22. pátek, cyklus I. – (Kol 1,15-20)

První čtení z listu sv. Pavla Kolosanům hlásá: „Ježíš Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření..“ Písmo svaté nás už ve své první knize, knize Genesis, poučuje o tom, že základním určením člověka je: „stát se Božím obrazem.“ Takto překládá text knihy Gn Český ekumenický překlad. Člověk je pozván aby v hmotném světě zjevoval Boha – Lásku. Z tělesných bytostí jedině člověk je vlastníkem ducha a má zvláštní smysl pro Neviditelného Boha. Celá ostatní příroda žije jen pro věci viditelné a z viditelných věcí. Žádné zvíře nemá smysl pro Božího Ducha, kromě člověka. A jedině člověk dokáže tlumočit celou svou bytostí ostatnímu hmotnému stvoření Boha, Boží Slovo. I když se pokoušíme malovat Boha, kterého ale namalovat nelze, dáváme mu podobu člověka a lidskou tvář, protože z lidské tváře víme přečíst dobrotu. Když jsme byli malí, nechápali jsme abstraktní věci a byli jsme odkázáni na zážitek dobra prostřednictvím našich rodičů. I jako dospělí dlužíme jeden druhému toto zjevení Boha v lidském těle.

Teológie nás poučuje, že Ježíš je pravý Bůh ale současně pravý člověk. A jako dokonalý člověk naplnil smysl svého poslání. Stal se obrazem neviditelného Boha. Člověk v ráji nezhřešil tím, že chtěl být jako Bůh – Láska. Toto je jeho určení, které mu bylo vloženo do srdce. Ale zhřešil tím, že tak chtěl učinit bez Boha a proti Bohu, ne poslušností božím příkazům ale cestou magie. Chtěl Boží moc bez poslušnosti lásky. Vlastní silou se nikdo nemůže stát Božím obrazem. Musí se otevřít Kristu, který je Božím Slovem a skrze něho bylo všechno stvořeno a přijmout ho, jak svůj život.

„..neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti..“ Bůh se zjevil andělům skrze Krista. Boží Slovo, Syn Boží, stojí na počátku všeho: „a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve.“ Boží Slovo je Stvořitelem. Vše povstává skrze Něho a pro Něho a jen v něm má své trvání. Bůh řekl a stalo se. Tak neomezená je jeho moc. Avšak Boží Slovo respektuje lidskou svobodou. Nic v nás nevytvoří proti naší vůli. Svou dokonalost máme přijmout svobodně jako dar Ducha. Ducha svatého přijímáme natolik, nakolik se otvíráme Božímu Slovu. Máme napodobovat Boží matku, která říká: „Ať se mi stane podle tvého Slova!“

„On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.“ Smrt jako důsledek prvotního hříchu kazí tuto vznešenost člověka. Ježíš však přemohl hřích i smrt. Každý hřích je překážkou zjevení skutečné velikosti a slávy člověka. Každý hřích ukazuje sobectví a nezjevuje lásku. Člověk se natolik stává Božím Zjevením, nakolik žije Boží Slovo. Pán Ježíš jako pravý člověk nám odhaluje naši původní velikost. Byli jsme stvořeni, abychom měli společenství s Bohem. Jen Bohočlověk je skutečným člověkem. Člověk bez Boha je jen pouhý prach zmítán ve větru. Člověk a Bůh patří spolu.

„Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. (Bůh totiž chtěl, aby se v něm usídlila veškerá plnost a aby skrze něho smířil se sebou všechno, když jeho krví, na kříži prolitou, vrátil pokoj všem, co jsou na zemi a co jsou na nebi.)“ Ukřižovaný Kristus je zjevením největší míry Lásky Boha vůči hříšníkům. V Ježíši se Bůh úplně pro každého jednoho člověka nasadil. Jeho tělo se nám dává za pokrm a jeho krev za nápoj, abychom mohli mít účast na obnově společenství s Bohem. Jeho krev je krví věčné smlouvy. Vraťme se k Bohu, který je naší silou, moudrostí, velikostí i spásou.