Sv. Maria Magdaléna (1991) – (22.07.)

Drahí bratia a sestry, dnes si pripomíname sv. Máriu Magdalénu. Ona je obrazom a symbolom očistnej moci kajúcnosti. Dnes jednoducho hovoríme sv. Mária Magdaléna. Nikto z nás nespomína na jej minulosť a keď aj spomíname, tak len preto, aby sme výraznejšie ukázali Božia moc v jej živote. Keď spoznala Krista, prestal pre ňu existovať svet so všetkým, čo ponúkal. Ježiš sa stal jej pravým bohatstvom. Pod krížom sú zastúpené predstaviteľky dvoch čnosti: Nepoškvrnená Panna Mária a kajúca Magdaléna. Keď nemôžeme napodobniť mimoriadne dielo Božie v jeho matke Márii, nasledujme tento druhý vzor kajúcnosti sv. Máriu Magdalénu.

Veľmi výstižne jej vnútorný život charakterizuje svojím listom sv. apoštol Pavol, I keď tento list nepíše o nej, ale to čo hovorí sv. Pavol platí o prvo – kresťanskej náuke a viere všeobecne: „Bratia, Kristova láska nás roznecuje, keď si pomyslíme, že jeden zomrel za všetkých, a teda všetci zomreli. Kristus zomrel namiesto každého jedného z nás. I keď my všetci musíme prejsť smrťou, naša smrť už nie je beznádejnou záležitosťou. Naša smrť sa skrze Krista stala cestou k večnému Životu. Kristus zomrel za nás všetkých a len pre zásluhy jeho smrti môžeme prežívať oslobodenie od hriechu. Vždy môžeme znovu skrze Kristovu vykupiteľskú smrť nájsť zmierenie s Bohom.

„A Kristus zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“ Niet horšieho otroctva, ak človek žije výlučne len pre seba. Je to život, ktorý nijako neuspokojuje. Človek musí pre niečo, alebo pre niekoho žiť. Len taký život ma zmysel, ktorý môže prekročiť našu pozemskú existenciu. Záleží vždy na tom, prečo žijeme? Ak je to vec konečná a smrteľná, nemôže nám zaistiť trvalú existenciu, ale keď je to živý a nesmrteľný Boh, večný Pán v ňom máme zaručenú trvalú existenciu. Kristus žil a zomrel pre nás. Práve táto jeho láska nás učí, že jemu máme vydať svoj život. Ak sa rozhodneme pre takýto životný štyl, stávame sa novým stvorením.

„Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela, ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už tak nepoznáme. Preto, kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Hľa staré sa pominulo a nastalo nové.“ Ten, kto začína žiť pre Krista, stáva sa novým stvorením. Boh nehľadí na jeho minulosť, Ak sa totiž naozaj odovzdáme Kristovi, On v nás vytvára novú skutočnosť. Nový vzťah Boha k nám a nás k Bohu. Odníma nám staré pokrytectvo.

Preto sa nemusíme vracať k minulosti sv. Márii Magdalény. Preto mohol sv. Augustín po svojom obrátení, keď na neho volala niekdajšia milenka, povedať: „Nie som ten, koho hľadáš.“ V Kristovi sa my všetci stávame novým stvorením. Sme Božím chrámom. Boh prebýva v nás a Boh je Bohom budúcnosti. Ak sa celým srdcom obrátime k Nemu, On si na našu hriešnu minulosť ani nespomenie.