1. pondelok – (Mk 1,14-20)

Dnešné evanjelium nám ukazuje zrod duchovného povolania. Pozvanie prichádza od Boha skrze Božie Slovo. Nevieme, prečo Boh pozýva konkrétneho človeka. To zostane Božím tajomstvom. Je to tajomstvo Božej voľby. Pán Ježiš na inom mieste pripomína apoštolom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ Nie je to predovšetkým rozhodnutie samotného človeka, ale je to Božia voľba. Toto vedomie Božej voľby nám môže pomôcť vtedy, keď poznávame svoju biedu a nehodnosť. Aj dnešné evanjelium ukazuje, kto si koho prvý všimol. Bol to Ježiš, ktorý uzrel Šimona a Ondreja, Jakuba a Jána.

Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí”. Pán Ježiš nehovorí: „Ja vás naučím, ako sa lovia ľudia“, ale „Poďte za mnou a ja z vás urobím rybárov ľudí“. V prvom rade teda nejde o vyučenie sa akejsi zručnosti chytania ľudí, ale ide o nasledovanie Ježiša, objavenie Ježiša. Sv. Serafín Sarovský hovorí: „Nájdi Pokoj a tisíce ľudí okolo teba nájde Spásu!“ Prvoradá povinnosť je „ísť za Ježišom“. Na inom mieste evanjelium hovorí: „Povolal ich, aby boli s ním!“ Čo to znamená „byť s Ježišom“ alebo „existovať v Ňom“? To znamená „byť v stave posväcujúcej milosti”, znamená to stálu snahu o spojenie s Bohom skrze modlitbu, prijímanie sviatostí, načúvanie Božiemu Slovu a nasledovanie.

Apoštolát je len vtedy správny, keď vychádza z modlitby, teda z nášho spoločenstva s Bohom a keď k modlitbe znovu privádza. Zmyslom apoštolátu je to, čo píše sv. Ján vo svojom liste: „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.“ (1 Jn 1,3). Apoštolát sa rodí so spoločenstva s Bohom a znovu má viesť oslovených k tomuto spoločenstvu. A spoločenstvo s Bohom to je stav posväcujúcej milosti, ktorý si musíme chrániť a živiť modlitbou a sviatosťami.

Keď sme sa rozhodli ísť za Ježišom, musíme sa zriecť svojich predstáv o svojom živote. Evanjelium hovorí o tom, že apoštoli opustili všetko a išli za ním. Nejde o realizáciu svojho plánu ale o naplnenie Božieho zámeru s nami, a teda aj o našu skutočnú a pravú sebarealizáciu. Dnes ťa Pán Ježiš pozýva kráčať za ním a zajtra ťa môže poslať trebárs aj do Indie. Musíš mu odpovedať podobne ako SZ prorok: „Pôjdem, kamkoľvek ma pošleš!“ Služba apoštola je služba hlásania radostnej zvesti o Božom kráľovstve. Máme učiť ľudí, ako odovzdať Bohu svoj život, aby tak zažili v sebe Božie kráľovstvo. Hlásame radostnú zvesť o tom, že keď sa odovzdáme Bohu, On sám vezme vládu nad nami a zodpovednosť za naše životy. On všetko privádza k dokonalosti. Božie kráľovstvo to je pôvodný stav prvých ľudí. Je to návrat k životu, ktorý vedie k zbožštenie človeka. Je to návrat na cestu k Otcovi.

Povolanie je službou Slovu, snahou zachytiť a sprostredkovať druhým Pánovo Slovo. O Samuelovi čítame v SZ: „ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem“. To znamená, že žiadne Božie Slovo nezostalo bez úžitku. Každé Božie Slovo treba vierou prijať a chrániť vo svojom srdci. Tak ako dobrí ľudia dbajú na to, aby ani čiastočka chleba nepadla na zem, tak Samuel strážil Božie Slovo ako cenný pokrm duše. Pred všetkým môžeme a niekedy aj musíme v živote utekať. neutekajme však pred Božím hlasom, pretože môžeme utiecť len do prázdnoty nešťastného života. Radšej počujme, vypočujme a vrhnime sa s dôverou do Božieho náručia.

Sv. František vo svojom výklade na „Otče náš“ hovorí: „Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi – aby sme ťa milovali celým srdcom – keď na teba budeme neustále myslieť, celou dušou – keď po tebe budeme neustále túžiť; celou mysľou – keď k tebe budeme smerovať všetky svoje úmysly a vo všetkom budeme hľadať tvoju česť a celou svojou silou – keď dáme všetku svoju energiu a schopnosti duše i tela do služby tvojej lásky a nikam inam a aby sme milovali svojho blížneho ako sami seba – kiež strhneme všetky, ako len sme schopní, ku tvojej láske, a keď sa budeme radovať z dobra druhých ako z vlastného, ​​budeme mať účasť na jeho utrpení a neublížime nikomu.“ Apoštolát môžeme charakterizovať aj slovami sv. Františka, ako snahu strhnúť všetkých, nakoľko je to len možné, k láske Kristovej.