21. utorok, cyklus I. – (1 Sol 2,1-8)

My všetci sme dlžníci. Tak ako sme prijali prostredníctvom ohlasovania Evanjelium o našej Spáse, tak aj my máme povinnosť ohlasovať evanjelium iným, aby ľudia neprepadli beznádeje a zúfalstvu a nestali sa tak zlými. Keď hlásame evanjelium, narážame a budeme narážať na obtiaže. Nemyslime si, že to pôjde bez ťažkostí. V tejto rovine sa odohráva náš boj so Zlým. Boj o ľudské duše je vždy boj s mocnosťami pekla. Preto si potrebujeme vyprosovať odvahu k zápasu, ktorá pramení z lásky k Bohu i ľuďom.

Sv. Pavol hovorí: „Boh nás vyskúšal a zveril nám evanjelium“. Hlásanie evanjelia je zvláštnym božím povolaním. Kto ho chce hlásať, musí ho najprv v sebe prežiť. Pracovať na evanjelizácii, znamená pracovať na Božom poli a preto je potrebné úrodu odovzdať Bohu. Len viera, ktorá si je istá, vedie ku svedectvu. Istota viery je darom Ducha svätého a súčasne ovocím Božieho Slova.

Sv. Pavol prežíva takú veľkú lásku voči svojím veriacim, žeby aj život dal za nich. Spytujme sa ako ďaleko sme od toho my sami. Vyprosujme si od Ježiša to, čo je v zákone dôležitejšie: Lásku nadovšetko, lásku voči Bohu i voči ľuďom, lásku voči všetkému, čo vyšlo z Božích rúk.