09. Příprava na Letnice – Kdo je Duch Svatý?

4. Velikonoční středa – (Sk 12,24–13,5a)

V dnešním čtení ze Skutků apoštolských vidíme znovu úžasné účinky Ducha Svatého. Vidíme, jak se velmi konkrétně projevuje jeho vedení. Duch Svatý řekl: „Oddělte mi Barnabáše a Šavla na dílo, na které jsem je povolal”. „A oni vyslaní Duchem Svatým přišli do Seleucie….“ Vidíme, že existuje taková reálná spolupráce a takové duchovní vedení jako kdysi mezi apoštoly a Kristem. V evangeliu vidíme, že Ježíš přišel na svět jako Světlo, aby nikdo kdo věří v něho nezůstal ve tmě. Už SZ žalmista říká: „Světlem pro mé nohy je tvé Slovo.“ Za Kristovým Slovem se skrývá sám Bůh Otec.

Na minulé katechezi jsme si řekli, že naprosto nejdůležitějším poselstvím pro nás je, jak se stát naplněným Duchem Svatým. Pokud se to nenaučíme, nepochopíme-li to, nesplníme příkaz Pána Ježíše vůči současným lidem. Existuje mnoho příkladů svědčících o tom, že pochopení toho, co znamená být naplněn Duchem Svatým, radikálně mění život lidí. Toto pochopení se stává pramenem síly pro vydávání svědectví.

To je základní věc, pokud chceme hlásat evangelium. Ohlašování evangelia není především záležitostí dobré organizace nebo využívání techniky. Ohlašování evangelia je záležitostí skutečně živých a Duchem Svatým oživených křesťanů. Jen tito mají o čem lidem mluvit a oni si nejlépe uvědomují rozdíl života jen z vlastních sil a života z moci Boží. Budeme si postupně odpovídat na některé otázky týkající se Ducha Svatého:

1. Kdo je Duch svatý?

Duch svatý je Bůh. Je osobou, která mě svou vůli, rozum a city. Není tedy jakousi neosobní Boží mocí. Má stejnou Božskou přirozenost, jako Otec a Syn. Je třetí Osobou Nejsvětější Trojice, rovný Bohu Otci i Synu. Existuje jeden Bůh ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý.

Duch Svatý vychází z Otce i Syna. Je osobním vztahem lásky mezi Otcem a Synem. Je Božským výronem lásky. Otec miluje Syna v Duchu Svatém. Duch svatý je Bytostnou Nestvořenou Dobrotou Boha. Je jakýmsi Božím Prostředím.

Každá z těchto osob má svůj vlastní podíl na naší Spáse. Bůh Otec dokonal naše Spasení skrze to, že dal svého Syna a Syn spolu s Otcem posílá Ducha Svatého. Působení jednotlivých osob lze vyjádřit takto: náš život, nový život je směřování k Bohu Otci skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém.

2. Proč nám Kristus poslal a vydobyl přístup k Duchu Svatému?

Evangelium hovoří a to slovy samého Krista o pěti skutečných plodech a účincích Ducha Svatého:

a.) Duch Svatý způsobuje naše znovuzrození, které je podmínkou vstupu do Božího Království, tedy do nového života v Bohu, v jednotě s Bohem. Ježíš řekl Nikodémovi: „Amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí z vody a Ducha Svatého, nemůže se dostat do Království Božího.“ Duch Svatý je tvůrcem nového života, jakéhosi nového počátku, jakéhosi rozhodujícího zvratu v nás, který Písmo svaté nazývá novým narozením.

Můžeme říci, že Duch Svatý v nás znovu vytváří obraz Boží, že nás formuje do podoby Ježíše Krista, že v nás oživuje samého Ježíše Krista, který je naším Životem. Třeba nám podobně jako Panně Marii počít z Ducha Svatého, vírou v Boží Slovo a z moci Boží. Duch Svatý je tedy naprosto nutný, abychom se narodili znovu, abychom mohli začít nový život. Toto je nejzákladnější uzdravení, které potřebujeme.

b.) Duch svatý nám dává poznání Pravdy, té Pravdy, kterou je, Kristus sám.

c.) Bez Ducha Svatého nejsme ve stavu a nejsme schopni věřit jí s naprostou neochvějnou jistotou, tak abychom dokázali na ni opřít celý svůj život. Proto praví Kristus: „Ale já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám.“ (Jan 16,7).

d.) Duch Svatý nám nepřinese novou nauku, novou ve vztahu k té, kterou přinesl Kristus, ale tuto pravdu umístí do našeho nitra a vzbudí v nás víru, bez které se Kristovo slovo nestane pro nás Božím Slovem, které přijmeme bez jakékoli pochybnosti.

Můžeme-li mluvit o jakési novosti, ta spočívá jen v tom, že to Slovo, které jsme již stokrát slyšeli, stane se najednou pro nás živým a hlubokým a lépe mu porozumíme. „Když však přijde On, Duch Pravdy, vyučí vás ve vší Pravdě, neboť nebude mluvit sám od sebe, ale bude říkat to, co slyší, a zvěstuje vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť přijme z mého a to vám zvěstuje” (Jan 16,13-14).

e.) Jen v Duchu Svatém můžeme přijmout Kristovu Pravdu, jeho nauku. Zde nestačí přirozená inteligence, věda, rozum a lidské nadání, neboť platí slovo Žalmistu: „Jen ve Tvém Světle můžu Světlo vidět”. (Ž 35,10) Musíme mít vnitřní Světlo Ducha Svatého, abychom mohli poznat Krista jako Světlo – Jasnost.