23. utorok – (Lk 6,12-19)

V dnešnom evanjeliu vidíme, že Pán Ježiš, hoci je Synom Božím, tiež potreboval, ako človek, modlitbu. Teológia nás poučuje, že Ježiš je Pravý Boh a pravý človek. A ako človek potreboval aj modlitbu. A tak ako pre mnohých ľudí platí, že noc býva časom najintímnejšieho stretnutia v láske, tak i pre Ježiša je noc časom najintímnejšieho stretnutia s Otcom. Modlitba nespočíva len v tom, aby sme Bohu čosi hovorili, ale zrelá a dospelá modlitba sa rovná láske, milovaniu, vzájomnému prenikaniu a oplodneniu. Naša duša je v modlitbe oplodnená Duchom Svätým a aj v nás sa počas modlitby počína Živé a Účinné Božie Slovo. Všimnime si aké dôsledky mala Ježišova modlitba.

Predovšetkým získava svetlo pre rozum, aby sa vedel správne rozhodnúť a správne si vybrať apoštolov spomedzi množstva tých, ktorí ho nasledovali. Vybrať nie najlepších podľa ľudského úsudku, ale vyvoliť tých, ktorých chce Otec spojiť s ním a so šírením Božieho Slova a dokonca vyvoliť aj toho, ktorý sa stane nástrojom naplnenia proroctva o zrade. Teda vo svojej modlitbe rozpoznať tých, ktorých chce Otec.

Modlitba ma vplyv i na silu jeho dotyku a vyžarovania. Čítame: „A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila, ktorá uzdravovala všetkých.“ Z modlitby pramení sila uzdravenia aj pre naše okolie. Osobne môžeme prežívať modlitbu ako niečo vrcholné boľavé a ťažké a predsa vždy z nej pramení sila uzdravenia pre nás i pre naše okolie.

Ľudia, ktorí nasledovali Ježiša prichádzali z dvoch hlavných dôvodov. „Prišli ho počúvať“ a to je prvotné, lebo On je Slovo. Základ uzdravenia je v prijatí Božieho Slova. V prijímaní Božieho Slova a v podrobení ľudskej vôli Božiemu Slovu je odstránenie duchovných koreňov mnohých telesných chorôb. Skrze proroka Izaiáša hovorí Pán: „Keby si si všímal moje prikázania, tvoj pokoj by bol ako rieka.“

Druhý dôvod je „dať sa uzdraviť zo svojich chorôb“. Prichádzali, aby sa dali uzdraviť zo svojich chorôb. I z takéhoto dôvodu išli za Ježišom a tento dôvod môže byť aj naším dôvodom nasledovania Ježiša. Je to dôvod vrcholne rozumný a Boh sa teší, keď človek začína uvažovať rozumne. Nasledovať Slovo to znamená kráčať cestou Života. Hľadať plnosť Života. Pán Ježiš prišiel aj preto, aby sme mali Život, a aby sme ho mali v hojnosti. Boh je Život a stojí na strane života. Aj do smrti vstúpil len preto, aby ju premohol.

„A uzdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.“ Božie Slovo má moc i nad nečistými duchmi. Staré ruské príslovie radí ľuďom, ktorí majú problémy s alkoholom: „Keď ťa chytí chuť na alkohol, vezmi Písmo a čítaj.“ V kontakte s Božím Slovom môže človek zvíťaziť nad nečistými duchmi nezriadenosti a závislosti od alkoholu a drog, nad duchmi, ktorí chcú zotročiť človeka. Kristov dotyk uzdravoval vtedy a uzdravuje aj dnes. Nemôžeme sa ho síce zakaždým dotknúť v Eucharistii, ale cirkev pozná jednu sviatosť, ktorú nám dáva na našu životnú púť a tou je Písmo Sväté. Svätý Augustín nazýva Božie Slovo výrazom „Sacramentum audibile – Sviatosťou počutia“.

O sv. Františkovi sa píše: „Od tej doby chodil František mestami a podhradiami a ešte hojnejšie a dokonalejšie než predtým kázal – nie presvedčivými slovami ľudskej múdrosti, ale učením a mocou Ducha svätého zvestoval Božie kráľovstvo. Bol pravdivým kazateľom, potvrdeným Apoštolským Stolcom. Neužíval však lichotivé slová, zavrhoval úlisne rečnícke ozdoby, pretože to, čo iným hlásal slovom, sám najprv konal skutkom s túžbou hlásať len najvernejšiu pravdu. Pretože jeho slová boli trefné a presvedčivé, od nikoho nenaučené, pôsobili až zázračne: i sčítaní a učení ľudia prichádzali k nemu v hojnom počte, aby ho videli a počuli – ako k človeku z iného sveta.“