19. pondelok, cyklus I. – (Dt 10,12-22)

V prvom čítaní sme počuli slová: „A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh?“ To sa týka nás všetkých. Aj my sme právom zvedaví, čo od nás Boh očakáva. Mnohí svätí začali svoje posväcovanie práve tým, že si vážne položili otázku: „Pane, čo chceš, aby som konal!“

Mojžiš odpovedá: „Len to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, a kráčal po jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celý svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachovával Pánove nariadenia a príkazy, ktoré ti ja dnes predkladám, aby ti dobre bolo.“ Táto dlhá veta začína spojením „len to“. Táto väzba chce vyjadriť, že to, čo Boh od nás žiada, nieje nad naše ľudské sily, že to nieje veľa. Čo teda Boh od nás právom očakáva?

„Aby si sa bál Pána, svojho Boha a kráčal po jeho cestách…“ Je zaujímavé, že aj bohabojnosť aj láska k Bohu sa dostali medzi prikázania. V tomto svete žijeme v akejsi ilúzii vlastnej nezávislosti od Boha. Zmyslami nevnímame svoju závislosť na Bohu, ktorý nás stvoril a v každom okamihu udržuje v bytí. Myslíme si, že my sme páni, ktorí sa nebudú musieť nikomu zodpovedať. Ale to je omyl! Naše zmysly nám nedovoľujú vidieť a vnímať celú skutočnosť. Vidíme len výsek skutočnosti, to, čo potrebujeme k svojmu pozemskému životu, ale naša myseľ vidí ďalej. Tušíme, že toto nieje a nemôže byť všetko. Moderná fyzika hovorí, že celý svet leží v silovom poli vedomia. Základom sveta je fantázia Stvoriteľa.

Aj viera nám hlása našu stvorenosť. Nikto z nás sa nezostrojil sám. A sme geniálne stvorení. Boh nás stvoril. To nám zároveň ukazuje, že nie sme páni, ale sluhovia, ktorí sú povinní uskutočňovať Boží zámer. Môžeme existovať len z jeho dobrotivosti. On je Tichý a Pokorný, ale to neznamená, že nie je súčasne hrozne Mocný. Lepšie by bolo povedať, že Boh je Pokora a Tichosť. Jeho Pokora a Tichosť nesmie byť zámienkou toho, aby som sa choval voči Nemu bez bázne. Bohabojnosť je správny postoj a predpoklad úctivého vzťahu k Bohu. Boh sa zjavuje ako matka. Neovláda svet hrubou mocou ako naši pozemskí otcovia a predsa vládne svojou vľúdnosťou a láskou. Ako deti sme sa báli otcovho remeňa a preto sme ho poslúchali. Mamu sme občas neposlúchali, pretože ona nám nehrozila remeňom. Ale, keď som ublížil mame, sám som sa cítil potrestaní jej smútkom.

Báť sa Boha je dôstojné a správne. Všetky naše hriechy sa rodia z akejsi pomýlenej opovážlivosti voči Bohu. Dôsledkom bohabojnosti je snaha kráčať po Božích cestách. Hoci sám Boh je Pokora a Tichosť neprestáva byť Absolútnom, Nekonečnom. A celý náš svet a my v ňom a s ním v porovnaní s Ním „sme menej ako nič!“ a to po všetkých stránkach. V okamihu jeho príchodu sa svet obráti akoby naruby a my pochopíme, aká nesmierna Sila a Moc je v Božej Pokore a Tichosti. Keď ho uvidíme v jeho Svätosti zachváti nás strach a hrôza ak ho nebudeme milovať a mať čisté srdce. Martin Luther vyslovil tušenie, že pre hriešnika je Boh hroznejší ako diabol.

Mojžiš pokračuje ďalej: „aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou…“ A predsa táto Pokora a Tichosť, toto Nekonečno mi dovoľuje a dokonca mi prikazuje, aby som ho miloval. Ak sa niekto cíti byť výnimočným, často sa stáva, že nedovolí, aby sa hocikto k nemu priblížil, ale Boh, ktorý je Najúžasnejší, si želá, aby sme ho milovali. Láska k Nemu by nemala význam, ak by On sám nechcel našu túžbu po Ňom naplniť.

Boha máme milovať celým srdcom, nerozdeleným srdcom a celou dušou. Máme mu slúžiť a zachovávať Božie prikázania. Láska k Bohu sa prejavuje poslušnosťou jeho príkazom. Pán Ježiš hovorí: „Kto zachováva moje príkazy, ten ma miluje.“ Láska k Bohu nespočíva v citoch ale je vrcholne praktická. Týka sa tých najbežnejších vecí v našom živote, ktoré obyčajne podceňujeme. Ide o to, teraz a tu žiť Božie Slovo, Božie prikázania.

A toto všetko sa deje k nášmu vlastnému dobru. Mojžiš končí túto výzvu slovami: „aby ti dobre bolo!“ V Láske k Bohu ide o naše vlastné Dobro o našu Večnú Spásu. V Bohu je zmysel našej existencie. Človek, ktorý nenaplnil zmysel svojej existencie, ostane ako nezrelé ovocie, ktoré je nechutne kyslé a nestráviteľné. A preto bude vypľuté.