20. úterý, I. cyklus – (Sd 6,11-24a)

Podobně jako Izrael v prvním čtení i my prožíváme různé zmatky, které nám podle našeho zdání braní, abychom mohli v klidu a ve svatosti sloužit Pánu. Po revoluci jsme se těšili, že jsme nabyli vnější svobody. Dnes vidíme, že nás ďábel ohrožuje vábením, konzumním stylem života. Možná, kdybychom zažili situaci podobnou té, kterou popisuje Písmo a zjevil se nám anděl a pozdravil nás podobně jako Gedeon, i naše reakce by byla: „Promiň, pane; jestliže je Hospodin (Pán) s námi, proč nás toto všechno stihlo? Kde jsou všecky jeho zázraky, o nichž nám vyprávěli naši otcové.“

Pozdrav, který anděl vyslovil, zněl: „Hospodin s tebou, statečný hrdina (Pán s tebou, udatný muž)!“ Je to boží pozdrav vhodný pro těžké časy. Takto anděl zdraví ti, kteří se chystají k zápasu. I Panna Maria přijala podobný pozdrav. Pokud se na obzoru ukazují tmavé mračna, nikdy nezapomeňme, že „Pán je s námi“. Tento pozdrav je však zároveň výzvou k lidské aktivitě. Jak to říká lidové rčení: „Pomoz si člověče, i Bůh ti pomůže!“ Toto vyplývá z našeho určení: „Stát se Božím obrazem!“, to znamená místem Božího Vtělení a Zjevení. Máme zjevit Boha – Lásku. Bůh do našeho světa vstupuje a působí skrze nás. Nechce do našeho světa zasahovat bez našeho očekávání, bez naší prosby, bez našeho vzývání, bez naši činné spolupráce. V dějinách spásy můžeme často vidět, že velké Boží věci se vždy dějí ve spolupráci s člověkem, který se tak stává vědomým a dobrovolným nástrojem Boží Lásky. Ujišťuje nás, že On bude s námi. My se často modlíme a čekáme, co se stane a neděje se nič, protože mnohé naše modlitby mají byt vyslyšeny naším skutkem víry. Bůh se chce projevit prostřednictvím naši víry a lásky, našich dobrých skutků. Modlíme se, aby Pán dal chléb hladovým. On ho ale chce dát prostřednictvím naši štědrosti.

Gedeonovi říká: „Jdi v této své síle. (a) Vysvobodíš Izraele z moci Midjanitů! Já tě posílám!“ Gedeonovi je řečeno: „Jdi v této své síle …“ Co je naší silou? Víra, která přemáhá svět a vědomí Boží blízkosti, které nejlépe prohloubíme modlitbou, zážitek toho, že Bůh je opravdu s námi. Pán nám říká: „Budu s tebou!“ Vědomí Boží blízkosti nám dává zážitek pokoje uprostřed zmatků času. Gedeon vyjadřuje ovoce setkání s Bohem i názvem oltáře: „Hospodin je pokoj (Pán je pokoj)!“

I v našich časech nám prospívá více než horečnaté čtení novin nebo sledování a poslech televize, padnout na kolena, volat k Bohu: „Přijď Pane Ježíši, přijď ve své moci a síle a udělej konec zmatkům, které zapříčinily i naše nepravosti a naše neposlušnost Bohu. Kriste Vykupitel člověka, vstup do zmatků našeho času, když nám lidem hrozí zničení, ujmi se vlády v nás i ve světě a přiveď naše duše do přístavu pokoje! Projev se i prostřednictvím nás a našich životů. Amen!“