04. O Hierarchii anjelov

V priebehu roku si pripomínanie sviatok archanjelov a tiež si pripomínanie sviatok anjelov strážnych. Z toho môžeme pochopiť, že aj vo svete duchov existuje určitá hierarchia. Dnes teda budem hovoriť na tému: Hierarchia anjelov. Prečo je potrebná táto hierarchia? Môžeme to vyjadriť aj takto: Anjeli tvoria okolo Boha oblak milosrdenstva a porozumenia, pretože hriešny človek, neschopný poznať Pravdu, by pri priamom kontakte s Absolútnom, musel zahynúť na úrovni mravnej i intelektuálnej. Jednoducho by nezniesol pohľad na Boha. Preto tu anjeli stoja akoby vo funkcii akéhosi filtra, aby k človeku prepustili len toľko Božského svetla, koľko je schopný vzhľadom na svoju momentálnu obmedzenosť, mentálnu i morálnu uniesť.

Sv. Tomáš Akvínsky hovorí, že Boh vládne stvoreným skutočnostiam tak, že nižšie riadi vyššími. To isté platí aj v oblasti duchov. Zvykneme ich nazývať anjelmi, i keď v pravom slova zmysle sú anjelmi len tí, ktorí slúžia zvestovaniu. Radíme sem všetky tie bytia, ktoré stoja v hierarchii medzi Bohom a človekom. Duchovia vládnu väčšou silou ako hmotné telesá. Jej zdroj je pre nás nepochopiteľný. K tomu, aby mohli konať nepotrebujú telo a jeho energiu. Nakoľko vyššie intelektuálne podstaty majú väčšiu moc, tak isto ale dokonalejšie vedia prijať Božiu vôľu a aj ju naplniť. Nižšie intelektuálne podstaty ju neprijímajú tak dokonale ani v oblasti poznania a ani v oblasti vôle. Na duchovnej úrovni stojí ľudský intelekt najnižšie. Vyšší duchovia dosahujú dokonalé poznanie uvedeného rádu bezprostredne od Boha: táto dokonalosť je ovšem potrebná, aby ju mohli dosiahnuť iné nižšie súcna skrze ne, tak ako učiteľ vždy inteligenciou prevyšuje žiaka. Ináč by sa žiak od neho nemal čo učiť. Preto sa hovorí o najvyšších anjeloch, že sú anjelmi „prvého rádu” (prvého stupňa) a „posvätní vládcovia” a „nie sú posväcovaní skrze anjelov, ale sú do tohoto stupňa povznášaní priamo Bohom.” Stvorená bytosť nemá žiadny právny ani mravný nárok na to, aby Boha mohla poznať. Je to len Božia Dobrota, ktorá to umožňuje a chce.

Niektorí duchovia predsa poznávajú jasnejšie ako druhí a tí sa nazývajú Serafííni, akoby planúci či horiaci, pretože sú ohňom podnieteným láskou alebo túžbou po Bohu. Preto sa hovorí, že ich meno označuje tiež ich pohyblivosť ohľadom Božích príkazov, ktorá je dychtivá a poddajná. A ich cieľom je dovedenie nižších intelektov k Bohu ako ku svojmu cieľu.

Druhí anjeli však dokonale poznávajú Múdrosť Božej Prozreteľností a tí sa nazývajú Cherubíni, ich meno naznačuje plnosť poznania. Sv. Dionýz hovorí, že ich meno naznačuje, že „sú rozjímaví v prvej činnej sile Božej krásy.”

Tretia skupina anjelov zvažuje a vykonáva sudcovskú Božiu moc a ti sa nazývajú Tróny. Trónom sa predsa označuje súdna moc: „sadol si na trón spravodlivý sudca” (Ž 9,5) Preto sa o nich hovorí, že sú „Božou oporou a dôverne vhodní ku všetkým Božím akciám.”

Uvedenému sa nemá rozumieť tak, ako by bolo čosi iné Božia dobrota, Božia múdrosť a Božie súdy. Je to podobne ako keď sa biele svetlo láme na hrane kryštálu. Tak sa Božia jednoduchosť javí nám. Teda duchovia, ktorí môžu dokonale poznať poriadok prozreteľnosti sa stávajú prostredníkmi medzí Bohom a ľuďmi, ktorí nedokážu takto všeobecne poznať, ale chápu len postupne skrze čiastočne príčiny a takisto prostredníkmi medzi Bohom a nižšími anjelmi. Je potrebné, aby existoval nejaký poriadok tiež medzi týmito intelektuálnymi podstatami. Veď všeobecná Božia prozreteľnosť sa rozdeľuje medzi mnohých vykonávateľov. Toto sa deje skrze ďalšiu triedu anjelov a to sú Panstva. Páni majú predsa prikazovať to, čo iní prevádzajú. Preto Sv. Dionýz hovorí, že termín Panovanie označuje: „nejakú vyvýšenosť, povznesenosť nad každú služobnosť a vynikajúcu nad každé podrobenie”.

