11.01. – (1 Jn 5,5-13)

„Milovaní, kto iný víťazí nad svetom, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží?“ Znovu pripomeniem to, čo mnohým uniká: Svet, v ktorom žijeme, nie je totožný s rajskou záhradou, z ktorej bol človek po hriechu vyhnaný, nie je teda ani rekreačným podnikom, ani strediskom zábavných programov. Apoštol hovorí, že žijeme vo vyhnanstve, ďaleko od Pána. Dokonca apoštol Ján na inom mieste prehlasuje: „Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého.“ (1 Jn 5,19) „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.“ (1 Jn 2,15-17) Svet je niečo, čo nemáme milovať, ale premôcť. Svet je bojiskom. Svet i prirodzený človek, teda človek, tak ako sa narodil, leží v moci zla. Je zajatcom zla. Treba na to nejaký zvláštny dôkaz. Človek dokáže zabíjať a ničiť Božie dielo. Človek likviduje vlastné deti. Zlo je všetko to, čo sa stavia proti Zjavenému Božiemu Slovu, čo nesúhlasí a nechce súhlasiť s Kristom a s jeho učením. Toto zlo sme pozvaní v sebe premáhať.

A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Víťazstvom nad svetom je naša viera. Základ našej viery tvorí pravda, že Ježiš je Syn Boží. To znamená, že v ňom sa nám dáva poznať pravý Boh. Ak chceme poznať Boha a premôcť svet, musíme sa vážne zaoberať Ježišom. To slovo tu nie je len na vypočutie, ale na Život. Skrze Krista poznávame Boha, Boha trpiaceho s trpiacim človekom. Nikto nie je tak blízko trpiacemu ľudstvu ako Ukrižovaný. Všetci kráčame ku smrti, ale Ježiš nám zjavuje, že On nad ňou víťazí, lebo je Vzkriesenie a Život. Ak ho prijímame, máme už teraz v sebe prvotiny Vzkriesenia a Života.

„On je ten, ktorý prešiel cez vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen cez vodu, ale skrze vodu a krv. A dosvedčuje to Duch, pretože Duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv, a títo traja sú zajedno.“ Každé dieťa, ktoré sa rodí do tohto sveta, je sprevádzané vodou a krvou maternice. Aj ku Spáse prichádzame skrze vodu krstu a skrze Kristovu krv. Voda nám môže symbolizovať život ako taký, lebo všetko živé v sebe obsahuje ako základ vodu. Vyliata krv je zasa symbolom biologickej smrti. Skrze realitu pozemského života a skrze bránu smrti prichádzame do večnosti. Kristus prešiel skrze vodu, teda pozemským životom, ale nielen cez vodu, ale aj skrze krv, skrze smrť. A dosvedčuje to Duch, ktorý na nás zostupuje ako ovocie Kristovho života uprostred nás.

„Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie, pretože je to Božie svedectvo; a on svedčil o svojom Synovi.“ Sme schopní uveriť dobrému človeku, o čo viac máme veriť Svätému Bohu. Boh svedčil o svojom Synovi. Každý Kristov zázrak je znakom toho, že je s ním Boh. A najväčšie svedectvo Boha o svojom Synovi je jeho Slávne Vzkriesenie a Zoslanie Ducha Svätého na apoštolov.

„Kto verí v Syna Božieho, má toto svedectvo v sebe.“ Ak naozaj uveríme v Kristovo tajomstvo, v Božie Synovstvo Krista, ak uveríme, že v ňom sa zjavuje Pravý Boh a pravý človek, budem naplnený Duchom Božím. Viera v Pravdu vedie k naplneniu sa Duchom. A prebývanie Ducha v nás je Božie svedectvo, je potvrdením Pravdy evanjelia.

„Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neverí svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi.“ Boh hovorí a hovorí skrze svoje Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ak mu verím, robí ma spravodlivým. Ak mu neverím, robím Boha luhárom a tým ho urážam. Základ ospravodlivenia je naša viera. Boh dáva svedectvo o svojom Synovi.

„A toto svedectvo je, že nám Boh dal večný život, a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.“ Ak prijímame Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, prijímame ho ako svoj Život. Ježiš hovorí o sebe: „Ja som Život“. Ak ho prijímam, tak v ňom prijímam vitalitu svojej duše. Moja duša začne rásť do podoby, ktorá sa Bohu páči. Ježiš vo mne spôsobí dokonalosť a spravodlivosť. On je Láska a bez neho nie som schopný lásky a ničoho, čo je s láskou spojené, teda žiadnej skutočnej čnosti.

„Toto som napísal vám, ktorí veríte v Meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ Ak správne veríme, už teraz máme v sebe večný život. To nebude až potom, to je už teraz a prejavuje sa to v nás, ako dobrota v srdci, radosť z Boha, Láska. Vy všetci, ak ste skutočne uverili v Ježiša Krista ako v Božieho Syna, máte v sebe večný život. Večný život neznamená pozemský spôsob existencie predĺžený do nekonečna, večný život je život kvalitatívne iný, účasť na spôsobe existencie Boha, Boží život, účasť na Nestvorenom Bytí. Božia milosť je lepšia než Život. V Bohu nájdeš oceán Lásky a Pochopenia.