15. piatok – (Mt 12,1-8)

V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš odhaľuje dva hlavné princípy kresťanského práva. Prvým je „človek“ – človek je viac ako sobota. Nebol stvorený človek pre sobotu, ale sobota pre človeka. Zmyslom každého zákona je dobro človeka, ak niektorý zákon tento svoj zmysel neplní, alebo nemôže plniť, je nanič. Problém je však v tom, čo je dobro pre človeka? Zdanlivo nepríjemne veci sú potrebné a užitočné. Naopak zdanlivo žiadúce veci treba zakázať, lebo škodia. Aj v bežnom živote majme na zreteli, že každý zákon je ustanovený pre dobro človeka a nie človek pre to, aby sa plnil zákon.

Veľmi často zdôrazňujem, že len skrze obetu sa dostávame k Bohu, že obeta nám otvára dvere k Bohu. Tá naša kresťanská obeta nespočíva v zabíjaní zvierat, ale je duchovnejšia. Každý kresťan je vyzvaný, aby zabil „zviera“, ktoré drieme v ňom. Aby sme podľa Kristových slov zapreli sami seba a zobrali svoj kríž a išli za ním. Avšak aj tu má prednosť milosrdenstvo pred obeťou. Milosrdenstvo je najistejšia cesta k Bohu. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnú milosrdenstvo. Milosrdenstvo v pôvodnom zmysle je solidárnosťou o ktorej na inom mieste hovorí Ježiš: „Plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi!“ Milosrdenstvo je schopnosť vcítiť sa do problémov druhého, vedieť sa stotožniť s druhým. Postaviť sa na jeho miesto a vžiť sa do jeho problémov. Veľmi často sa roztopí naše tvrdé ľudské srdce, keď sa vžijeme do situácie svojho blížneho.

„Čo chcete, aby druhí robili vám, robte aj vy im a čo nechcete, aby druhí robili vám, nerobte ani vy im!“ Ježiš hovorí, že v tom je celý zákon i proroci, Celé náboženstvo stojí a padá na milosrdenstve. Boh sám je v tomto slova zmysle milosrdný, lebo sa nevie ľahostajne dívať na ľudské utrpenie. Aj v druhej knihe Mojžišovej sa dozvedáme na mnohých miestach, že Boh vidí utrpenie človeka a Že nieje mu ľahostajne. „Krik Izraelových synov prišiel ku mne a videl som ich útrapy, ako ich Egypťania sužujú.” Boh chce naše dobro, Boh nás chápe a súcití s nami. Buďme takisto súcitní voči druhým, ako je Boh súcitný voči nám a odpúšťa nám naše hriechy a lieči naše rany.