Ďalšia trieda je trieda Síl: podľa sv. Dionýza ich názov označuje: „akúsi silnú mužnosť ku všetkým činnostiam podobným Bohu, nezanedbávajúcu zo slabosti nijaké pohnutie podobné Bohu.” A tak sa ukazuje, že základ všeobecnej činnosti patri tejto triede anjelov, napr. do jej pôsobnosti patri pohyb nebeských telies, od ktorého zasa ako od všeobecných príčin vyplývajú čiastočne účinky v prírode. Mohli by sme teda konštatovať, že za každým prírodným zákonom stojí akási Sila. To platí aj o riadení zvierat, hmyzu, rastlín, počasia. Tiež podľa sv. Gregora práve tieto sily pôsobia aj tam, kde sa deje zázrak, ktorý stojí akoby v rozpore s prírodnými zákonmi, alebo je spôsobenými úžasnou aktivizáciou prírodných zákonov. Im teda prísluší vykonávanie Božích diel, ktoré povstávajú akoby proti prírodným zákonom, a preto sú najvznešenejší v Božích službách: skrze nich častejšie povstávajú Božie znamenia, prednostne vykonávajú Božiu vôľu v tomto našom hmotnom svete.

Ďalšou skupinou anjelov sú Mocnosti, ktoré majú poslanie zadržovať všetky tie účinky, ktoré by mohli narušiť všeobecný poriadok prozreteľnosti. Podľa sv. Gregora práve táto anjelska trieda má poslanie, „krotiť opačné mocnosti.”

Ďalšou skupinou anjelov sú tí, ktorí majú na starosti naše ľudské záležitosti. Oni prijímajú a poznávajú Božiu prozreteľnosť v čiastočných záležitostiach a to sa predovšetkým týka našich ľudských záležitosti. Preto o nich hovorí sv. Dionýz, že „táto trieda anjelov riadi ľudské spoločenské zriadenie a vôbec ľudské záležitosti. Medzi nimi existuje trieda Kniežat, ktorí podobne ako vlády tohoto sveta, majú na starosť celé mestá, dediny a národy. Tak sa dozvedáme, že Michael je kniežaťom Židovského národa. Podobne sa vo Fatime zjavil Anjel Portugalska. V právomoci tejto triedy je založenie kráľovstiev a štátov a zmeny vlády od národa k národu. Tak isto oni vedú, ak sa nimi nechajú viesť, politikov, poučujú o tom, ako vládnuť. Je to trieda, ktorú by sme mali zvlášť v našej rozbúrenej politickej situácii vzývať a prosiť o pomoc, aby nám vládli ti, ktorí sa riadia Božími zákonmi.

Ak sa jedná nie o národne alebo obecné ľudské dobro, ale o dobro jednotlivca, ktoré ale má slúžiť celku, napríklad kňazský úrad, biskupský úrad, ochrana viery a mravov toto je náplňou práce Archanjelov. O nich hovorí sv. Gregor, že „zvestujú najvznešenejšie”, ako napr., archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii Vtelenie Slova, ktorému majú všetci uveriť.

Ak sa však jedná o osobné ľudské dobro, alebo o dobro jednotlivcov, toto ma na starosti trieda Anjelov strážnych, o nich sv. Gregor uvádza, že „zvestujú najnižšie”. Poučujú o tých najzákladnejších veciach individuálneho ľudského života. Preto sú nazývaní tiež „strážci ľudu”, podlá výroku Žalmu: „Anjelom svojim prikázal, aby ta strážili na všetkých tvojich cestách.” Sv. Dionýz hovorí, že Archanjeli sú prostredníkmi medzi Kniežatami a Anjelmi, pri čom majú čosi spoločné z obidvoch týchto tried. S Kniežatstvami majú spoločné to, že môžu poskytovať informácie nižším anjelom a s anjelmi to, že sa môžu približovať k ľuďom a zvestovať im. Základná úloha anjelov je zvestovanie, odborne by sme mohli povedať vzdelávanie človeka, informovanie človeka. Zjavovať Božie Slovo, pripravovať cestu ku Zjaveniu Slova v plnosti.

Možno sme si zvykli na svet samozrejmosti a zabudli sme, že nič nieje samozrejme, za všetkým predovšetkým stojí sama Božia moc a sila, ale táto sa realizuje prostredníctvom anjelov a ľudí. Kto organizuje vznik nových telesných foriem? Vieme, že človek ma uloženú informáciu o svojom rozvoji v génoch, ale kto vlastne číta a uskutočňuje túto informáciu. Genetická abeceda je skutočná abeceda, ale ako abeceda sama seba neprečíta a neuskutočni.

Celej hierarchii anjelov je však spoločné to, že všetci nižší pôsobia silou, ktorú čerpajú od vyšších: preto napríklad platí, že všetko to, čo patri k rádu Serafínov, vykonávajú všetci nižší ich silou. Napr. aj náš sv. František Assiský je nazývaný Serafinsky, lebo horel láskou k Boku, išiel cestou srdca. Poznáme však aj svätých, ktorí išli cestou poznania. Sv. Dominik, sv. Tomáš Akv. sv. Ignác a toto je skôr cherubinská cesta k Bohu. Niekto prichádza k Boku tým, že sa snaží presadiť právo a poriadok na zemi a to je cesta trónov a kniežatstiev. Niekto pracuje na uzdravení človeka a prírody a to je cesta Síl.

