24. středa, cyklus II. – (1Kor 12,31-13,13)

Často v úsilí o dobrý křesťanský život, zapomínáme na to nejdůležitější. Smyslem křesťanské existence není chození do kostela, smyslem křesťanské existence je láska. Bez lásky nic nemá před Bohem cenu, dokonce ani duchovní dary, které mohou být velké a fascinující. Znakem přítomnosti Boha v nás, znamením přítomnosti Ducha Svatého, je Láska. Svatý Pavel nám všem říká: „Usilujte však o dary lepší (větší dary milosti).“ To znamená, že duchovními dary nemáme pohrdat, že dokonce svou modlitbou můžeme o ně usilovat, prosit Boha za tyto dary, ale přece nás Pavel upozorňuje, že to nejdůležitější v křesťanském životě je Láska.

Co je to Láska? Zvyknu říkat, že Láska je souhlas s vůlí Boží, Láska je poslušnost Bohu v každé životní situaci, ale Láska je především Bůh sám a Láska je přebývání Boha v nás. Pán Ježíš slibuje, že pokud poslušností dokážeme naši lásku k Bohu, Bůh sám přijde a udělá si v nás příbytek. „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ (Jan 14,23) A tedy, to co nás opravdu dělá milými v Božích očích, nejsou duchovní dary, ale jeho přítomnost v nás.

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící.“ Víme, že i v dnešním světě se u některých odloučených bratří setkáváme s názorem, že kdo nemluví jazyky, nemá v sobě Ducha Svatého. Ale vidíme, že zjevným znakem přítomnosti Ducha Svatého není mluvení jazyky, ale láska, poslušnost Bohu, plnění Boží vůle, které může být tak nenápadně, jako podání poháru vody, nebo tiché odpuštění, trpělivost v souženích a pronásledováních, nenápadně projevy Boží moci.

Jeden z těch nenápadných projevů Boží moci v našem životě je opravdová lítost nad hříchy, protože jen v Božím světle může duše rozpoznat ošklivost svých hříchů a zprotivit si je. Dalším nenápadným a přece evidentním důkazem Boha v lidské duši je fakt, že se těšíme z Boha, že se rád modlíme. To jsou mnohem důležitější projevy Ducha Svatého, jako velkolepé mluvení nebo zpívání v jazycích. Nemyslete si, že se tímto chci distancovat od charismatického hnutí. Třeba mít velkou úctu k Božím darům, třeba o ně prosit, ale zároveň si třeba stále uvědomovat, že nejdůležitější je Dárce a ne dary. Nejdůležitější ze všeho je Láska. „Bez lásky jsem jen prázdný balón.” Takto jsme to zpívali ve Francii v charismatickém středisku Para le Monial.

Velký je dar prorokovat. Dar prorokovat nespočívá v tom, že budeme předpovídat budoucnost, prorokovat především znamená mluvit lidem ve jménu Božím, správně usměrňovat lidi, kteří usilují o duchovní život, napomínat hříšníky, ale pokud by se toto všechno dělo bez lásky, není to k ničemu. Dokonce ani víra, bez které se nikdo nemůže Bohu líbit, je na nic, pokud člověk nemá lásku. Sv. Pavel nás všechny napomíná, abychom toužili po lásce. Abychom se modlili za tuto nejúžasnější skutečnost v naší duši. Člověk je dokonce schopný dělat velké charitativní díla, rozdat svůj majetek chudým a přece to nemusí konat z lásky, ale pro svou slávu. Láska to je vyvlastněný, darovaný život. „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. S Kristem jsem ukřižován.“ „Zda žijeme, nebo umíráme, patříme Pánovi.“

Jak rozpoznáme v sobě lásku. Sv. Pavel nám ukazuje některé charakteristické rysy lásky. Láska je shovívavá (trpělivá), láska ví čekat, láska stvořila čas, abychom mohli dozrát v dokonalost. Láska je dobrosrdečná – dobrotivá, láska to je činná dobrota. Nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá, nedělá co se nepatří (není dotěrná), nemyslí jen a jen na sebe (není sobecká), nerozčiluje se, zapomíná, když ji někdo ublíží (nemyslí na utrpěné zlo). Kolikrát jsme rozčilení, kolikrát dlouhá léta neseme v sobě vzpomínku na utrpěné zlo. Láska má zármutek, když se dělá něco špatného (netěší se z nepravosti), ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy (raduje se z pravdy). Láska všechno omlouvá (všechno ví snést), všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá (všechno doufá), všecko vydrží (všechno přetrpí).

Když dnes přijdete domů, vezmete si znovu do rukou toto čtení 1 Kor 12,31-13,13 a zkoumejte zralost vaší lásky podle Pavlových slov. Když zjistíte vážné nedostatky, proste Boha o tuto nejvznešenější cestu.