18. nedeľa cez rok „C“ – (Lk 12, 13-21)

V dnešnom v evanjeliu podľa sv. Lukáša počujeme, podľa nášho ľudského úsudku, spravodlivú požiadavku, ktorú ale Pán Ježiš odmietol vypočuť: „Učiteľ povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ Táto prosba sa týka bežnej záležitosti. Súrodenci sa nevedeli dohodnúť kvôli dedičstvu. A jeden z nich, ten ktorý sa cítil ukrivdený, sa dožadoval Ježiša ako svojho advokáta. Problém je bežný a vyskytuje sa často aj medzi nami kresťanmi. Výskyt tohto problému nás neprekvapuje, ale skôr nás prekvapuje odpoveď Pána Ježiša. „Dajte si pozor a chráňte sa všetkého lakomstva. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí na jeho majetku.“ Tieto slová boli adresované obidvom stránkam, ktorých sa týkal spor.

Čo je to lakomstvo? V čítaní z listu sv. Pavla Kolosanom sme mohli počuť, že ho sv. Pavol radí spolu s inými neresťami do oblasti modloslužby. Lakomstvo je teda modloslužbou. Ak tvrdíme o niekom, že je lakomý, myslíme tým, že sa nechce podeliť s niečím. Lakomý je ten, kto viacej verí sile bohatstva ako všeobecnému zákonu lásky, ktorý Boh vložil do celého vesmíru. Teda naozaj je to modloslužba, lebo je akousi vierou, ale nie samotnému Bohu ale vierou v moc bohatstva a majetku. Lakomý je ten, kto miluje bohatstvo viac ako Boha a jeho zákon. Lakomstvo je jedným z hlavných hriechov ale zároveň aj trestom za hriešnu lásku a dôveru v hmotné majetky. Ovocím lakomstva je hriešna pripútanosť k hmote. Lakomec je v konečnom dôsledku pripútaný k tomu, čo miloval viac ako Boha. Hmota sa pre neho stáva modlou a zároveň aj trestom.

Ľudia si nechávajú nahovoriť týmto svetom, že dostatočne zabezpečení sú vtedy, keď majú bohatstvo. Celý svet sa nám snaží nahovoriť, že v tomto živote si môže byť istý iba ten, kto nahromadí veľké bohatstvo. Viera v bohatstvo sa tak pre mnohých stáva náhradou za dôveru v Boha. Bohatstvo je veľkým božstvom súčasnosti. Jemu vzdávajú mnohí, ba možno väčšina ľudskej populácie inštinktívnu poctu. Šťastie merajú majetkom a podľa veľkosti bohatstva sa vzdáva aj úcta ľuďom. Vyplýva to z presvedčenia, že bohatstvom možno dosiahnuť všetko. Bohatstvo je teda naozaj jednou z modiel súčasnosti.

Ľudia tohto sveta uvažujú podobne ako boháč z podobenstva: „Duša máš veľké zásoby na dlhé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ A hoci sám Ježiš nás vystríha, aby sme svojmu bratovi nepovedali „blázon“, on sám v tomto prípade hovorí: „Blázon, ešte túto noc požiadajú tvoj život. A čo si nahromadil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, ale pred Bohom nieje bohatý!“

Skutočne pravým bohatstvom, ktoré je prisľúbené tým, ktorí veria, je Boh sám. Boh je Dobro a človek je skutočne bohatý, keď je dobrý. Jedine vtedy sa správne zabezpečujeme, keď konáme dobro. O tomto svete a o jeho bohatstvách a istotách platí to, čo sme počuli v prvom čítaní: „Márnosť nad márnosť!

V Evanjeliu Pán Ježiš hovorí, že blažení sú chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Prisľúbená blaženosť nás stavia pred rozhodujúce mravné voľby. Vyzýva nás, aby sme si očistili srdce od zlých náklonností a nadovšetko vyhľadávali Božiu lásku. Dáva nám poznať, že pravé šťastie nie je ani v bohatstve, ani v blahobyte alebo v pohodlí, ani v ľudskej sláve a moci, ani v nijakom ľudskom diele, nech by bolo akokoľvek osožné, ani v žiadnom stvorení, ale jedine v Bohu, ktorý je prameň všetkého dobra a každej lásky: Pravé šťastie nie je v mať, ale v byť.

V tomto príhovore nechcem kritizovať tých, ktorí vedia rozmnožiť poctivou cestou svoj majetok, a ktorí svojím majetkom podporujú chudobných a možno i menej nadaných a schopných. Veď aj Pán Ježiš v podobenstvách chváli tých, ktorí dokázali rozmnožiť svoje talenty. Svoje slová adresujem tým, ktorí svoje schopnosti zneužívajú na úkor druhých, ktorí nespravodlivo nahromadili majetok, ktorí zadržiavajú spravodlivú mzdu. S týmto javom sa v dnešnej dobe veľmi často stretáme. Je to hriech, ktorý zaradzujeme do kategórie „do neba volajúcich hriechov“.

Nejde teda o to, aby prestali podnikať, tí ktorí čosi majú. Ale ide skôr o to, aby sme svojím túžbam dokázali dať správne hranice, aby sme neboli bohatí na úkor našich blížnych. Bezbrehá ctižiadostivosť a život bez kríža nie je možný z viacerých dôvodov: Nikto na svete nás nemôže prinútiť, aby sme zdieľali hodnoty evanjelia, ale faktom je, že evanjelium reaguje na ľudské neresti a ukazuje spôsob, ako vybudovať lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Inými slovami, Božie kráľovstvo. A Božie kráľovstvo je tam, kde každý dostáva to, čo potrebuje pre svoj život, pretože taký je Boží plán

Ale ak kráčame hore po chrbtoch iných, potom je to hriešne, a teda odsúdeniahodné. To nie je spôsob, cez ktorý môže prísť k pokroku v ľudskej spoločnosti. Veď sa len pozrime na nerovnosti v našej spoločnosti. Prečo je u nás a vo svete toľko chudobných a zranených? Preto, lebo jestvujú ľudia, ktorých ambicióznosť a domnelé potreby nemajú hraníc. Svet vychvaľujú herečku, ktorá ma tisíc párov topánok, namiesto toho, aby ju odsúdil za jej bláznovstvo a za jej nezvládnutú ženskú ješitnosť. Preto je podľa Slov Pána Ježiša nutné usilovať sa o spravodlivosť a prijímať limity: limity vo svojich vlastných potrebách a tiež schopnosť vidieť tých, na ktorých úkor máme my viac, než potrebujeme.

Je zaujímavé, že ľudia, ktorí si osvoja takýto cieľ, t. j. dosahovať úspechy a kráčať za každú cenu k bohatstvu, si časom vypracujú aj vlastnosti, ktoré im v tom pomáhajú. Sem patrí hlavne podvod, nečestnosť, klamstvo, ba často i lesť.

Sv. Pavol v listu Timotejovi 6,10 nás poučuje: „Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.“

Čínsky mudrc Konfucius hovorí: „Múdry človek sa vyhýba trom veciam. V mladosti zmyselnosti. Keď dosiahne mužný vek, bojovnosti. Keď dosiahne starecký vek, lakomstvu.“

Nech teda aj nás Pán dnes vedie k tomu, aby sme si zachovali správnu schopnosť „presadiť sa“. Ak máme talent, snažme sa ho rozvinúť. Ale zároveň nech nás vedie k tomu, aby sme čestnosť a lásku k tým, ktorí nemajú toľko, ako my, dokázali postaviť na prvé miesto. A to preto, lebo sme uverili v Krista a v jeho program, ktorý je schopný vybudovať spravodlivý svet.