Anjeli nemôžu byt priamou príčinou nášho rozhodovania a chcenia. Nesmieme si myslieť, že duša vesmíru, o ktorej bol Aristoteles presvedčený alebo nejaké iné stvorenie nám môže priamo vtisnúť chcenie alebo byt príčinou nášho rozhodovania. Anjeli nám môžu ukázať dobro a naša vôľa sa hýbe poznaním dobra. Svet je plný Božej múdrosti vo všetkom, čo nás obklopuje.

Vieme, že už na počiatku nastalo triedenie anjelov ohľadom Bohočloveka Ježiša Krista. I peklo má svoju hierarchiu, v ktorej sú zneužívané všetky tie sily a schopnosti, ktorými ich Boh pri stvorení obdaroval, proti človeku. Je možné, že aj v pekle existuje obrátená hierarchia, podlá toho, z ktorej anjelskej triedy vypadol ten ktorý anjel. Pretože existujú rôzne druhy diaboľstiev a pôsobia v najrôznejších oblastiach. Podobne ako sa anjeli usilujú o to, aby sa všade prejavilo Božie kráľovstvo, tak títo pracujú na rozvrátení Božieho diela, čim škodia predovšetkým sami sebe ale ubližujú aj ostatnému stvoreniu.

Možno ešte jeden evanjeliový postreh k anjelskej hierarchii. Možno je to hierarchia úplne naopak, ako ju chápeme a vidíme v tomto svete. Čím je ktorý duch bližšie k Bohu, tým je pokornejší a ochotnejší slúžiť tak ako Kristus Vtelené Božie Slovo.

* * *

Starý zákon mal predstavu o akejsi „hierarchii“ na ceste k Bohu. Poznal viaceré anjelské triedy. Medzi nimi cherubíni podopierajú Boží trón, ťahajú jeho voz a strážia vstup do raja. Serafíni ospevujú Božiu slávu. Celé nebeské vojsko zvelebuje tak slávu Boha, je mu k dispozícii pri riadení sveta a pri vykonávaní jeho rozkazov, tvorí puto medzi nebom a zemou. Starý zákon hovorí o viacerých funkciách anjelov: Bedlia nad ľuďmi, prednášajú bohu ich modlitby, starajú sa o osudy národov, prorokom vysvetľujú zmysel ich vízii. Nový zákon vyratúva tieto anjelské triedy: archanjeli, cherubíny, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily. O všetkých však platí to, že sú podriadené Ježišovi.

Najvýstižnejšiu definíciu anjelov nachádzame v liste sv. Pavla Hebrejom 1,14: „Anjeli sú služobní duchovia, poslaní slúžiť tým, čo majú zdediť spásu.” Toto je ich zmysel a poslanie, slúžiť a pomáhať ľuďom na ceste k Bohu. Tu kdesi nastalo aj ich štiepenie, pretože niektorí sa vzopreli zámeru „pomôcť človeku na ceste k Bohu“. Človek má totiž zvláštne určenie, aby bol obrazom Božím. Aby v hmotnom svete predstavoval Boha, aby sa skrze náš život mohol Boh zjaviť. Najdokonalejším naplnením tohoto zámeru sa stáva Ježiš ako pravý človek, ale súčasne pravý Boh.

Anjeli, ktorých Boh vytvoril, boli krásni a plní vznešenosti, na rozdiel od ľudí, boli vytvorený v dokonalosti svojej prirodzenosti a bolo im vliate poznanie. Ale nebol im daný čas ako možnosť rastu. Jedine človek môže rásť a môže dosiahnuť Boha, je Božím dieťaťom, rastie do podoby Boha. Z toho povstala zo strany týchto vznešených bytostí žiarlivosť na človeka. Písmo Sväté potvrdzuje, že Satan nenávidí ľudí od počiatku. Vzoprel sa pôvodnému Božiemu plánu s ním, aby prinášal ľudom svetlo poznania. Naopak zvrátil svoje poslanie a prvým ľuďom zatemnil meno Božie, poznanie Boha. Vedome začal kaziť pôvodný Božím zámer so stvoreným svetom. Preto potrebujeme na tejto veľmi namáhavej ceste k poznaniu Boha mimoriadnu pomoc, ktorú predstavujú naši anjeli strážni. Vážme si ich. Oni nám slúžia, hoci svojou dokonalosťou nás prevyšujú. Anjeli a aj my ľudia, len vtedy máme cenu v Božích očiach, keď plníme Božiu vôľu. Každý iný spôsob existencie, neprináša žiadnu úrodu. Pokora je to, čo nás uschopňuje poslúchať Boha a slúžiť slabším. Anjeli strážny hoci sú dokonalejší ako my, plnia. z láskou svoju službu. Nasledujme ich v tom.