, aby sme prekričali tento svet. Aby sa v ľuďoch objavil záujem o Božie veci.

Uvediem ešte dva citáty z listu Timotejovi. „Usiluj sa o to, aby si sa pred Bohom osvedčil ako robotník, ktorý sa nemá začo hanbiť, pretože správne zvestuje slovo pravdy”. (2 Tim 2,15) „Hlásaj slovo Božie, nech prídeš vhod či nevhod, usvedčuj, dohováraj, napomínaj v trpezlivom vyučovaní.” (2 Tim 4,2)

Teda máme sa modliť za milosť hlásať evanjelium a aby sme sa neodchýlili od slova pravdy. Aby sme mali silu v každej životnej situácii svedčiť ľuďom o Bohu. Je veľmi potrebné modliť sa aj za neveriacich ľudí. Za ľudí, ktorí ešte Ježiša nepoznajú, ktorých sa jeho milosť ešte vôbec nedotkla. Za tých náramne tvrdých ľudí, ktorí sa neraz predvádzajú a propagujú svoj bezbožný štýl života. Možno niektorí preto, lebo sa ešte s Ježišom vôbec nestretli a druhí preto, že im to zatiaľ zdanlivo vyhovuje. Títo ľudia žijú bezohladne voči Bohu a jeho Zákonu. Zamieňajú si lásku so vzájomnou príťažlivosťou a sympatiou. Dnes sa milujú a zajtra budú po sebe strieľať. Títo ľudia zostávajú tvrdí a pyšní. Tvrdí a pyšní preto, lebo neprijali Ježiša ako svojho Pána a v ňom neprijali Božiu lásku. Ak nezmenia svoj životný štýl, možno čakáte, že poviem: „Pôjdu do neuhasiteľného ohňa!“ Dá sa to povedať aj takto, ale dá sa to povedať aj ináč: „Božie Slovo, ktorým a pre ktoré boli stvorení, sa pre nich stane večným trápením“.