5. piatok, cyklus II. – (1 Král 11,29-12,19; Mk 7,31-37)

Vieme, že tragédia kráľa Šalamúna bola v tom, že jeho srdce nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu. Neodovzdal svoj život celkom Bohu. Aby sme mali odvahu odovzdať sa Ježišovi, musíme ho poznať. Odovzdať sa neznámemu je hazard so životom. Položme si otázku: Aký je Ježiš, náš Pán, aký je ten, ktorý si robí nárok na moje ľudské srdce? Dnešné evanjelium nám ukazuje, aký je náš Pán. Stručná charakteristika hovorí: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch a nemým reč!“

Azda sa bojíš Ježiša. Hovoríš si: Dám sa mu a On urobí so mňa mrzáka, neschopného pohybu. Vezme mi sluch aj reč! Toto nám chce nahovoriť diabol, ktorý sa snaží hovoriť za nás ľudí: „čo ťa do nás Ježišu, prišiel si nás zahubiť!” Toto je satanská zvrhlosť. Ježiš nám všetkým ohlasuje, prišiel som preto, aby mali život a mali ho v hojnosti. Ježiš je Život. Ježiš zápasí so smrťou a so všetkými jej prejavmi a víťazí nad ňou. Boh totiž naozaj stvoril človeka k neporušiteľnosti a urobil ho obrazom vlastnej nepominuteľnosti. (Mudr 2,23)

Toto je pravda. Toto je Boží úmysel s človekom. Boh nechce zlo v žiadnom jeho prejave, Boh je Svetlo a nieje v ňom žiadna tma. Boh je Dobro, samé Dobro, Najvyššie Dobro. Takto vášnivo to vyznáva sv. František vo svojich chválach na Boha, ktoré sú ovocím jeho poznania Boha. Kniha múdrosti nás poučuje: „Diablovou závisťou však vošla do sveta smrť, a kto patrí k nemu, zakúsi ju.” Ježiš prišiel na to, aby zmaril skutky diabla.

To, čo ukazuje dnešné evanjelium, je priblíženie sa Božieho Kráľovstva. V Ježišovej osobe sa k nám priblížilo Božie Kráľovstvo. Stras otroctvo Satana zo svojho krku, nemusíš ho niesť. Daj sa Ježišovi, on ťa zachráni a spasí. Máš toľko problémov, máš toľko zatrpklosti voči Bohu, pretože ho nepoznáš. Pros za dar poznania Boha. Spása je v poznaní Boha. Prosme o milosť poznania Boha. Prosme ho, aby nám Ježiš otvoril zmysel Písma, aby sme poznali Boha. Aby sme si ho nepredstavovali, ale aby sme nechali hovoriť jeho samého, aký je. Prečo prijímaš to diabolské „naopak!“ Je hrozné podozrievať Boha zo zla. Je to tak boľavé, akoby vaše vlastné dieťa povedalo, že nebude jesť večeru, ktorú varila jeho matka, lebo tá večera môže byť otrávená.

Koreň našej roztrpčenosti voči Bohu je v tom, že nezdieľame s ním všetky svoje obavy. Riešenie nám navrhuje Ježiš: „Efeta!“ = „Otvor sa!” Otvor sa. Povedz Bohu, čo ťa trápi! Nemysli si, že nemôžeš s ním hovoriť o tom, čo máš proti nemu. Buď maximálne otvorený voči Bohu, povedz mu všetko, ten, ktorý ťa miluje ťa nezavrhne, poučí ťa.

Otec Abbe Piere hovorí vo svojej knihe: „Handrári z Emaúz: „Mnoho rúhaní, ktoré vystupujú denne z úst ľudí, sa vôbec Boha netýkajú, pretože patria satanovi.” Boh nás chce živých a zdravých. Boh nám hovorí: „Kto verí vo mňa neuvidí smrti naveky, ale prešiel už zo smrti do života.”

Amen, Amen, hovorím vám, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má život večný a nepodlieha súdu, ale prešiel už zo smrti do života.” Áno, ak sme sa odovzdali Ježišovi, ak sme prijali do sebe Ježiša, sme novým Stvorením, máme v sebe toho, kto o sebe vyhlasuje, že On je Život. A ej keď telo starne, duch sa omladzuje a silnie, skrze Ježiša Krista.

Počúvajme Pánovo Slovo, pretože jedine ono nám dáva pravý obraz Boha. Boh nieje to, čo ja si myslím o ňom, Boh je taký, aký sa predstavuje v Božom Slove. Verme Bohu, ktorý nás miluje a posiela svojho Syna, svoje Všemohúce Slovo na zem k nám. Prosme tak ako sme to počuli vo verši pred evanjeliom: „Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.” Žasnime nad Ježišom, ako žasli jeho súčasníci: „Dobre robí všetko; hluchým dáva sluch a nemým reč”. Odovzdaj sa mu, On ti urobí len dobro, pretože sám je Dobrý.