11.01 . – (1 Jan 5,5-13)

„Milovaní, kdo vítězí nad světem (kdo jiný přemáhá svět), ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ Znovu připomenu to, co mnohým uniká: Svět, ve kterém žijeme, není totožný s rajskou zahradou, z níž byl člověk po hříchu vyhnán, není tedy ani rekreačním podnikem, ani střediskem zábavných programů. Apoštol říká, že žijeme ve vyhnanství, daleko od Pána. Dokonce apoštol Jan na jiném místě prohlašuje: „Víme, že jsme z Boha ale celý svět má v moci zlý duch (je v moci zlého).“ (1 Jan 5,19)

Anebo: „Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Vždyť všechno, co je ve světě: žádost těla, žádost očí a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa. (Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.) Svět však pomíjí a s ním i jeho žádostivost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky.“ (1 Jan 2,15-17) Svět je něco, co nemáme milovat, ale přemoci. Svět je bojištěm. Svět i přirozený člověk, tedy člověk, tak jak se narodil, leží v moci zla. Je zajatcem zla. Třeba na to nějaký zvláštní důkaz. Člověk dokáže zabíjet a ničit Boží dílo. Člověk likviduje vlastní děti. Zlo je všechno to, co se staví proti Vtělení a Zjevení Božího Slova, co nesouhlasí a nechce souhlasit s Kristem a s jeho učením. Toto zlo jsme pozváni v sobě přemáhat.

A tím vítězstvím, které přemohlo svět, je naše víra. Vítězstvím nad světem je naše víra. Základ naší víry tvoří pravda, že Ježíš je Syn Boží. To znamená, že v něm se nám dává poznat Pravý Bůh. Pokud chceme poznat Boha a přemoci svět, musíme se vážně zabývat Ježíšem. To Slovo tu není jen ke slyšení, ale pro Život. Skrze Krista poznáváme Boha, Boha trpícího s trpícím člověkem. Nikdo není tak blízko trpícímu lidstvu jako Ukřižovaný. Všichni kráčíme ke smrti, ale Ježíš nám zjevuje, že On nad ní vítězí, neboť je Vzkříšení a Život. Pokud ho přijímáme, máme již nyní v sobě prvotiny Vzkříšení a Života.

„Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev. Nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je Pravda. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno.“ Každé dítě, které přichází na tento svět, je doprovázeno vodou a krví dělohy. I ke Spáse přicházíme skrze vodu křtu a skrze Kristovu krev. Voda nám může symbolizovat život jako takový, protože všechno živé v sobě obsahuje jako základ vodu. Vylita krev je zase symbolem biologické smrti. Skrze realitu pozemského života a skrze bránu smrti přicházíme do věčnosti. Kristus prošel skrze vodu, tedy pozemským životem, ale nejen přes vodu, ale i skrze krev, skrze smrt. A dosvědčuje to Duch, který na nás sestupuje jako ovoce Kristova života uprostřed nás.

„Když přijímáme svědectví lidské, tím větší platnost má svědectví Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu.“ Jsme schopni uvěřit dobrému člověku, o co víc máme věřit svatému Bohu. Bůh svědčí o svém Synu. Každý Kristův zázrak je znakem toho, že je s ním Bůh. A největší svědectví Boha o svém Synu je jeho Slavné Vzkříšení a Seslání Ducha svatého na apoštoly.

„Kdo věří v Božího Syna, má o tom (má toto) svědectví v sobě.“ Pokud opravdu uvěříme v Kristovo tajemství, v Boží Synovství Krista, pokud uvěříme, že v něm se zjevuje Pravý Bůh a pravý člověk, budeme naplnění Duchem Božím. Víra v Pravdu vede k naplnění se Duchem. A přebývání Ducha v nás je Boží svědectví, je potvrzením Pravdy evangelia.

„Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydává o svém Synu.“ Bůh mluví a mluví skrze své Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Pokud mu věřím, dělá mě to spravedlivým. Pokud mu nevěřím, dělám Boha lhářem a tím ho urážím. Základ ospravedlnění je naše víra. Bůh dává svědectví o svém Synu.

„To je to svědectví, Bůh nám dal věčný život, a tento život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Božího Syna, život nemá.“ Když přijímám Ježíše jako svého Pána a Spasitele, přijímám ho jako svůj Život. Ježíš mluví o sobě: „Já jsem Život!“ Když ho přijímám, tak v něm přijímám vitalitu své duše. Duše začne růst do podoby, která se Bohu líbí. Ježíš ve mně způsobí dokonalost a spravedlnost. On je Láska a bez něj nejsem lásky schopen, ani ničeho, co je s láskou spojené, tedy žádné skutečné ctnosti.

„Tohle vám píšu, abyste si byli vědomí, že máte věčný život, protože věříte ve jméno Syna Božího.“ Když správně věříme, již nyní máme v sobě věčný život. To nebude až potom, to je už teď a projevuje se to v nás, jako dobrota v srdci, radost z Boha, Láska. Vy všichni, pokud jste skutečně uvěřili v Ježíše Krista jako v Božího Syna, máte v sobě věčný život. Věčný život neznamená pozemský způsob existence prodloužený do nekonečna, věčný život je život kvalitativně jiný, účast na způsobu existence Boha, Boží život, účast na nestvořeném Bytí. Boží milost je lepší než Život. V Bohu nalezneš oceán Lásky, Pochopení a Přijetí.