13. pondelok, cyklus I – (Gn 18,16-33)

V prvom čítaní je Abrahámovi, ako Božiemu priateľovi, zjavené Božie rozhodnutie zničiť Sodomu a Gomoru. „Mám pred Abrahámom tajiť, čo chcem urobiť?! Veď z Abraháma sa má stať veľký a mocný národ a v ňom majú byť požehnané všetky národy zeme. Nuž oznámim mu to, lebo on prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe zachovávať Pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva, aby tak Pán splnil Abrahámovi všetko, čo mu prisľúbil.” Toto zjavenie spravodlivého Božieho súdu má priviesť Abraháma a všetko jeho potomstvo k bohabojnosti, ktorá sa prejaví ako snaha zachovávať Pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva. Len tak sa môžu naplniť aj Božie prisľúbenia, ktoré Pán Abrahámovi dal. Nemôže dúfať vo vyplnenie Božích zasľúbení, keď nezachovávame Pánovu cestu. Je to poslanie muža pripomínať Pánov zákon a viesť svoje deti po Pánovej ceste. Viera je cesta. Ježiš sa predstavuje ako cesta, po ktorej treba kráčať. Sme na ceste ku Spáse. Ale ak ideme touto cestou naša nádej prerastá do blaženej nádeje.

„Preto Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť.” Ktosi, komu sa ublížilo, žaloval na Sodomu a Gomoru. Ich hriech je charakterizovaný ako veľmi ťažký. Katechizmus ho radí medzi hriechy do neba volajúce. Boh sa tu predstavuje ako ten, ktorý sa toto všetko dozvedá len akoby prostredníctvom človeka. Chce zostúpiť do ľudskej reality, aby sa presvedčil. Definitívne zostúpenie Boha sa uskutočnilo vo Vtelení Božieho Syna. Boh zobral na seba ľudský údel, aby sa presvedčil o trpkosti ľudského údelu a aby nás presvedčil o možnej Spáse. Niektorí vykladači hovoria, že ťažisko hriechu Sodomy a Gomory nebolo natoľko v ich perverznom sexuálnom chovaní, ktoré je dôsledkom straty Božieho priateľstva, ale v ich krutosti voči cudzincom, voči ktorým nezachovali zákon pohostinnosti. Svätý Pavol v liste Rimanom tri krát zdôrazňuje, že Boh človeka, ktorý Mu nebol vďačný a neoslavoval Ho a oddával sa modloslužbe vydal napospas nečistým vášniam. Boh pozná korene homosexuálneho chovania človeka. Veľmi často za to môže nesprávny zážitok otcovstva v rodine a z toho vyplýva i nesprávna predstava Boha. Boh Otec, ktorého si nevieme vážiť a ctiť a nevieme mu byť vďační, lebo sme nikdy nezažili pravé otcovstvo.

A potom nám Božie Slovo ukazuje Abraháma ako orodovníka: „Tu Abrahám pristúpil bližšie a povedal: „Zahubíš azda spravodlivého spolu s bezbožným? Možno, že je v meste päťdesiat spravodlivých. Vari ich zahubíš, alebo radšej odpustíš mestu kvôli päťdesiatim spravodlivým, čo sú v ňom? Nech je ďaleko od teba, že by si takto robil, usmrcoval spravodlivého s bezbožným! Takto by sa rovnako vodilo spravodlivému i bezbožnému. To nech je ďaleko od teba! Ty, ktorý súdiš celú zem, nebudeš takto súdiť!” Človek Abrahám sa odvažuje napomínať Boha a pritom sa odvoláva na jeho svätosť a spravodlivé súdy. Problém Božieho súdu spočíva v tom, že spolu s hriešnikmi zahynú aj spravodliví. Abrahám si nevie ani predstaviť, žeby spravodliví Boh mohol dopustiť, aby spravodliví trpeli spolu s hriešnikmi. A vôbec netuší, že sa raz Najspravodlivejší Boh zjaví ako trpiaci za hriešnikov.

„Pán mu povedal: „Ak v meste Sodome nájdem päťdesiat spravodlivých, kvôli nim odpustím celému mestu.” Boh je ochotní kvôli spravodlivým odpustiť celému mestu. Abrahám vedení Božím Duchom začína vyjednávať. Začína 50 a končí 10 spravodlivými. „Ach, nehnevaj sa, Pane, že ešte raz vravím. Ak sa ich tam nájde len desať?” On odpovedal: „Nezahubím kvôli desiatim.” Tento rozhovor síce vyzerá ako snaha presvedčiť Boha, ale nakoniec skôr vyznieva ako snaha presvedčiť človeka o Božom milosrdenstve a zľutovaní. Možno z tohto posledného čísla vyplýva predpis Talmudu, ktorý hovoril o tom, že bohoslužba v synagóge sa mohla konať len vtedy, keď sa nazbieralo desať mužov ochotných sa modliť. Žien je v kostole vždy dosť, ale nájsť desať mužov ochotných sa modliť je ťažšie. Ako to vyzerá s mužmi v našom kostole? Je nás tu aspoň desať? Prosme za toto mesto, aby sa tento ľud celým srdcom obrátil k Bohu.