25. nedeľa cez rok „B“ – (Jak 3,16-4,3)

Zaostrime svoju pozornosť na posolstvo prvého čítania z listu sv. apoštola Jakuba. Sú to veci stále aktuálne, ktoré sa nás týkajú možno viac ako sme si to ochotní pripustiť. „Milovaní, kde vládne žiarlivosť a nevraživosť, tam je aj neporiadok a každé možné zlo.” Ekumenický preklad prekladá takto: „Kde je závisť a svárlivosť, tam je zmätok a kdejaká špatnosť”. Nejde tu zrejme o bežnú formu žiarlivosti, ktorá sa môže objaviť medzi dvomi ľuďmi, keď sa jeden obáva straty lásky druhého. Bojí sa kohosi, kto by mohol odviesť srdce partnera. V tejto myšlienky ide o akúsi formu závisti. Závidieť dobro blížnemu. Hovorí sa že je to jedna z najbiednejších foriem hriechu, pretože človek, ktorý závidí nakoniec z toho nič nemá, len sa zožiera a nato môže doplatiť aj svojím zdravím. Niečo podobné sa dá povedať o nevraživosti. Je to akási negatívna forma závisti. Čo ja sám nemám, nedoprajem druhému. Z týchto dvoch foriem závisti pramení každé iné zlo, neporiadok aj zmätok. Poriadok je tam, kde sa žije láska. Láska dáva každému podľa jeho potreby a toto udržuje poriadok. Závisť nedopraje nikomu nič a preto plodí zmätok a zlo.

„Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, pokojná, mierna, chápavá, plná milosrdenstva a dobrých skutkov, nestranná a nepokrytecká.” Ekumenický preklad zneje: „Múdrosť zhora je predovšetkým čistá, ďalej mierumilovná, ohľaduplná, ochotná dať sa presvedčiť, plná zľutovania a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pretvárky.“ Múdrosť je Božou vlastnosťou. Človek sa jej čiastočne môže naučiť, keď vierou príjme Božie Slovo a keď žije v zhode s ním, ale vo väčšej miere vstupuje do našej duše ako prítomnosť Ducha Svätého. Jej charakteristické znaky sú, že je zhora a tiahne k veciam nebeským, je čistá, mierumilovná, ohľaduplná, ochotná dať sa presvedčiť, plná zľutovania a dobrého ovocia, bez predsudkov, nestranná a bez pretvárky. Všetky vymenované kvality by sme mohli použiť aj ako vlastnosti lásky. Múdrosť je vlastne láska prejavená v myslení, v reči i v skutkoch. Múdrosť to je žitá láska. Múdrosť je láska zjavená v celom Stvorení Sveta. Je rozliata do všetkého.

„Ovocie spravodlivosti sa seje v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.“ Ekumenický preklad: „Ovocie spravodlivosti zožnú u Boha tí, ktorí rozsievajú pokoj.“ Naše poslanie je šíriť pokoj. Diabol privádza svet do zmätku a veľmi dobre sa mu žne v kalných vodách zmätku. Ale Boh sa môže zjaviť len v tej duši, v ktorej je pokoj. Pokoj to nie je len mier vo svete a medzi ľuďmi. Pokoj to je predovšetkým duchovný stav na úrovni Boh a ja. Kto vlastní tento základný pokoj, ten ho vyžaruje na druhých a vytvára skutočné predpoklady svetového mieru. Pokoj je tam, kde moja duša je vierou, nádejou a láskou spojená s Bohom, kde žije z neho. Boh je Pokoj – Šalom. Šalom je stav dokonalosti, keď nejaká vec nadobudla svoju dokonalosť, dosiahla Šalom. Keď človek uskutočnil pravé človečenstvo dosiahol Šalom. Pokoj = dokonalosť. Dokonalosť človeka je v Bohu.

„Z čoho pochádzajú vojny a rozbroje medzi vami? Nie z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch?“ Ekumenický preklad: „Odkiaľ sú medzi vami boje a sváry? Nie sú to práve vášne, ktoré vás vedú do boja?” Koľko krát za zlo vo svete, ktoré vidíme, či už sú to vojny, alebo iné spoločenské katastrofy, viníme Boha. Ale pravda je presne taká, ako hovorí sv. Jakub. Toto zlo vychádza z nás. Vášeň vychádza z nášho ega, zo sústredenosti na seba. Toto zlo môže byť dané aj našou neochotou angažovať sa za dobro. Ak nám ide o Boha, miznú hriešne vášne.

„Dychtíte a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Brojíte a bojujete medzi sebou.“ Ekumenický preklad: „Chcete mať, ale nemáte. Ubíjate a nevražíte, ale nič nemôžete dosiahnuť. Svárite sa a bojujete, a nič nemáte, pretože neprosíte.“ Každý dokonalý dar prichádza zhora. Ak je niekto obdarovaný, netreba mu závidieť, ale ak vidíme hodnotu jeho darov, môžeme prosiť o to isté a nie nevražiť a závidieť. Cesta k dokonalosti ide skrze modlitbu.

Záver dnešnej epištoly je: „Prosíte a nič nedostávate, lebo zle prosíte: chcete to zneužiť na svoje náruživosti.“ Ekumenický preklad: „Prosíte síce, ale nedostávate, pretože prosíte zle; ide vám o vaše vášne!“ Možno aj v tejto myšlienke sa nájdeme. Možno sa niekto aj modlí a predsa nie je vyslyšaný, pretože nepristupuje k Bohu v správnom postoji, nie je v ňom Boží Duch. Boha zaujme len tá prosba, ktorá je prednášaná v Duchu Svätom.